Zapraszamy do punktów konsultacyjnych dotyczących zmiany Studium.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.06.2017.
 
Konsultacje społeczne - warsztaty konsultacyjne.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.04.2017.

W dniu 22.02.2017 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się warsztaty konsultacyjne, będące drugim etapem pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.

Warsztaty otworzył Wójt Gminy - Janusz Goliński, który przedstawił cel spotkania oraz przedstawił zespół ekspercki odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

Podczas warsztatów ekspert ds. planowania omówił zagadnienia wstępne, związane z problematyką sporządzania dokumentu studium, tj:

  • Co to jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • Podstawowe części składowe dokumentu studium, z odniesieniami do przestrzeni gminy Cedry Wielkie,
  • Główne przesłanki sporządzania zmiany studium w gminie Cedry Wielkie,
  • Funkcje studium i tryb sporządzania studium.

Po przedstawieniu powyższych zagadnień moderator poinformował uczestników o planie zadań warsztatowych i dokonał podziału uczestników na grupy projektowe.

Tematyka warsztatów obejmowała następujące zagadnienia:

  1. Przeprowadzenie analizy SWOT dla obszaru gminy
  2. Analiza kryteriów uwzględniania wniosków składanych do studium
  3. Analiza rozwoju wybranej miejscowości w aspekcie złożonych wniosków - ocena dwóch teoretycznych wniosków.

Jako podsumowanie warsztatów przeprowadzono moderowaną dyskusję na temat wniosków złożonych do opracowywanego dokumentu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie. Warsztaty konsultacyjne zostały zorganizowane w ramach projektu grantowego na realizację pogłębionych konsultacji społecznych aktów planowania przestrzennego pt. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego”.

Jednocześnie Wójt Gminy zaprasza na kolejny etap konsultacji planowany na miesiąc czerwiec 2017 r. (spotkania w punktach konsultacyjnych).

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
 
Konsultacje społeczne - spotkanie otwarte.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.02.2017.

W dniu 31.01.2017 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się spotkanie otwarte, będące pierwszym etapem pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy - Janusz Goliński, który poinformował, że rozpoczęły się prace nad zmianą studium, które będą nastawione na możliwie szerokie angażowanie mieszkańców w budowanie tego dokumentu. Wójt Gminy podkreślił, że kładzie bardzo duży nacisk na uspołecznienie procesu zmiany Studium i możliwie pełne angażowanie mieszkańców w jego przebieg. Wyrazem tego będzie szereg elementów partycypacji społecznej: spotkanie otwarte, warsztaty, punkt konsultacyjny, spotkanie konsultacyjne, zaplanowane w trakcie prac nad zmianą studium.

Podczas spotkania ekspert ds. planowania - p. Barbara Jaszczuk-Skolimowska wyjaśniła uczestnikom spotkania czym jest najważniejszy dokument kształtujący politykę przestrzenną gminy, przedstawiła tryb sporządzania studium oraz formy udziału społecznego w planowaniu przestrzennym. Uczestnikom spotkania zostały rozdane broszury edukacyjne oraz formularze wniosków. W toku dyskusji interesariusze mogli zgłaszać swoje zastrzeżenia i propozycje do studium. Wójt Gminy jak i ekspert ds. planowania zwracali szczególną uwagę na istotę składania wniosków i uwag w procedurze planowania przestrzennego.

Spotkanie konsultacyjne zostało zorganizowane w ramach projektu grantowego na realizację pogłębionych konsultacji społecznych aktów planowania przestrzennego pt. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego”. Wójt Gminy Cedry Wielkie przypomina, że tylko do 6 lutego 2017 r. można składać wnioski do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.

Jednocześnie Wójt Gminy zaprasza na warsztaty konsultacyjne, które odbędą się 22.02.2017 r. (środa) w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich w godz. 16.00-19.00

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
 
Zapraszamy na warsztaty konsultacyjne dotyczące zmiany Studium.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.02.2017.
 
Masz pomysł - złóż wniosek do zmiany studium.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.01.2017.

Wójt Gminy Cedry Wielkie przypomina, że tylko do 6 lutego 2017 r. można składać wnioski do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cedry Wielkie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców do składania wniosków dotyczących zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie, przy ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wzór wniosku do zmiany w/w studium został zamieszczony poniżej. Druki wniosków dostępne są również w Urzędzie Gminy w pok. nr 16

Wniosek w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie  >>  Załącznik

 
Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.01.2017.
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.12.2016.

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie w ramach projektu grantowego pt. „Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

 
Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.12.2016.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Cedry Wielkie Uchwały Nr XXII/181/16 z dnia 28 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.

Przedmiotem zmiany studium jest dostosowania dokumentu przyjętego w 2012r. do aktualnych wymagań prawnych, weryfikacja ustaleń w zakresie terenów inwestycyjnych oraz wykorzystanie nowych czynników, które mają wpływ na prowadzenie gospodarki przestrzennej Gminy.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmian studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie, przy ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w terminie do dnia 6 lutego 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Cedry Wielkie.

                                                                                             Wójt Gminy Cedry Wielkie