91 rocznica urodzin Pani Henryki.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.03.2017.

W dniu 14.03.2017 r. Pani Henryka Cydejko obchodziła 91 rocznicę urodzin. Z tej okazji Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z Panią Grażyną Bereza - Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy odwiedzili dostojną Jubilatkę oraz w imieniu własnym i mieszkańców Gminy złożyli serdeczne życzenia oraz wręczyli kwiaty wraz z upominkiem. Dostojnej Jubilatce składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia zdrowia, szczęścia oraz jeszcze długich lat życia w gronie najbliższych.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.02.2017.

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Cedry Wielkie do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”, Wójt Gminy Cedry Wielkie podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów: demontażu, zabezpieczenia, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu przez Urząd Gminy. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy planują w roku 2017 dokonać demontażu wyrobów zawierających azbest do składania wniosków w terminie do 31 marca 2017 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 tut. Urzędu Gminy lub telefonicznie pod numerem (58)692-20-37.

 
XXVIII sesja Rady Gminy
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.03.2017.

Przewodniczący Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, że XXVIII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 marca (środa) 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dostępne są w załączniku poniżej.

 
Informacja dla mieszkańców sołectwa Trutnowy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.03.2017.

Wójt Gminy Cedry Wielkie zawiadamia mieszkańców sołectwa Trutnowy o zmianie terminu zebrania wiejskiego. Zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w przedszkolu w Trutnowach. Tematyka zebrania pozostaje bez zmian.

 
Harmonogram zebrań wiejskich w roku 2017.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.03.2017.

Wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku rozpoczną się zebrania wiejskie Wójta Gminy z mieszkańcami poszczególnych sołectw, w trakcie których omówione zostaną bieżące sprawy finansowe i społeczno-gospodarcze. Zebrania rozpoczną się dnia 21.03.2017 r. od sołectwa Trzcinisko. Poniżej w załączniku zamieszczony jest szczegółowy harmonogram zebrań wiejskich dla poszczególnych sołectw wraz z określeniem miejsca spotkania.

Harmonogram  >>  Załącznik

 
Umowa na budowę wielofunkcyjnego boiska w Wocławach podpisana.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.03.2017.

Dnia 20 marca br. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński podpisał umowę na realizację projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Wocławy w Gminie Cedry Wielkie”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 303 tys. złotych z czego 192 tyś.zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Inwestycja zostanie zrealizowana w roku bieżącym. W ramach projektu boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Wocławach zostanie przebudowane na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej. Boisko będzie miało powierzchnię 819 m2 oraz zostanie wykonane wokół niego ogrodzenie o wysokości 4 metrów. W obrębie boiska zostaną wykonane ciągi piesze i pieszo jezdne z kostki oraz ustawione będą 2 ławki oraz kosz na śmieci. Na boisku zostaną wytyczone następujące rodzaje boisk: boisko uniwersalne do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko treningowe do koszykówki. W ramach projektu zostanie zakupione również niezbędne wyposażenie boiska w postaci: bramek do piłki ręcznej, konstrukcji wsporczych koszy do koszykówki wraz z wyposażeniem oraz słupki z siatką do siatkówki oraz tenisa ziemnego wraz z wyposażeniem. Boisko stanie się dla mieszkańców Gminy miejscem, w którym będą mogli spędzać czas, wspólnie organizować sportowe rozgrywki, jak również inne spotkania. Na wybudowanym obiekcie będą odbywały się zajęcia uwzględniające przede wszystkim potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży uczęszczającej do Szkoły Podstawowej w miejscowości Wocławy. Dzieci będą mogły korzystać z obiektu podczas zajęć wychowania fizycznego. Ponadto obiekt będzie ogólnodostępny do późnych godzin również dla młodzieży, która już ukończyła naukę w szkole.

Położenie obiektu umożliwi również udział w zajęciach sportowych oraz spotkaniach osobom niepełnosprawnym. Projekt jest kolejnym etapem realizacji zamierzeń władz gminy, aby przy każdej ze szkół znajdowało się profesjonalne boisko sportowe.

Zdjęcie z podpisania umowy >> Załącznik
 

 
Sukces na miarę mistrza.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.03.2017.

