Druki do pobrania
Geodezja i nieruchomości.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

>>

Wniosek o wydanie zaświadczenia o aktualnym numerze porządkowym nieruchomości (budynku).

>>

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości/części nieruchomości.

>>
 
 
"Rodzina 500 plus" - wnioski oraz oświadczenia.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

>>

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

>>

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

>>

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

>>
 
 
 
.

SZACOWANIE SZKÓD ORAZ WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH.

Zasady postępowania, wymagania formalne dotyczące wniosku oraz wzór wniosku o odszkodowanie: (szkody w uprawach rolnych wyrządzone przez bobry i łosie na terenie województwa pomorskiego).

       >>

Zasady postępowania, wymagania formalne dotyczące wniosku oraz wzór wniosku o odszkodowanie: (szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, jelenie i daniele).

       >>

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW.

Wniosek CEiDG-1.

       >>

Instrukcja do wniosku CEiDG-1.

       >>

Wniosek na usunięcie drzew/krzewów.

       >>

 

PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WOD/KAN.

Instrukcja postępowania.

       >>

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej.

       >>

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod/kan.

       >>

Protokół z odbioru technicznego przyłącza wod/kan.

       >>

 

EWIDENCJA OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE.

Informacja dla osób świadczących usługi wynajmu pokoi gościnnych, pól biwakowych i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie.

       >>

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim/pola biwakowego znajdującego się na terenie Gminy Cedry Wielkie.

       >>

Opis obiektu (załącznik nr 1).

       >>

Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektem hotelarskim/pól biwakowych (załącznik nr 2).

       >>

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

       >>