Komunikat GOPS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.08.2015.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podaje planowane terminy wydawania żywności:

 • 27.08.2015 r.
 • 11.09.2015 r.
 • 24.09.2015 r.
 
90-ta rocznica urodzin.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.08.2015.

W dniu 20.08.2015 r. Pani Aniela Janus zamieszkała w miejscowości Leszkowy świętowała 90-tą rocznicę urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński wraz z pracownikiem socjalnym odwiedził dostojną Jubilatkę i w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy złożył najserdeczniejsze życzenia. Spotkanie przebiegało w miłej, pełnej wspomnień atmosferze. Z okazji 90 rocznicy urodzin Szanownej Jubilatce życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, oraz pomyślności na każdy kolejny dzień życia.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Powstaje stocznia jachtowa w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.08.2015.

W dniu 21.08.2015 r. odbyła się w Błotniku uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod stocznię jachtową budowaną przez spółkę Activ Yachts. Stocznia zlokalizowana będzie nad brzegiem Martwej Wisły i zajmie powierzchnię półtora hektara obecnych nieużytków. W stoczni budowane będą jachty motorowe i żaglowe o długości od ośmiu do trzydziestu metrów. Według Prezesa Spółki za rok stocznia powinna już tętnić życiem i zwodowane zostaną wyprodukowane tu jachty. Stocznia będzie posiadać również własne nabrzeże z dźwigiem do wodowania i wyciągania jachtów z wody, a w przyszłości z suchym dokiem.

W uroczystości wmurowania symbolicznego kamienia wzięli udział zaproszeni goście m.in. Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, Starosta Gdański Stefan Skonieczny, Wójt Gminy Janusz Goliński, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Halina Czarnecka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Hanna Dzikowska, Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak, Ksiądz Proboszcz Parafii w Kiezmarku Czesław Sołtys, Ksiądz Dziekan Janusz Mathea, sołtysi i radni Gminy. Wójt Gminy Janusz Goliński z zadowoleniem przyjmuje fakt realizowanej inwestycji gdyż jest ona bardzo ważna dla gminy chociażby z punktu widzenia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Rządowy program "Książki naszych marzeń".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.08.2015.

Placówki szkolne z terenu gminy Cedry Wielkie otrzymały wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń". Koszt całkowity zadania wynosi 7.750zł, kwota uzyskanej dotacji 6.200zł. Projekt pozwoli na zakup książek promowanych przez uczniów oraz nauczycieli. Celem programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań, a możliwość zakupu nowych książek wzbogaci zasoby bibliotek i umożliwi między innymi zorganizowanie zajęć czytelniczych dla większej ilości uczniów.

 
Inauguracja roku szkolnego 2015/2016.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.08.2015.

 

W załączeniu prezentacja planu organizacji inauguracji roku szkolnego 2015/2016 w placówkach oświatowych na terenie gminy Cedry Wielkie w dniu 01 września 2015 r.

 
Ankieta dot. wypracowania analizy SWOT.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.08.2015.

W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej - Rybacka Brać Mierzei na lata 2016-2023 prosimy Państwa o wypełnienie ankiet, które pomogą w wypracowaniu analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia) obszaru działania Stowarzyszenia obejmującego gminy: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska. Ankiety do wypełnienia można także pobrać ze strony www.rybackabrac.pl lub w biurze, adres: Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Wypełnione ankiety można przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGR. Dziękujemy za wypełnienie ankiet.

                                                          Ankieta  >>  Załącznik

 
Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców sołectwa Cedry Małe - Kolonia.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.08.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie serdecznie zaprasza mieszkańców sołectwa Cedry Małe - Kolonia (ul. Wspólna, Długa, Miodowa, Polna i Brzozowa) na spotkanie konsultacyjne, którego tematem będzie omówienie zagadnień związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w w/w miejscowości zgodnie z przyjętymi założeniami Aglomeracji Ściekowej Gminy Cedry Wielkie. Celem spotkania jest również uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją. Prosimy o pilne potraktowanie sprawy i osobistą obecność.