„Historia vitae magistra est” - Historia nauczycielką życia - mówił Cyceron. Jego słowa, mimo że zostały wypowiedziane w starożytności, są aktualne do dzisiaj. Nic więc dziwnego, że wśród uczniów Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich są tacy, dla których historia jest pasją, a nauka o dawnych wydarzeniach historycznych sprawia im prawdziwą przyjemność. Bez wątpienia uczniem, któremu przyswajanie wiedzy historycznej przychodzi z łatwością, jest Krzysztof Skrodiuk, uczeń klasy drugiej gimnazjum. Dowodem na to jest zdobycie przez Krzysztofa tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjum. Organizatorem konkursu było Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Zakwalifikowanie się do finału poprzedziły sukcesy Krzysztofa w eliminacjach szkolnych i rejonowych. W ścisłym finale znalazło się 73 gimnazjalistów z Pomorza, spośród których została wyłoniona „złota dwudziestka”. Krzysztof Skrodiuk jest jedynym laureatem gmin wiejskich powiatu gdańskiego. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że oprócz ogromnej satysfakcji ważne są też wymierne korzyści przysługujące laureatom. Krzysztof, będąc dopiero uczniem drugiej klasy, ma już teraz zagwarantowane zwolnienie z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego - historii i wiedzy o społeczeństwie, ocenę celującą z historii na koniec roku szkolnego oraz pierwszeństwo w przyjęciu do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.

Historia, to niewątpliwie wielka pasja Krzysztofa, ale jego sukces został okupiony ciężką pracą i wieloma tygodniami przygotowań. Krzysztof, pod czujnym okiem swojej nauczycielki historii, Pani Haliny Rachańskiej - Miszczyszyn wiele godzin spędził, czytając teksty źródłowe oraz rozwiązywał zadania z maturalnych arkuszy z historii.

Bardzo cieszymy się z sukcesu Krzysztofa i serdecznie mu gratulujemy.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Starania Gminy o sfinansowanie kanalizacji w m. Leszkowy i Kiezmark.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.03.2017.

24 lutego br. Gmina Cedry Wielkie złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszkowy do miejscowości Kiezmark wraz z przyłączami kanalizacyjnymi. Całkowity koszt inwestycji to blisko 5 mln złotych z czego dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 może stanowić ok. 2 mln złotych. W miejscowościach Kiezmark - Leszkowy, przewidywana długość projektowanej sieci kanalizacyjnej, grawitacyjno-tłocznej wynosić będzie około 7 km i przewiduje się 90 przyłączy kanalizacyjnych. Ścieki z wybudowanej kanalizacji będą odprowadzane do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedry Wielkie. Gmina posiada pełną dokumentację i wszelkie decyzje niezbędne do realizacji inwestycji jednak z uwagi na kryteria przyznawania punktów w ramach konkursu uzyskanie dofinansowania będzie bardzo trudne. Główne kryteria określone w ramach konkursu to m.in.: podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca, bezrobocie w powiecie, wskaźnik skanalizowania czy liczba mieszkańców obszaru objętego wsparciem. Z uwagi na tak określone kryteria w konkursie promowane są biedne gminy o niskim poziomie skanalizowania i zwodociągowania. W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania, realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się na przełomie III i IV kwartału br. i potrwa około 18 miesięcy.

 
"Stop pożarom traw". Wypalanie to nie użyźnianie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.03.2017.

Początek wiosny to czas kiedy na masową wręcz skalę dochodzi do przypadków wypalania traw. W ubiegłym roku największą ich ilość odnotowano w marcu i kwietniu - aż 18,5 tys. na terenie całego kraju. Wbrew obiegowym opiniom, wypalanie traw przynosi jedynie szkody dla środowiska przyrodniczego. Usuwanie pozostałości roślinnych poprzez ich wypalanie wcale nie poprawia żyzności gleby, a wręcz przeciwnie - powoduje jej degradację. Zniszczeniu ulega wierzchnia warstwa próchnicy, a wraz z nią świat mikroorganizmów warunkujących właściwą wegetację roślin. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków oraz innych zwierząt.

Zakaz wypalania traw jest jednym z wymogów „dobrej kultury rolnej” od której przestrzegania uzależnione jest otrzymywanie dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który nie przestrzega powyższego zakazu mogą zostać zmniejszone, a w skrajnych przypadkach nawet wstrzymane dopłaty bezpośrednie wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto wypalanie traw często powoduje zagrożenie pożarowe poprzez rozprzestrzenianie się ognia na zabudowania gospodarcze i mieszkalne. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Państwową Strażą Pożarną rozpoczęły kampanie „Stop pożarom traw” w ramach której m.in. uruchomiono stronę internetową www.stoppozaromtraw.pl

W trosce o dobro nas wszystkich oraz środowiska przyrodniczego apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku. Nie wypalajmy traw i pozostałości roślinnych, gdyż w końcowym rozrachunku te rzekome korzyści przynoszą jedynie nieodwracalne szkody.

