Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Cedrach Małych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.11.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: działek niezabudowanych, położonych w miejscowości Cedry Małe w gminie Cedry Wielkie przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczalną funkcją: zabudowy usługowej z zakresu handlu, gastronomii, obsługi rekreacji, kultury, oświaty i wychowania, służby zdrowia i opieki społecznej, rzemiosła towarzyszącego funkcji mieszkaniowej, zabudowy gospodarczej

Działki uzbrojone są w przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w postaci studzienek znajdujących się na każdej z działek oraz w przyłącze sieci energetycznej (przy każdej z działek zainstalowana szafka elektryczna). Do działek prowadzi utwardzona droga dojazdowa.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2016r. o godzinie 11.00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (z podaniem numeru działki na przelewie) przelewem do dnia 12 stycznia 2016r. na konto Urzędu Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański o/ Cedry Wielkie. Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy.

 

Pełna treść ogłoszenia  >>
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »