Komunikat
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.11.2013.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, iż w dniach 02-13.12.2013r. firma PRSP S.A. będzie dostarczała komplet worków na odpady selektywne - 6 szt. worków koloru żółtego, niebieskiego i zielonego na okres I półrocza 2014r. W przypadku niezastania właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem, firma pozostawi worki do odbioru przez mieszkańców u sołtysa danej miejscowości.

 
Komunikat
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.11.2013.

Urząd Gminy Cedry Wielkie informuje, iż w związku ze zbliżającymi się świętami w miesiącu grudniu (25.12.2013r. - 26.12.2013r.) ulegnie zmianie dzień odbioru selektywnych odpadów komunalnych - SZKŁA w następujących miejscowościach: Koszwały, Miłocin, Stanisławowo, Wocławy, Błotnik, Cedry Małe oraz Trzcinisko.

Odbiór odpadów nastąpi w dniu 28.12.2013 r. (sobota).

 
Konferencja "Jak skutecznie promować Żuławy ?".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.11.2013.

 Dnia 20 listopada 2013 r. w Sali Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się konferencja pt. „Jak skutecznie promować Żuławy?”. Konferencja została zrealizowana w ramach podsumowania projektu „Kampania promocyjna Żuław” współfinansowanego przez Unię Europejską, z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego. Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski przywitał przybyłych gości, po czym zaprezentował główne działania zrealizowane  w ramach projektu Kampanii Promocyjnej Żuław. W konferencji ze strony Gminy Cedry Wielkie uczestniczył Wójt Gminy Janusz Goliński oraz Przewodnicząca Rady Bożena Daszewska. Pan Sławomir Lucewicz z Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego woj. Pomorskiego wygłosił wykład nt. „Żuławy w pomorskim”. Zaś Pan Jacek Zdrojewski z firmy „TREK” przedstawił prezentację pt.: ”Rozwój produktu turystycznego w Polsce - dobre praktyki”. Na zakończenie dla wszystkich uczestników konferencji przygotowano bufet kawowy oraz poczęstunek.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Miasteczko Ruchu Drogowego gotowe do szkolenia.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.11.2013.

 Zakończyła się budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w centrum wsi Cedry Wielkie. Dnia 19.11.2013 r. br dokonano odbioru technicznego prac budowlanych. Inwestycja realizowana była w ramach projektu POIiS 8.1 -11 „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach Priorytetu VIII - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działania 8,1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wykonawcą robót była firma B&W Usługi Ogólnobudowlane, Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gdańskiego. Wartość robót wyniosła 490 000 zł brutto. Miasteczko wyposażone jest w zminiaturyzowane jezdnie, chodniki, przejścia dla pieszych, znaki drogowe, jak również ogrodzenie i elementy małej infrastruktury. Głównym celem wybudowanego miasteczka jest edukacja dzieci w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wybudowane miasteczko umożliwi w szczególności realizację działań szkoleniowych dzieci i młodzieży, w celu podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pozwoli zapoznać młodzież z zasadami i przepisami ruchu drogowego, kształtować nawyki właściwego zachowania się na drodze i przygotować młodzież do poruszania się w ruchu drogowym w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Trwa remont kolejnych dróg osiedlowych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.11.2013.

Prowadzone są aktualnie prace związane z remontem trzech dróg osiedlowych na terenie Gminy:

 1. w Koszwałach ul. Spacerowa gdzie odcinek o dł. 353 mb i szer. 5,2 m został utwardzony masą asfaltową.
 2. w Cedrach Małych, remontowany jest odcinek 154 mb drogi stanowiący ul. Długą. Szerokość drogi to 4,3 mb.
 3. w Leszkowach, droga prowadząca do Serowa, remont odcinka o dł. 305 mb i szer. 3 m. Ułożony zostanie asfalt i umocnione pobocza.

Wykonawcą wymienionych prac jest firma KRUSZYWO sp. z o.o. z siedzibą w Linii. Zaangażowanie finansowe Gminy w realizację prac remontowych ww. dróg wynosi 238 tys zł.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Koszwały  Cedry Małe  Leszkowy

 
"Złote Gody" Państwa Grünberg.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.11.2013.

 Dnia 12.07.1963 r. Państwo Gertruda i Gerhard Grünberg zawarli związek małżeński, w związku z tym w bieżącym roku przypada ich Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji Wójt Gminy Janusz Goliński wręczył Jubilatom medale nadane przez Prezydenta RP za wieloletnie pożycie małżeńskie, składając jednocześnie gratulacje oraz życzenia dalszych długich lat wspólnego życia. Jubilaci obdarowani również zostali bukietem kwiatów oraz upominkiem. Raz jeszcze składamy Szanownym Jubilatom najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia rodzinnego.

Zdjęcia  >>  Załącznik

 
"Witacze" w Gminie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.11.2013.

 W miejscowościach Trutnowy, Kiezmark i Wocławy przy drogach wlotowych stanęły 3 witacze. Są one dwustronne co znaczy, że będą podróżnych witać i żegnać jednocześnie. Przy najważniejszych zabytkach Gminy Cedry Wielkie zamontowano 9 słupków informacyjnych na których umieszczony został zwięzły opis historii danego obiektu. W Gminie posadowiono również 7 tablic informacyjnych. To efekt realizacji projektu : partnerskiego gmin: Nowy Dwór Gdański, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Stare Pole, Stegna, Nowy Staw   pn. „Kampania Promocyjna Żuław”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.2 Promocja i informacja turystyczna, współfinansowanego z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego. Elementy turystyczne wizualizacji Żuław wykonała i zamontowała firma Utal sp. z o.o. z Kobylnicy. Wykonanie w/w elementów  kosztowało 62 668,50 zł brutto z czego 75 % tej kwoty finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Remont drogi rolniczej zakończony.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.11.2013.

 Zakończony został remont kolejnej drogi rolniczej na terenie Gminy. Firma PPHU „SOMBUD” - Mirosław Socha z Somonina, w m-cu październiku wykonała zadanie pn.: „Modernizacja drogi transportu rolnego” w m. Cedry Małe. Przedmiotem realizacji zadania było utwardzenie nawierzchni drogi rolniczej o dł. 600 mb i szer. 3 m, wykonanie trzech zjazdów oraz skrzyżowania z ul. Wiejską. Nawierzchnia drogi wykonana została z płyt typu YOMB ułożonych na podbudowie z kamienia. Koszt realizacji zadania to kwota 197 674,03 zł brutto.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Wieś Leszkowy i Miłocin zyskały nowy wizerunek.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.11.2013.

 Dnia 06.11 br. odbył się odbiór wykonanych robót zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi Leszkowy i Miłocin w Gminie Cedry Wielkie”.  Zadanie zrealizowała firma Teleelektronika Bogusław Pszczoła  z Cieplewa. W ramach projektu zostały wykonane następujące  prace: chodniki, zagospodarowanie i nasadzenie zieleni, oczyszczenie zbiorników wodnych, odtworzenie fundamentów kościoła w Miłocinie oraz ustawienie elementów małej architektury. Prace zostały zakończone dnia 31.10.2013r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 251 073,49 z czego 50% kosztów kwalifikowanych stanowić będzie pomoc uzyskana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poprzez realizację inwestycji podniesiona została estetyka ww. wsi.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Droga Trutnowy - Miłocin wyremontowana.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.11.2013.

 Zakończony został remont drogi powiatowej na odcinku Miłocin - Trutnowy jako zadanie wspólne z Powiatem Gdańskim w ramach inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Całość zadania opiewała na kwotę 435.223,30 zł przy czym udział finansowy Gminy Cedry Wielkie stanowił wartość 197.450,51 zł. W ramach zadania położona została asfaltowa nawierzchnia jezdni, ułożone krawężniki, wykonane odwodnienie oraz umocnione pobocza wraz z wyrównaniem zjazdów.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
"Kampania Promocyjna Żuław" dobiega końca.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.11.2013.

 Dobiega końca realizacja projektu pn. „Kampania Promocyjna Żuław” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.2 Promocja i informacja turystyczna, współfinansowanego z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego. Na dzień 29 listopada zaplanowane zostało merytoryczne zakończenie Projektu. Kampania Promocyjna Żuław to kompleksowy projekt partnerski o zasięgu ponadlokalnym, którego celem było wzmocnienie potencjału turystycznego Żuław. Partnerami projektu było 6 gmin żuławskich (Nowy Dwór Gdański - partner wiodący, Nowy Staw, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Stare Pole, Stegna) z 3 powiatów (nowodworskiego, gdańskiego i malborskiego). Przedsięwzięcie dotyczyło działań promujących Żuławy jako produkt turystyczny, zbadania i wykreowania marki Żuławy, budowy i integracji systemu informacji turystycznej, organizacji medialnej kampanii reklamowej oraz udziału w targach turystycznych. Całkowita wartość realizacji Projektu wynosiła 1 564 546,10 zł, a poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ustalono na poziomie 75% kosztów kwalifikowalnych w projekcie. W ramach Projektu zrealizowane zostały działania polegające na: analizie i badaniach marketingowych produktów turystycznych Żuław, robotach budowlano - montażowych (utworzenie 2 Punktów Informacji Turystycznej oraz wykonanie i montaż elementów turystycznej wizualizacji Żuław), zakupie ruchomych środków trwałych (namioty wystawiennicze, sceny), budowie i integracji systemu informacji turystycznej (m.in. opracowanie i publikacja map z atrakcjami turystycznymi, zakup gadżetów tematycznych, zakup strojów żuławskich, opracowanie wydawnictwa o Żuławach w formie albumu tematycznego, folderu i przewodnika turystycznego, opracowanie wspólnej strony internetowej, organizacji medialnej kampanii reklamowej Żuław (produkcja filmu promocyjnego oraz opracowanie i emisja telewizyjnego spotu reklamowego), udziale w targach turystycznych. Zrealizowane w ramach Projektu działania przyczyniły się do realizacji celu projektu oraz osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników. Wykreowany został nowy, pozytywny wizerunek Żuław jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i rekreacyjnie. Zwiększyła się także konkurencyjność turystyczna regionu, co przyczyniło się do wzmocnienia pozycji Żuław na turystycznej mapie Polski.

 
Obchody Święta Niepodległości.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.11.2013.

 Podobnie jak w całym kraju, również w Gminie Cedry Wielkie odbyły się obchody związane z  95 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1918 r., po 123 latach niewoli, na gruzach państw zaborczych odrodziła się Rzeczpospolita. Z tej okazji w miniony piątek odprawiona została w kościele parafialnym w Cedrach Wielkich koncelebrowana Msza św. z udziałem Wójta Gminy Janusza Golińskiego, Przewodniczącej Rady Gminy Bożeny Daszewskiej, radnych, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców. Po zakończeniu uroczystości kościelnych uczestnicy przeszli się pod miejscowy obelisk ofiar „Marszu Śmierci”, gdzie odśpiewano hymn narodowy oraz złożono wiązanki biało - czerwonych kwiatów. Młodzież szkolna oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego, ze Słonecznych Okienek Przedszkolnych oraz Punktu Przedszkolnego „Bajkowo” zapaliły kolorowe znicze, po czym uczestnicy uroczystości udali się do Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu na dalszy ciąg obchodów. Na wstępie Wójt Gminy Janusz Goliński powitał wszystkich zgromadzonych gości w tym Ryszarda Świlskiego Członka Zarządu Województwa Pomorskiego. Po okolicznościowych przemówieniach wygłoszonych przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącą Rady głos zabrał Pan Ryszard Świlski. Część patriotyczno - artystyczną zaprezentowała młodzież i dzieci z placówek szkolnych wykonując m.in. takie utwory jak: „Polskie Kwiaty”, „Tolerancja”, „Mury”. Następnie odbył się recital pieśni patriotycznych w wykonaniu Pana Tolka Filipkowskiego - barda i  działacza „Solidarności”. Na koniec uczestnicy  obchodów zaproszeni zostali na słodki poczęstunek.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Galeria 1  Galeria 2  Galeria 3

 
"Modernizacja Roku 2012" uhonorowana przez Marszałka.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.11.2013.

 Dnia 7 listopada 2013 r. odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku uroczystość wręczenia dyplomów gminom z terenu woj. pomorskiego, które zostały laureatami tegorocznego ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2012”. W tym zaszczytnym gronie laureatów znalazła się także Gmina Cedry Wielkie, która została wyróżniona za realizację inwestycji pn.: „Modernizacja i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich”. Całość prac inwestycyjnych wykonała firma TYM-BUD z Pruszcza Gdańskiego. Z tej racji Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk złożył Wójtowi Gminy Januszowi Golińskiemu gratulacje oraz wręczył okolicznościowy dyplom. Uroczystość na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego była niejako kontynuacją uroczystości jaka miała miejsce 28 sierpnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie statuetek i dyplomów. Warty podkreślenia jest fakt, iż gminna inwestycja została zauważona i doceniona spośród zgłoszonych do konkursu prawie 800 inwestycji z całego kraju.

Zdjęcie

 
Miasteczko Ruchu Drogowego w końcowej fazie realizacji.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.11.2013.

 Realizacja inwestycji związanej z budową Miasteczka Ruchu Drogowego w centrum wsi Cedry Wielkie wchodzi w końcową fazę. Zamontowane zostały na torach placu manewrowego światła sygnalizacyjne oraz położono kolorowe, betonowe nawierzchnie. Niebawem ustawione zostaną mini znaki drogowe i obsiane trawniki. Miejmy nadzieję, że atak zimy nie skomplikuje realizacji końcowej fazy budowy Miasteczka i do końca listopada wykonawca zadania tj. firma B&W z Pruszcza Gdańskiego zakończy całe przedsięwzięcie.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Środki z Unii Europejskiej dla mikroprzedsiębiorstw i chcących założyć działalność gospodarczą.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.11.2013.
 Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” planuje nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (konkurs tematyczny) temat konkursu: „Działalność usługowa związana ze zdrowiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Informacje udzielane są w Biurze LGD „Trzy Krajobrazy”. Planowany termin naboru: 28 listopad 2013 r. - 11 grudzień 2013 r. Limit dostępnych środków: 100 000,00 zł. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  lub telefonicznie: 666-350-070, (58)306-33-55. 

Temat konkursu obejmuje m.in.:

 • działalność fizjoterapeutyczną - PKD 86.90.A (indywidualna lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa, itp.
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z (działalność centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce).
 • działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej - PKD 96.04.Z (działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.
 
Komunikat
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.11.2013.

Urząd Gminy Cedry Wielkie informuje mieszkańców miejscowości Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Leszkowy, iż z dniem 15.11.2013 r. zostaje zmieniony harmonogram odbioru odpadów typu PAPIER. Odpady odbierane będą od mieszkańców w piątki, a nie jak dotychczas w soboty. Poniżej daty odbioru.

 • Listopad - 15.11.2013r. (piątek)
 • Grudzień - 13.12.2013r. (piątek)
 
Obchody Święta Niepodległości w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.11.2013.

 Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbędą się w naszej Gminie dnia 8 listopada 2013 r. (piątek). Rozpoczęcie nastąpi o godz. 12.00 odprawieniem uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Cedrach Wielkich. Po uroczystościach kościelnych odbędzie się przemarsz pod pomnik ofiar „marszu śmierci” - więźniów Obozu Stutthof w 1945 r., gdzie nastąpi uroczyste złożenie kwiatów przez młodzież szkolną i władze samorządowe. Dalsza część obchodów odbędzie się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, gdzie młodzież przedstawi okolicznościowy program  poetycko - artystyczny zaś całość uświetni koncert słynnych ballad i pieśni w wykonaniu Tolka Filipkowskiego - barda i działacza "Solidarności".

 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Pomorzu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.11.2013.

 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP) już po raz kolejny włączyła się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, cyklicznej imprezy mającej na celu propagowanie idei przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodych ludzi.  W dniach  18 - 24 listopada br. ARP zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach, seminariach, warsztatach oraz konferencjach. W programie m.in. o zakładaniu i finansowaniu działalności gospodarczej, warsztat poświęcony znaczeniu spójnej identyfikacji wizualnej w firmie, Międzynarodowa Konferencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji „Venture Day”, warsztaty dotyczące wyboru właściwej ścieżki kariery i predyspozycji zawodowych, turniej gry „Cash Flow” dla zainteresowanych tematyką finansów i rachunkowości. To tylko niektóre z proponowanych tematów, więcej informacji można znaleźć na stronie www.tydzienprzedsiebiorczosci.pomorskie.pl. Aby wziąć udział w wybranym spotkaniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 
Promocja tomiku wierszy w ŻOKiS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.11.2013.

 Dnia 29 października 2013 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich przy mroku za oknami i świetle świec odbył się wieczór poetycki  promujący zbiorek poezji Tadeusza Tad Karmazyna. Dwujęzyczny, debiutancki zbiór wierszy w których autor opowiada z sentymentem i humorem o rodzicach, babci, żonie i dzieciach. Wspomina także rodzinne Wilno i Gdańsk, z którego wyemigrował w 1981 r. do Gainsville na Florydzie, gdzie mieszka z rodziną  do dzisiaj. Pisze poetyckie teksty piosenek i wiersze. Zaprezentowany program literacki prowadzony przez Alinę Czechowicz – przyjaciółkę poety, układał się w opowieść o wchodzeniu w życie, o wierze w ideały, w miłość, przyjaźń oraz zwątpieniu i rozczarowaniu światem. Złożyły się na nią wiersze z tomiku „Powroty/Returns” wyśpiewane przez  autora. Smyczkowy akompaniament pod wiersze skomponowany został przez Leszka Boliboka, natomiast przy pianinie akompaniowała żona poety – Anna Karmazyn. Oprócz swoich wierszy poeta zaśpiewał utwory Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Bolesława Leśmiana i Stanisława Danielewicza. Wszyscy występujący byli nagradzani rzęsistymi oklaskami, co potwierdziło przekonanie organizatorów o dużej wartości artystycznej tego typu spotkań. Na zakończenie wieczorku długo rozbrzmiewały gratulacje, zaś główny bohater podpisywał swoje książki i odpowiadał na pytania. Uczestnicy opuścili ŻOKiS zadowoleni i bogatsi duchowo.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
"ZŁOTE GODY" Państwa Ewy i Czesława Jankowskich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.10.2013.

 Każdy jubileusz jest okazją do świętowania lecz jubileusz z okazji 50 - lecia pożycia małżeńskiego jest szczególnym świętem dla pary, która wspólnie przeżyła pół wieku. Jest to wyjątkowa okazja do refleksji nad minionym czasem, czasem radości i wyrzeczeń dla dobra swojej rodziny. Taki właśnie jubileusz dnia 24 października 2013 r. obchodzili Państwo Ewa i Czesław Jankowscy z Leszkowa, którzy z tej okazji zaproszeni zostali do Urzędu Gminy na oficjalną uroczystość, w trakcie której Wójt Gminy Janusz Goliński wręczył Jubilatom medale nadane przez Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Są one wyrazem uznania władz dla wartości rodziny i zgodności pożycia małżeńskiego. Składając gratulacje Pan Wójt życzył jednocześnie Jubilatom  długich jeszcze wspólnych lat życia w zdrowiu i pomyślności. Dostojnym Jubilatom wręczono także kosz kwiatów i upominek.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Zakończony remont kolejnych stacji pomp.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.10.2013.

 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I” zakończył remont stacji pomp nr 18 i nr 19 w msc. Trzcinisko. Trwają prace przy kolejnej stacji pomp nr 37 w Błotniku. Poprzez podniesienie stanu technicznego oraz usprawnienie pracy pomp nastąpi poprawa stosunków gruntowo - wodnych a tym samym jakości gleb w sferze oddziaływania polderu. Do końca bieżącego roku ZMiUW w Gdańsku planuje dokonać remontu pozostałych stacji pomp na terenie gminy Cedry Wielkie.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Trwają remonty dróg.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.10.2013.

 W Cedrach Małych na ulicy Długiej trwają prace remontowe polegające na wymianie utwardzenia drogi rolniczej z płyt JOMB o długości 600 mb, wykonaniu trzech zjazdów oraz skrzyżowania z ul. Wiejską. Wykonawcą remontowanej nawierzchni jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „SOMBUD” z Somonina. Prace ukończone zostaną do końca października br.. W Cedrach Wielkich trwa remont drogi na ulicy Kwiatowej polegający na: korytowaniu wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod konstrukcję drogi, ułożeniu płyt betonowych typu JOMB na podbudowie z kruszywa naturalnego oraz wykonaniu obramowania nawierzchni z płyt betonowych. Wykonawcą robót jest firma Teleelektronika Bogusław Pszczoła z Cieplewa. Trwa również remont drogi powiatowej  nr 2232G Koszwały - Trutnowy na odcinku Miłocin - Trutnowy o długości 2914,55 mb polegający na wykonaniu utwardzenia jezdni asfaltem oraz uregulowaniu systemu odwodnienia jezdni w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W związku z prowadzonymi pracami drogowymi mogą wystąpić utrudnienia w poruszaniu się, dlatego też wszystkich mieszkańców i użytkowników remontowanych dróg przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.10.2013.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, że zakończono konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dni 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. Poniżej zamieszczamy szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.

Sprawozdanie  >>  Załącznik

 
Zmiana odbioru odpadów selektywnych w miesiącu listopadzie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.10.2013.

Urząd Gminy Cedry Wielkie informuje, iż w związku ze zbliżającymi się świętami w miesiącu listopadzie (01.11.2013r. i 11.11.2013r.) ulegnie zmianie dzień odbioru selektywnych odpadów komunalnych w następujących miejscowościach:

 • Koszwały, Miłocin, Stanisławowo i Wocławy - PAPIER - zamiast 01.11.2013 r. (piątek) odbiór odpadów nastąpi 02.11.2013 r. (sobota);

 • Cedry Wielkie, Trutnowy - TWORZYWA SZTUCZNE - zamiast 11.11.2013 r. (poniedziałek) odbiór odpadów nastąpi 12.11.2013r. (wtorek).
 