 
Wymiana sieci wodociągowej z azbestu w Miłocinie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.03.2017.

W ramach opracowanego programu likwidacji sieci wodociągowej wykonanej z azbestu Urząd Gminy w Cedrach Wielkich prowadzi, w miarę posiadanych środków finansowych prace remontowe w naszej gminie. Obecnie rozpoczęto takie prace na kilkuset metrowym odcinku w Miłocinie. Sieć wodociągowa wykonana z tego tworzywa powstała w latach 70 ubiegłego wieku głównie budowano ją w byłych PGR. W ostatnich kilku latach w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, gmina dokonała wymiany takiej sieci w Długim Polu, Trutnowych i w Cedrach Małych. W przypadku tej ostatniej miejscowości tj w Cedrach Małych pozostał jeszcze jeden odcinek do wymiany, który również planowany jest do wymiany jeszcze w tym roku. Prace polegające na wymianie sieci w Miłocinie poprzedzone zostały spotkaniem konsultacyjnym z mieszkańcami. Z racji tego, że sieć wodociągowa w b. PGR Miłocin nie została wówczas zinwentaryzowana można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że podczas tych prac, wykonawca napotka duże trudności. Taka sytuacja może bezsprzecznie doprowadzić do niespodziewanych awarii i uszkodzeń wodociągu co mocno odczuli by mieszkańcy tej miejscowości. Wykonanie tych prac, które planujemy na koniec miesiąca, z pewnością zaowocuję poprawą jakości dostarczanej wody. Roboty remontowe prowadzi firma Ecol Unicon/Wema. Za utrudnienia z góry przepraszamy naszych mieszkańców.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Senior w Cyfrowym Świecie - Akademia Kompetencji Cyfrowych Seniorów
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.03.2017.

Dnia 16 marca 2017 r. Gmina Cedry Wielkie w wyniku współpracy ze Związkiem Gmin Pomorskich (ZGP) oraz Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (ZG ZOSP RP) przyłączyła się do udziału w projekcie pn. „Senior w cyfrowym świecie - akademia kompetencji cyfrowych seniorów z województwa pomorskiego”, którego liderem jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, zaś ZGP i ZG ZOSP RP Partnerami. Projekt jest przygotowywany w odpowiedzi na konkurs w ramach działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji korzystania z usług cyfrowych przez mieszkańców gmin, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na IV kwartał 2017 r., a okres realizacji obejmie 36 miesięcy.

W ramach projektu planuje się m.in. powołanie Ośrodka Cyfrowych Kompetencji [OCK], w którym mieszkańcy będą mogli, bezpłatnie skorzystać m.in.:

 • ze szkoleń oferowanych w ramach Projektu a po ich zakończeniu z animacji,
 • z pomocy edukacyjnej i wsparcia zatrudnionych trenerów kompetencji cyfrowych i animatorów.
W ramach zadania zaplanowano również zakup tabletów, które stanowić będą narzędzia pracy dla seniorów podczas prowadzonych zajęć.
 
PROJEKT: POMORSCY PARTNERZY e-ROZWOJU.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.03.2017.

Gmina Cedry Wielkie informuje, iż realizuje Projekt Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 15 partnerskich JST oraz monit procesu ich świadczenia przez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzaniu nieruchomościami.

Partnerzy Projektu: Gmina Czarna Woda, Gmina Trąbki Wielkie, Gmina Pruszcz Gdański, Gmina Pszczółki, Gmina Przodkowo, Gminę Karsin, Gmina Lipusz, Gmina Liniewo, Gmina Nowa Karczma, Gmina Kaliska, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Dziemiany, Gmina Kolbudy, Gmina Przywidz, Gmina Kościerzyna.

Termin realizacji projektu: od. 01.09.2016 r. do 28.02.2018 r.

Wartość projektu: 2 951 000,00 zł

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:

 1. wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy.
 2. podniesienie kompetencji kadr JST przez szkolenia z obszarów:
  • podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych).
  • zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa) wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online.
 3. elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarach podatków i nieruchomości dla ww. jednostek samorządu terytorialnego.
 
Remont mostu w Cedrach Małych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.03.2017.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje mieszkańców, że w dniu 13.03.2017 r. rozpoczęto kapitalny remont mostu na Kanale Śledziowym. Remont będzie trwał do 31.03.2017 r. W związku z powyższym ruch odbywać się będzie drogą dojazdową przez miejscowość Trzcinsko.

Zdjęcie uszkodzonego mostu >> Załącznik
 
"Złote Gody" Państwa Damian.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.03.2017.

„Złote Gody” czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego to piękny Jubileusz nie tylko dla małżonków ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. Ten wspaniały Jubileusz obchodzili właśnie 11.02.2017 r. Państwo Anna i Władysław Damian, mieszkający w miejscowości Długie Pole. Uroczystość miała miejsce w dniu 16.02.2017 r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Cedrach Wielkich z udziałem najbliższych członków rodziny Jubilatów oraz Wójta Gminy Janusza Golińskiego, który złożył Jubilatom gratulacje oraz uhonorował medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Małżonkom wręczone również zostały pamiątkowe legitymacje, upominek oraz bukiet kwiatów. Po oficjalnej części uroczystości, wzniesiony został toast za pomyślność Jubilatów oraz wykonane wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Państwu Damian raz jeszcze gratulujemy 50-lat pożycia małżeńskiego oraz życzymy dużo zdrowia i długich lat życia w radości i pomyślności.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
Serwis informacyjno - usługowy dla przedsiębiorców.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.03.2017.

Jednym z podjętych przez Ministerstwo Rozwoju działań w zakresie realizacji założeń Strategii, jest prowadzenie serwisu informacyjno - usługowego dla przedsiębiorców - biznes.gov.pl , stworzonego w oparciu o zapisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zadaniem Portalu jest przede wszystkim wsparcie i pomoc dla przedsiębiorców przy rejestracji i prowadzeniu biznesu w Polsce. Serwis w sposób prosty i przystępny prezentuje informacje z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy, jak również umożliwia załatwienie wielu spraw urzędowych w sposób elektroniczny.

 
"LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!" - Podpisanie umowy na zajęcia z psychologii.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.03.2017.

W dniu 3 marca 2017 r. Zastępca Wójta Gminy Cedry Wielkie Pani Aleksandra Czarny podpisała umowę z firmą BPR Consulting Paulina Zastróżna, z siedzibą w Łodzi, reprezentowaną przez Bartłomieja Rydza na realizację ZADAŃ EDUKACYJNYCH Z PSYCHOLOGII w zakresie wsparcia na rzecz ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szczególności z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju oraz uczniem młodszym w ramach projektu pn. „LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z założeniami projektu, rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru, oferta firmy BPR Consulting obejmować będzie zajęcia skierowane do uczestników projektu w ramach prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych oraz zajęć o charakterze terapeutycznym. Zajęcia skierowane będą do uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Będą to uczniowie, wśród których obserwuje się duży stopień niepewności co do swojej wiedzy i umiejętności, w wyniku czego przejawią m.in. niechęć do szkoły/zajęć, czy agresję. W ramach zadania bardzo ważne będzie podkreślanie najmniejszych nawet osiągnięć i motywowanie uczestników zajęć do wysiłku. Szczególnie istotne będzie wówczas uświadamianie i podkreślanie mocnych stron ucznia na tle klasy. Z tego też powodu kluczowe znaczenie będzie miała praca psychologiczna nad rozwojem samoświadomości, poczucia tożsamości oraz adekwatną oceną własnych umiejętności i wzmacnianiem samooceny.

W ramach podpisanej umowy planuje się przeprowadzenie łącznie 2 100 godzin zajęć we wszystkich szkołach z terenu Gminy Cedry Wielkie.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 

 
"LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!" - Pierwsza umowa podpisana.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.03.2017.

W dniu 2 marca 2017 r. Zastępca Wójta Gminy Cedry Wielkie Pani Aleksandra Czarny podpisała umowę z niepubliczną placówką oświatowo - wychowawczą Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju z siedzibą w Poznaniu, reprezentowaną przez Agnieszkę Lubczyńską na realizację zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru oferty Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju w okresie do czerwca 2018 r. prowadzić będzie we wszystkich placówkach szkolnych na terenie Gminy Cedry następujące zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem ICT - matematyka;
 • zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem narzędzi ICT - język Angielski;
 • zajęcia oparte na metodzie eksperymentu, organizacji kółek zainteresowań, warsztatów, itp. z wykorzystaniem narzędzi ICT;
 • wsparcie na rzecz ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szczególności z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwoju oraz uczniem młodszym - Logopeda;
 • doradztwo edukacyjno - zawodowe z wykorzystaniem ICT dla uczniów zagrożonych wcześniejszym zakończeniem edukacji.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu jakości edukacji ogólnej na terenie Gminy Cedry Wielkie w zakresie kompetencji niezbędnych na rynku pracy u minimum 630 uczniów oraz minimum 70 nauczycieli. Cel ten będzie realizowany poprzez organizację zajęć podnoszących kompetencje matematyczno-przyrodnicze, językowe, kompetencje społeczne nastawiane na pracę twórczą, eksperyment, z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, nowoczesnych pomocy i sprzętu medialnego oraz wsparcie logopedyczne i psychologiczne uczestników projektu. Ponadto realizowane będą pozaszkolne formy rozwijania kompetencji poprzez wycieczki edukacyjne i obozy. Wsparciem doskonalenia zawodowego objęci zostaną także nauczyciele w zakresie TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna), udoskonalającego nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technik motywowania ucznia oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach.

W ramach projektu odbędzie się również wyposażenie 6 szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, w tym: doposażenie czterech sal w szkołach podstawowych do prowadzenia zajęć z logopedii, zakup Zestawów Interaktywnych oraz wyposażenie pracowni przyrodniczych, Wyposażenie czterech pracowni matematycznych w szkołach podstawowych i 2 językowych w gimnazjach, oraz wykonanie adaptacji sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Wocławach oraz montaż drzwi wyciszających do gabinetu logopedycznego w Szkole Podstawowej w Giemlicach.

 • Całkowita wartość projektu: 2 658 381,24 zł
 • Kwota dofinansowania UE: 2 525 462,18 zł
 • Wkład własny: 132 919,06 zł, w tym niefinansowy 132 500,00 zł,

Aby projekt zakończył się sukcesem konieczne jest włączenie się w jego realizację nauczycieli, uczniów ale również rodziców, którzy dostrzegą w jego realizacji szansę na podniesienie poziomu wiedzy swoich dzieci.

Zdjęcie z podpisania umowy >> Załącznik
 

 
Dzień Kobiet w ŻOKiS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.03.2017.

Dnia 8 marca 2017 roku w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyła się okolicznościowa impreza z okazji Dnia Kobiet. Na to wyjątkowe wydarzenie licznie przybyły Panie z terenu całej gminy. Swoją obecnością zaszczycił również Pan Wójt - Janusz Goliński, który wraz z Dyrektorem ŻOKiS - Łukaszem Żarna złożyli wszystkim paniom życzenia z okazji ich święta i wręczyli po symbolicznym tulipanie. Uroczystość uświetnił występ kabaretu EWG, który w swojej ponad 10 - letniej karierze z lokalnego kabaretu stał się bywalcem ogólnopolskiej sceny, dając ponad 500 koncertów w całym kraju. Ze swoimi autorskimi programami mieli przyjemność występować z takimi tuzami polskiego kabaretu jak: Marcin Daniec, Jerzy Kryszak, czy KABARET pod WYRWIGROSZEM. EWG znany był już części publiczności z wcześniejszego występu podczas dożynek. Oczywiście i tym razem rozbawił do łez wszystkich uczestników imprezy. Po występie odbył się poczęstunek, podczas którego Panie mogły świętować w miłym towarzystwie przy kawie i smacznym ciastku.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap gminny.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.03.2017.

Dnia 7 marca 2017 roku w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyły się gminne eliminacje do XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Były to już ósme eliminacje organizowane na terenie gminy Cedry Wielkie. W konkursie licznie wzięły udział dzieci i młodzież ze wszystkich szkół: Giemlic, Wocław, Cedrów Małych i Cedrów Wielkich. Na uczestników czekały medale, dyplomy, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji samej straży pożarnej.

W etapie gminnym wzięły udział dwie grupy wiekowe: I grupa - szkoły podstawowe, II grupa - szkoły gimnazjalne. Do rywalizacji przystąpili uczniowie z trzech szkół podstawowych oraz dwóch gimnazjów z terenu gminy Cedry Wielkie. Uczestnicy mieli za zadnie rozwiązać test sprawdzający ich wiedzę z zakresu pożarnictwa. Uczniowie z najlepszymi wynikami wzięli udział w dogrywce o najlepsze miejsca, która polegała na ustnej odpowiedzi przed komisją konkursową.

W tegorocznym turnieju laureatami zostali uczniowie:

Szkoła Podstawowa:

I i II miejsce - uczniowie Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach.

III miejsce - uczennica Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich.

Gimnazjum:

I, II i III miejsce - uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich.

