Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.06.2017.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 19 czerwca (poniedziałek) 2017 r. o godz. 9.00 w Biurze Rady Gminy.
 
Tematem posiedzenia będzie:
 
1. Wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela.
2. Opieka przedszkolna na terenie gminy.
3. Weryfikacja boisk sportowych.
4. Sprawy bieżące.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.06.2017.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 19 czerwca (poniedziałek) 2017 r. o godz. 8.00 w Biurze Rady Gminy.
 
Tematem posiedzenia będzie:
 
1. Analiza realizacji zadań dofinansowywanych ze środków funduszy unijnych.
2. Wyrażenie opinii dot. projektów uchwał w sprawach
 • wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Cedry Wielkie,
 • zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2017 rok.
3. Sprawy bieżące.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.05.2017.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 19 maja (piątek) 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.
 
Tematem posiedzenia będzie:
 
1.Funkcjonowanie rodzin zastępczych na terenie gminy Cedry Wielkie.
2.Zapoznanie się z organizacją pomocy osobom starszym, nieporadnym oraz niepełnosprawnym.
3.Sprawy bieżące.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.04.2017.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 19 kwietnia (środa) 2017 roku o godz. 8.00 w Biurze Rady Gminy.
 
Tematem posiedzenia będzie:
 
1.Analiza stopnia ściągalności opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2016 rok.
2.Sprawy bieżące.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.03.2017.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 29 marca (środa) 2017 roku o godz. 9.00 w Biurze Rady Gminy.
 
Tematem posiedzenia będzie:
 
1.Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawach:
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Cedry Wielkie w 2017 roku i w 2018 roku,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2017-2025,
 • zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2017 rok.
2.Sprawy bieżące.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.03.2017.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 29 marca (środa) 2017 roku o godz. 8.00 w Biurze Rady Gminy.
 
Tematem posiedzenia będzie:
 
1.Wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:
 • Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 • Regulaminu określającego zasady dofinansowania z budżetu Gminy Cedry Wielkie kosztów inwestycji polegających na wymianie systemów grzewczych oraz instalacji ekologicznych systemów grzewczych opartych na gazie oraz odnawialnych źródłach energii.
2.Sprawy bieżące.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.03.2017.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 28 marca (wtorek) 2017 roku o godz. 08.00 w Biurze Rady Gminy.
 
Tematem posiedzenia będzie:
 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 • dostosowania planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Cedry Wielkie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 • przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i dodatków mieszkaniowych w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie,
 • określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
 • określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie.
2. Sprawy bieżące.
 
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.03.2017.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 11 marca (piątek) 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
 
Tematem posiedzenia będzie:
 1. Problem populacji bobra na Żuławach.
 2. Utwardzanie dróg rolniczych na terenie gminy.
 3. Wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania z budżetu Gminy Cedry Wielkie na inwestycje w ekologiczne źródła ogrzewania.
 4. Sprawy bieżące.
 
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii i Rozwoju Gminy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.01.2017.
Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 25 stycznia (środa) 2017 roku o godz. 12.00 w Sali Ślubów USC.
 
Tematem posiedzenia będzie:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa.
 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.
 3. Zapoznanie się z planowanymi przetargami w 2017 roku na zadania realizowane przez gminę.
 4. Próbki glebowe – dopłaty.
 5. Sprawy bieżące.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.01.2017.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 24 stycznia (wtorek) 2017 roku o godz. 9.00 w Biurze Rady Gminy.
 
Tematem posiedzenia będzie:
 1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Cedry Wielkie.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji  Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w 2016 roku.
 3. Sprawy bieżące.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.01.2017.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 24 stycznia (wtorek) 2017 roku o godz. 8.30 w Biurze Rady Gminy.
 
Tematem posiedzenia będzie:
 1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawach:

  a) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie”,

  b) zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2017 rok.

 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2016 roku.

 3. Sprawy bieżące.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.11.2016.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 14 grudnia (środa) 2016 roku o godz. 9.00 w Sali Ślubów USC.
 
Tematem posiedzenia będzie:
 
Godz. 9.30
1.Opracowanie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok.
2.Wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2016 rok.
 
Godz. 10.00 posiedzenie wspólne z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
3.Omówienie i wyrażenie opinii w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2017-2025.
4.Omówienie i wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Cedry Wielkie na 2017 rok.
5. Sprawy bieżące


 
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.11.2016.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 14 grudnia (środa) 2016 roku o godz.10.00 w Sali Ślubów USC.
 
Tematem posiedzenia będzie
Posiedzenie wspólne z Komisją Budżetu i Finansów:
1.Omówienie i wyrażenie opinii w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2017-2025.
2.Omówienie i wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Cedry Wielkie na 2017 rok.
3.Sprawy bieżące.
 
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
4.Wyrażenie opinii dot. projektu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5.Opracowanie planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na 2017 rok.