Co i jak w Urzędzie Gminy?
Stanowisko ds. Rolnictwa. Drogi gminne.

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów.   >>

 

 
Referat Finansowo-Podatkowy

Składanie deklaracji podatku od nieruchomości i podatku rolnego przez osoby prawne

Składanie informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego przez osoby fizyczne

Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych przez osoby prawne i fizyczne

Składanie wniosków w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Odraczanie terminów płatności i rozkładanie na raty spłaty podatków

Umarzanie zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych oraz podatku rolnym

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, czynszu dzierżawnego, czynszu mieszkaniowego

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

Zapłata opłaty skarbowej

 
USC i Meldunki

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Odtworzenie aktu sporządzonego w kraju

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Skrócenie terminu oczekiwania na ślub

Sprostowanie aktu

Uznanie dziecka przez ojca

Uzupełnienie aktu

Wpisanie treści odpisu aktu w razie zaginięcia lub zniszczenia krajowej księgi stanu cywilnego

Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego

Zawarcie małżeństwa w USC

Zaświadczenie o terminie ślubu

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie zgonu

Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy po urodzeniu

Zmiana imion i nazwisk

Udostępnienie danych osobowych - informacja adresowa

Wydawanie dowodów osobistych - po raz pierwszy

Wydawanie dowodów osobistych - utrata

Wydawanie dowodów osobistych - wymiana

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiąca

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Zameldowanie na pobyt stały

 
Działalność Gospodarcza

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 
Ochrona środowiska, Gospodarka odpadami.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Oświata, Kultura i Sport

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Transport niepełnosprawnych uczniów w celu spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Transport niepełnosprawnych uczniów w celu spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 
Inwestycje gminne, obrót nieruchomościami

Ustalenie numerów porządkowych nieruchomości

Podziały nieruchomości

Uzyskanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 
Melioracja, infrastruktura wodno - kanalizacyjna

Zasady dopłat do robót melioracji wodnych szczegółowych na 2008 rok

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Strona w przygotowaniu