Zwycięzcy tegorocznej edycji XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” będą reprezentować Gminę Cedry Wielkie w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej. Powodzenia !

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik
 
METROSTAV - partnerem jubileuszowego X Żuławskiego Rajdu Rowerowego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.03.2017.

Od początku tego roku coraz intensywniej trwają prace nad organizacją jubileuszowego X Żuławskiego Rajdu Rowerowego, który tym razem przypadnie na 29 lipca 2017 r. Żuławski Rajd Rowerowy jest stałym elementem wakacyjnego programu Gminnej Instytucji Kultury - Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich i od 10 lat obejmuje swoim zasięgiem obszar niejednokrotnie wykraczający poza obszar województwa. Celem rajdu jest promowanie turystyki rowerowej oraz poznawanie zabytków i ciekawych, mało znanych miejsc na Żuławach, obszarze Powiatu Gdańskiego i Trójmiasta. W rajdzie co roku bierze udział około kilkaset osób dorosłych, dzieci i młodzieży, ceniących turystykę rowerową i propagujących zdrowy styl życia. W tym roku, z uwagi na jubileuszowy charakter wydarzenia, organizatorzy: Gmina Cedry Wielkie i Żuławski Ośrodek Kultury w Cedrach Wielkich przygotowują szereg atrakcji w ramach przejazdu dlatego też do współtworzenia zaprosili wiele podmiotów, które coraz chętniej przystępują do inicjatywy. Pierwszym z nich jest firma METROSTAV, z którą w dniu 8 marca 2017 r. została podpisana umowa dot. wsparcia finansowego wydarzenia.

Zdjęcie z podpisania umowy >> Załącznik
 
Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.03.2017.

W dniach od 1 do 17 marca 2017 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S). Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

 • samodzielnie wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1-5 marca 2017 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,
 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 6-17 marca 2017 r.
 • rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 6-17 marca 2017 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1-9 marca 2017 r. dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 10-17 marca 2017 r.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279-99-99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-18). Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem. Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm

 
Zapraszamy rolników na szkolenie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.03.2017.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu serdecznie zaprasza rolników na szkolenie pt.: "Dopłaty obszarowe na 2017 rok".

Tematy szkolenia:

 • omówienie zmian w płatnościach na 2017 rok do zwierząt, roślin wysokobiałkowych i buraków cukrowych.
 • zasady spełnienia wymogów zazieleniania.

Termin szkolenia: 16.03.2017 (czwartek) godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

 
Zaawansowane prace renowacyjne i remontowe zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.03.2017.

Trwają zaawansowane prace przy realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu prac renowacyjnych i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie. Wykonawcą robót jest Spółka EKOINBUD RENOWACJE z Gdańska. W trakcie pierwszego miesiąca udało się wykonać następujący zakres robót:

- zbito tynki wewnętrzne;

- wykonano wewnętrzną instalację oświetleniową w sieni oraz oświetlenie ciągów komunikacyjnych. Nowa instalacja jest energooszczędna. Po zakończeniu prac rachunki za oświetlenie tych miejsc będzie ponosiła Gmina Cedry Wielkie.

- wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną w mieszkaniach;

- dokonano odkrywki stropu na strychu.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i powinny zostać zakończone zgodnie z podpisaną umową do 30 września br.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >> Załącznik
 
Ogłoszenia Lokalnej Grupy Działania "Trzy Krajobrazy".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.03.2017.

OGŁOSZENIE NR 6/2017: Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na: „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją”. Ogłoszenie dostępne jest pod adresem: LINK

OGŁOSZENIE NR 7/2017: Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na: „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej, ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją”. Ogłoszenie dostępne jest pod adresem: LINK

 
Zadrzewienia śródpolne nadal pod ochroną !
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.02.2017.

Urząd Gminy Cedry Wielkie przypomina, iż teren naszej gminy w 99,8% stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r.(Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 Nr 27 poz. 139 i z 1998 r. Nr 59, poz. 294). W związku z tym usuwanie drzew i krzewów stanowiących zadrzewienia śródpolne nadal wymaga uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Cedry Wielkie, wydawanego jedynie w uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie. Pasy zadrzewień śródpolnych stanowią cenny element przyrodniczy i mają ważne znaczenie biocentyczne i fitomelioracyjne. Powstały one na Żuławach w celu ochrony depresyjnego terenu przed erozją, a także ochroną upraw przed mroźnymi podmuchami wiatru.

 
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Giemlicach otrzymała prestiżowy tytuł "Szkoły Uczącej Się".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.02.2017.