Zapraszamy na spotkanie w dniu 25.08.2015 r. godz. 17.00 w miejscowości Cedry Małe - Zespół Szkół w Cedrach Małych.

 
Ogłoszenie dotyczące pomocy materialnej dla uczniów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.08.2015.

Informujemy, iż w terminie od 01 do 15 września 2015 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc finansowa w formie stypendium przysługuje uczniom z terenu Gminy, uczęszczającym do szkół publicznych i niepublicznych. Warunkiem uprawniającym do ubiegania się o stypendium jest dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 542,00 zł netto, natomiast dla osoby w rodzinie kwoty 456,00 zł netto (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). Dla osób posiadających gospodarstwo rolne dochód ustalany jest na podstawie 1 ha przeliczeniowego, który wynosi 250,00 zł. Wnioski można odbierać w Urzędzie Gminy pok. nr 6 lub w sekretariatach wszystkich szkół leżących na terenie Gminy Cedry Wielkie. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod nr tel. (58) 683-20-43

Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie o wysokości dochodów netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
 • Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej;
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o bezrobociu;
 • Zaświadczenie o prowadzeniu i wielkości gospodarstwa rolnego;
 • Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • Aktualna decyzja organu rentowego (emerytalnego) przyznającego rentę lub emeryturę lub odcinek ostatniej renty (emerytury).
 
Ciąg dalszy konsultacji nt. Strategii Rozwoju Gminy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.08.2015.

W dniu 13.08.2015 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyły się konsultacje społeczne dotyczące "Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030". Spotkanie zostało przeprowadzone przez specjalistów firmy AMT Partner Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, którzy na zlecenie Gminy Cedry Wielkie przygotowują dokument pod nazwą: "Strategia Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030". Głównym celem przeprowadzonych konsultacji było zapoznanie zebranych z opracowaną diagnozą strategiczną Gminy Cedry Wielkie oraz określenie wizji rozwoju Gminy Cedry Wielkie. W drodze dyskusji określono również główne kierunki działań gminy do 2030 roku. W załączeniu przedstawiamy dokument, który był prezentowany na ww. spotkaniu. Uwagi do przedstawionego dokumentu można zgłaszać do dnia 28.08.2015 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   w tytule wpisując "Strategia Rozwoju Gminy", pocztą tradycyjną lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie.

Strategia Rozwoju Gminy Cedry Wielkie - prezentacja >> Załącznik
 
Rozpoczęto prace przy modernizacji oczyszczalni.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.08.2015.

Dnia 8 lipca br. rozpoczęły się prace budowlane przy realizacji inwestycji mającej na celu rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARKOPOL” z Włocławka, które zrealizuje zadanie za kwotę 3 482 130,00 zł brutto zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.  W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

 1. przebudowa istniejącego zbiornika nieużywanej pompowni na pomieszczenie oczyszczania mechanicznego;
 2. budowa pomieszczenia na płuczkę piasku oraz kontenery skratek i piasku;
 3. budowa komory rozdziału i komory beztlenowej;
 4. budowa prefabrykowanych komór reaktora biologicznego - przepływowego;
 5. budowa osadnika wtórnego wyposażonego w zgarniacz osadu;
 6. budowa pompowni osadu;
 7. budowa studni pomiarowej ścieków oczyszczonych;
 8. wykonanie nowej instalacji odwadniania osadu;
 9. budowa rurociągów technologicznych;
 10. modernizacja układów zasilania oczyszczalni;
 11. budowa chodników, rozbudowa oświetlenia zewnętrznego i zagospodarowanie terenu;

Wykonawca dostarczy również spektofotometr – przenośny wieloparametrowy miernik do pomiarów ph, tlenu, suchej masy, azotu, fosforu, BZ i HZ. Całość inwestycji ma zostać zakończona do 16 października br. Konieczność rozbudowy oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich podyktowana jest planowaną rozbudową kanalizacji ściekowej na terenie gminy co zwiększy ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni przekraczając jej obecną wydajność.  Po rozbudowie średnia dobowa przepustowość oczyszczalni zwiększy się z Qdśr =600,0 m3/d do 1200 m3d. Inwestycja dofinansowywana jest w 70% z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 

 
Propozycje projektów do realizacji na terenie Stowarzyszenia LGR - Rybacka Brać Mierzei.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.08.2015.

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2015-2022 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei, w terminie od 07.08.2015r. do 24.08.2015r. Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei o środki finansowe z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Po zaakceptowaniu pomysłu na projekt przez Zespół ds. LSR oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one uwzględnione przy konstruowaniu dokumentu LSR. Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   Fiszkę projektową można również pobrać w siedzibie LGR ul. Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański. W razie pytań prosimy o kontakt: tel. (55) 628-09-42.

 
Lokalna Grupa Rybacka zaprasza na konsultacje.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.08.2015.

W imieniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej - Rybacka Brać Mierzei zapraszamy na cykl spotkań dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju tworzonej dla obszaru gmin wchodzących w skład LGR, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei o środki finansowe z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). W trakcie konsultacji poprosimy Państwa o uczestnictwo w procesie wypracowania diagnozy obszaru, jego mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Na spotkania konsultacyjne zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rolników oraz rybaków.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19.08.2015 r. (środa) w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich przy ul. Osadników Wojskowych 41 w godzinach 14.30-16.30

 
Zdecyduj, jak będzie wyglądać Gmina Cedry Wielkie w 2030 roku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.07.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie zaprasza Mieszkańców Gminy Cedry Wielkie i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących: „Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030”, które odbędą się: dnia 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, ul. Osadników Wojskowych 41.

Przygotowywany dokument definiuje priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy oraz długookresowe wyzwania, przed którymi staje nasza Gmina. Aby wypracować politykę rozwoju Gminy Cedry Wielkie zgodną z Państwa oczekiwaniami istotne są wszelkie uwagi i propozycje.

Przeprowadzone konsultacje pozwolą na wskazanie najistotniejszych kierunków rozwoju Gminy oraz uzyskanie opinii, stanowisk, propozycji, które po analizie znajdą swoje odzwierciedlenie w opracowywanym dokumencie.

Liczę na Państwa udział i zaangażowanie.

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                             Wójt Gminy Cedry Wielkie

                                                                                                    Janusz Goliński

 
Konsultacje społeczne w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.08.2015.

Przypominamy, że już w ten czwartek 13 sierpnia w godzinach 12:00-16:00 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu odbędzie się kolejne z serii spotkań konsultacyjnych: RAZEM BUDUJEMY LSR. Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” przystąpiła do prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która wyznaczy nowe cele i przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższych latach w naszym regionie. Ważnym elementem budowy strategii jest aktywny udział społeczności obszaru reprezentowanej przez wszystkie grupy społeczne i sektory – publiczny, gospodarczy i społeczny. Przyszła strategia rozwoju w dużej mierze ukierunkowana będzie na tworzenie miejsc pracy i rozwój mikroprzedsiębiorstw, ale również powinna zaspokajać potrzeby mieszkańców obszaru i rozwiązywać istniejące problemy. Zapraszamy na spotkania konsultacyjne liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli Urzędów Gmin i organizacji pozarządowych oraz wszystkich chcących skorzystać ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej do realizacji swoich zamierzeń. Więcej szczegółów dostępnych jest na  stronie internetowej: http://trzykrajobrazy.pl/razem-budujemy-lsr/

Spotkanie: Cedry Wielkie / Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu ul. Osadników Wojskowych 41 13.08.2015, godz. 12:00-16:00

 

Harmonogram spotkań  >>  Załącznik
Program spotkania konsultacyjnego  >>  Załącznik
 
"Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.08.2015.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 i inne możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych na lata 2014-2020” organizowane w Gdańsku, 3 września 2015 r., godz. 9.00 Sala im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

W trakcie konferencji szczegółowo omówione zostaną główne zasady ubiegania się o dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 (podmioty uprawnione i nieuprawnione do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty). Przedstawiona zostanie prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu. Ponadto poruszymy tematy dotyczące nowego okresu programowania na lata 2014-2020, czyli możliwości ubiegania się o Fundusze Europejskie przez organizacje pozarządowe oraz temat regrantingu jako bonu na aktywność. Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć do dnia 21 sierpnia 2015 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do 140 osób decyduje kolejność zgłoszeń

 
Zmiana lokalizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.08.2015.

Zespół Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 1 września 2015 r. nastąpi zmiana miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej. Będą one realizowane w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wita Stwosza 1 (na terenie przychodni Swissmed) a nie jak dotychczas w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16.

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej korzystać można od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do godz. 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

 
Komunikat dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.08.2015.

Informujemy, iż w dniu 15.08.2015r. (sobota) ze względu na przypadające w tym dniu święto, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cedrach Wielkich (PSZOK) będzie nieczynny. 

 
Od września 2015 r. rusza kolejna edycja projektu "Mały Mistrz".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.08.2015.

Po raz kolejny szkoły podstawowe z terenu gminy zakwalifikowały się do projektu pn. „Mały Mistrz” realizowanego przez Ministerstwo Turystyki i Sportu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W projekcie uczestniczyć będą od września 2015 r. uczniowie klas I szkół podstawowych.

Główne cele programu „Mały Mistrz” to:

 1. Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III,
 2. Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej,
 3. Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową,
 4. Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III,
 5. Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów,
 6. Zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej.

Szkołom, które realizowały projekt „Mały Mistrz” w latach ubiegłych i zgłosiły nowe klasy I, użyczony zostanie komplet sprzętu sportowego potrzebnego do realizacji zajęć sportowych. Sprzęt zostanie dostarczony przez Operatora Wojewódzkiego tj. Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej do placówek szkolnych, w miesiącu październiku br.

 
Zapraszamy do udziału w gminnych dożynkach 2015 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.08.2015.

W dniu 5 września 2015 r. (sobota) przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich odbędą się Dożynki Gminne. Uroczystości dożynkowe rozpoczną się odprawieniem dziękczynnej Mszy świętej w kościele p.w. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich o godz. 14.00. Po mszy św. nastąpi przemarsz na główne miejsce uroczystości, prowadzony przez orkiestrę promenadową i paradę konną.  Po części oficjalnej, otwierającej wydarzenie, wzorem lat ubiegłych jury składające się z sołtysów naszej gminy dokona oceny i przyzna pierwsze miejsce za najpiękniejszy wieniec dożynkowy.  W tym roku sołectwa będą walczyły o statuetkę ,,Złotego Kłosa” w konkurencjach turniejowych. Celem turnieju jest kultywowanie tradycji dożynkowych oraz integracja środowiska lokalnego. Turniej obejmuje cztery konkurencje, jury dokona oceny najpiękniejszego stoiska, odbędzie się pokaz mody pn. „Wiejska Zagroda” który polega na wykonaniu stroju i zaprezentowanie go na scenie w takt muzyki nadanej przez organizatora, wykonanie pracy pt. ,,Portret Sołtysa na wesoło'' oraz maskotki warzywno- owocowej.  W związku z przystąpieniem gminy do Programu Edukacji na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Cedry Wielkie w ramach kampanii społecznej ,,Porządne Pomorze” uczniowie placówek szkolnych terenu gminy wykonają i zaprezentują stroje wyczarowane z odpadów przeznaczonych do recyklingu. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze zbliżającą się kolejną edycją akcji Narodowego Czytania zaprosiła do wspólnego czytania ,,Lalki'' B. Prusa. W związku z tym wydarzeniem akcję czytania dzieła zaplanowano na godz. 16.30. Odbędą się występy dzieci i młodzieży z placówek szkolnych, kiermasz książki, warsztaty garncarstwa, a dzieci będą mogły skorzystać z parku zabawa i konkursów przygotowanego przez panie z ORW w Giemlicach. Można będzie obejrzeć wystawę dekoracyjnych chlebów dożynkowych wykonanych przez Panie z KGW w Cedrach Wielkich. Od godz. 17.00 do 20.00 na scenie zaprezentują się zespoły Broadway, Retro Voisce i Midnight. O godzinie 20.00 odbędzie się koncert kwartetu wokalno-rozrywkowego Szafa Gra który wykona największe przeboje lat 70, 80 i 90. W tym dniu dodatkowe atrakcje i konkursy zaprezentuje firma Roltop z Cedrów Małych, początek godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy !

 
Szkółka żeglarska na przystani w Błotniku czyni postępy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.08.2015.

Od 6 czerwca 2015 r. trwają zajęcia w nowo otwartej szkółce żeglarskiej na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Po niespełna 2 miesiącach intensywnych zajęć uczestnicy szkółki żeglarskiej robią coraz większe postępy w nauce, a także coraz dalej wypływają. W niedzielę 2 sierpnia 2015 r. uczestnicy wraz z opiekunami wybrali się na naukę żeglowania na zatokę. Przed nimi już tylko…otwarte morze. Przypominamy, iż w warsztatach udział biorą dzieci i młodzież z terenu Gminy Cedry Wielkie, które zostały podzielone na trzy 10 osobowe grupy. Jest to aktywna forma spędzania wolnego czasu w trakcie wakacji.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
"Wyprawka Szkolna 2015".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.08.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie, zgodnie z § 4 ust. 3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych informuje, że wstępny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony do dnia 10 września 2015 r. Od dnia 17 sierpnia 2015r wnioski będzie można pobierać w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2015/2016. Kompletny wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Cedry Wielkie tj. do 10 września 2015 r.

Informacja szczegółowa  >>  Załącznik
 
Zwrot podatku akcyzowego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.08.2015.

Wszystkim rolnikom przypominamy, iż w terminie do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy (pokój nr 6) wniosek wraz z załącznikami o zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2015 r.

                                             Wniosek do pobrania >>  Załącznik

 
VIII Żuławski Rajd Rowerowy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.08.2015.

Dnia 25 lipca 2015 r. o godz. 9.15 spod Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, rozpoczęliśmy wycieczkę rowerową w ramach VIII Żuławskiego Rajdu Rowerowego. W wycieczce rowerowej udział wzięło ponad 130 rowerzystów. Rajd uroczyście otworzył organizator wycieczki Łukasz Żarna dyrektor ŻOKiS w Cedrach Wielkich, który swoim samochodem jechał na czele grupy rowerowej. Przed ŻOKiS w Cedrach Wielkich, uczestnicy wycieczki otrzymali kamizelki odblaskowe i koszulki współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. Całodniowy rajd niejednokrotnie zaskakiwał zmienną pogodą, jednakże rajdowicze nie poddawali się i nie tracili dobrego humoru i chęci ukończenia rajdu. Pierwszy przystanek był po dystansie 15 km w Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Po krótkim odpoczynku, zregenerowaniu sił ruszyliśmy w dalszą drogę. Po kolejnych 6 km zatrzymaliśmy się w Ośrodku Kultury, Sportu i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański. Na miejscu dzięki przychylności Pana Grzegorza Cwalińskiego – Dyrektora OKSiB skorzystaliśmy ze słodkiego poczęstunku, a także uchroniliśmy się przed deszczem. Postój trwał około 30 minut. Następne przestanki miały miejsce w Tczewie (po dystansie 39 km), miejscowości Bałdowo (po dystansie 46 km) i Lichnowach (po dystansie 60 km). Postój w Lichnowach odbył się w świetlicy wiejskiej, gdzie zostaliśmy poczęstowani gorącą herbatą i kawą. Była to chwila odpoczynku, dająca relaks po ponad połowie trasy rajdu. Przed nami zostało do pokonania jeszcze 30 km. A jak się okazało w trakcie, najtrudniejsze 30 km. Pogoda nie była łaskawa dla nas i nie zważając na nasze zmęczenie obdarowywała nas burzami i silnymi opadami deszczu. Kolejne postoje już nie trwały zbyt długo, uczestnicy rajdu chcieli jak najszybciej pokonać całą trasę. Zatrzymaliśmy się w Nowej Cerkwi (po dystansie 69 km), przy GOKiS w Ostaszewie (po dystansie 75 km), a następnie przez Kiezmark dojechaliśmy do ŻOKiS w Cedrach Wielkich. Po dotarciu do mety rozpaliliśmy ognisko i usmażyliśmy kiełbaski. Pan dyrektor rozdał pamiątkowe medale każdemu uczestnikowi rajdu. Dodatkowo wręczone zostały puchary dla: najdojżalszego uczestnika Rajdu (Pan Waldemar Piasecki), najmłodszego samodzielnie jadącego (Jan Polanowski), najlepszego fotografa (Sylwia Jażdżewskiej) i najlepszego zabezpieczenia technicznego (Adam Siemieniuk) Przez cały przejazd towarzyszyło nam zabezpieczenie Policji. Nad zdrowiem i kondycją rajdowiczów czuwała opieka medyczna w osobie Pani Hanny Wróbel. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do nas i wzięli udział w tej wesołej imprezie. A my jako organizatorzy już teraz zapraszamy za rok na IX Żuławski Rajd Rowerowy !

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR).
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.08.2015.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” przystąpiła do prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która wyznaczy nowe cele i przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższych latach w naszym regionie. Ważnym elementem budowy strategii jest aktywny udział społeczności obszaru reprezentowanej przez wszystkie grupy społeczne i sektory – publiczny, gospodarczy i społeczny. Przyszła strategia rozwoju w dużej mierze ukierunkowana będzie na tworzenie miejsc pracy i rozwój mikroprzedsiębiorstw, ale również powinna zaspokajać potrzeby mieszkańców obszaru i rozwiązywać istniejące problemy. Zapraszamy na spotkania konsultacyjne liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli Urzędów Gmin i organizacji pozarządowych oraz wszystkich chcących skorzystać ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej do realizacji swoich zamierzeń. Harmonogram spotkań oraz program w załącznikach. Więcej szczegółów na stronie internetowej: http://trzykrajobrazy.pl/razem-budujemy-lsr/

Harmonogram spotkań  >>  Załącznik
Program spotkania konsultacyjnego  >>  Załącznik
 
Fundusz Sołecki na rok 2016.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.07.2015.

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Cedry Wielkie o utworzeniu Funduszu Sołeckiego na 2016 rok informujemy, że dla każdego sołectwa została ustalona zgodnie z ustawą kwota tego funduszu. Środki z Funduszu Sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację zadań własnych gminy na terenie danego sołectwa. Wniosek o ich przyznanie powinien określać zadania, które sołectwo zamierza wykonać wraz z przewidywanymi kosztami ich realizacji i uzasadnieniem. Tak sporządzony wniosek musi zostać uchwalony przez Zebranie Wiejskie i dostarczony do Urzędu Gminy Cedry Wielkie w terminie do 30 września 2015 r.

                                                                 Załącznik

 
Dar dla Ukrainy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.07.2015.

W lipcu br Gmina przekazała nieodpłatnie w ramach pomocy humanistycznej dla Termopilskiego Regionalnego Oddziału Międzynarodowego Centrum ds. realizacji programów UNESCO na Ukrainie samochód pożarniczy marki Volvo, będący w dyspozycji OSP Cedry Wielkie. Samochód ten ma być wykorzystywany w akcjach gaszenia pożarów oraz niesienia pomocy ludziom w sytuacjach kryzysowych, w mieście Dubno. Mamy nadzieję, że poprzez ten dar przyczynimy się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Dubna.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Podsumowanie I roku działalności Gdańskiego Klubu Morskiego - "CEDRUS".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.07.2015.

                                         Zapraszamy do prezentacji  >>  Załącznik

 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.07.2015.

Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko: referent w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Treść ogłoszenia w załączniku

                                                                 Załącznik

 
Komunikat GOPS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.07.2015.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich informuje, że dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy od dnia 21.07.2015 r. będą wydawane artykuły spożywcze: mleko i makaron.

 
Uroczyste otwarcie świetlicy w Kiezmarku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.07.2015.

W piątek 17 lipca br. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy w Kiezmarku. Inwestycja powstała w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Kiezmark w gminie Cedry Wielkie poprzez budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscu byłej zlewni mleka”. W obecności zaproszonych gości i lokalnej społeczności uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Pan Janusz Goliński Wójt Gminy, Pan Stefan Skonieczny Starosta Powiatu Gdańskiego, Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Renata Terlane sołtys wsi Kiezmark, obecny radny Pan Jan Babul, Pan Adam Sala radny poprzedniej kadencji, Pani Monika Błaszczyk prezes KGW Kiezmark, Pan Józef Kot mieszkaniec i pomysłodawca projektu. Obiekt poświęcił ks. proboszcz Czesław Sołtys w obecności byłego proboszcza parafii ks. Jana Świstowicza. Kolejna część imprezy odbyła się w świetlicy, gdzie głos zabrał Pan Janusz Goliński Wójt Gminy wręczając podziękowania dla osób, które przyczynili się do realizacji inwestycji. „Uważam, że powstała świetlica znakomicie wypełniać będzie funkcję rekreacyjno-społeczno-kulturalną, będzie miejscem spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, będzie to miejsce przyjazne mieszkańcom gdzie najmłodsi będą mieli szansę edukacji i integracji z innymi”, powiedział Pan Janusz Goliński Wójt Gminy. Przedstawicielki KGW Cedry Wielkie oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Cedrach Małych przekazali dla sołectwa upominki jako element wyposażenia świetlicy. Następnie głos zabrała Pani Renata Terlane sołtys wsi Kiezmark mówiąc, że w miejscowości Kiezmark spełniły się dziś marzenia wielu osób, zyskano nowe piękne miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W imieniu swoim i społeczności lokalnej podziękowała Panu Januszowi Golińskiemu, Radzie Gminy za mądrą decyzję dzięki której od pomysłu i wizji przeszli do efektywnej realizacji inwestycji zaś pracownikom urzędu gminy za przygotowanie wniosku o dofinansowanie i wszystkim tym którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego zadania. Nie zabrakło też programu artystycznego w formie piosenek, wierszy i teatrzyku przygotowanego przez dzieci. Występ artystyczny uświetniły też Panie z KGW Kiezmark. Zwieńczeniem imprezy był tort, którym poczęstowano wszystkich przybyłych gości i mieszkańców oraz poczęstunek przygotowany przez KGW Kiezmark.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 

 
II Rajd Żuławski.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.07.2015.

W dniu 12 lipca 2015 odbył się II Rajd Żuławski zorganizowany przez Automobil Klub Morski w Gdyni. Była to III Runda Samochodowego Pucharu Automobil Klub Morski. Baza imprezy znajdowała się w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. W tym niezwykłym widowisku brali udział zawodnicy amatorzy. Trasa rajdu wynosiła 30 km i zlokalizowana była na terenie gminy Cedry Wielkie i gminy Pruszcz Gdański.

Większa ilość zdjęć dostępna jest na profilu facebook Urzędu Gminy: https://www.facebook.com/pages/Gmina-Cedry-Wielkie/171025172934368?fref=ts

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w latach 2015-2019.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.07.2015.