Informacja GOPS w sprawie wydawania żywności w ramach programu PEAD 2013.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.10.2013.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Gdańsku realizuje program PEAD 2013 - „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”. W ramach programu przekazujemy artykuły spożywcze osobom korzystającym z pomocy naszego ośrodka, posiadającym dochód w wysokości nie przekraczającej kwoty 813 zł - dla osoby samotnie gospodarującej, 684 zł - dla osoby w rodzinie. Obecnie wydajemy mleko i koncentrat pomidorowy, w listopadzie 2013 zaplanowana jest dostawa oleju, mąki, makaronu i groszku z marchewką. Terminy wydawania żywności uzależnione są od dostaw z Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Gdańsku. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej oraz spełniające kryterium dochodowe mogą skorzystać z pomocy w ramach w/w programu. Telefon kontaktowy GOPS (58)683-66-01.

 
Uruchomienie nowej linii autobusowej "814".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.10.2013.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, że z dniem  14 października br. została uruchomiona na okres próbny nowa linia autobusowa 814, na trasie Cedry Wielkie - Miłocin - Stanisławowo - Wocławy - Przejazdowo - Gdańsk. Linia obsługiwana jest przez firmę 2 LEE Travel Autokary Robert Kawala. Rozkład jazdy dostępny jest na przystankach autobusowych, w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej gminy: www.cedry-wielkie.pl w zakładce „Rozkłady jazdy”. Ewentualne uwagi co do rozkładu jazdy prosimy kierować do Urzędu Gminy pok. Nr. 16.

 
Trwają zapisy 3-5 latków do Punktu Przedszkolnego "Okienko w Koszwałach".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.10.2013.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, że trwają zapisy 3-5 latków zamieszkałych na terenie Gminy Cedry Wielkie do Punktu Przedszkolnego "Okienko w Koszwałach" do 23.10.2013 r. do godz. 15:00. Punkt przedszkolny „OKIENKO” stanowi grupę różnowiekową, w liczbie do 20 dzieci prowadzoną w wymiarze 25 godzin tygodniowo. Zajęcia w Okienku przeprowadzone będą od poniedziałku od piątku od 09:00 do 14:00. Zajęcia w Okienku są nieodpłatne. Projekt zapewnia wszystkim rodzicom aktywne uczestniczenie w edukacji swoich dzieci. Karta zgłoszenia dziecka oraz zasady rekrutacji znajdują się w załączniku.

Okienko w Koszwałach realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

OFERTA:

 • programy wychowania przedszkolnego,
 • zajęcia języka angielskiego,
 • zajęcia rytmiki,
 • pomoce i materiały edukacyjne,
 • wyprawki dla dzieci,
 • diagnoza i opieka psychologiczna,
 • diagnoza i terapia logopedyczna,
 • konsultacje psychologiczne dla rodziców,
 • "Szkoła dla rodziców".

 
Poszerzenie drogi powiatowej Wocławy-Stanisławowo.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.10.2013.

 Gmina Cedry Wielkie podpisała z Powiatem Gdańskim umowę na realizację inwestycji drogowej polegającej na utwardzeniu poboczy w drodze powiatowej Wocławy - Stanisławowo na odcinku ok. 3 km, realizowanej w ramach inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego”. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 116.112,- zł, z czego 20.000,- zł pochodzić będzie z budżetu gminy, zaś pozostałe koszty sfinansuje Powiat Gdański. Realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w terminie do końca roku 2013.

Zdjęcie

 
Ogłoszenie dotyczące pomocy materialnej dla uczniów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.10.2013.

Informujemy, iż w terminie od 08 do 22 października 2013 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc finansowa w formie stypendium przysługuje uczniom z terenu Gminy, uczęszczającym do szkół publicznych i niepublicznych. Warunkiem uprawniającym do ubiegania się o stypendium jest dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający  dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 542,00 zł netto, natomiast dla osoby w rodzinie  kwoty 456,00 zł netto (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). Dla osób posiadających gospodarstwo rolne dochód ustalany jest na podstawie 1ha przeliczeniowego, który wynosi 250,00 zł. Wnioski można odbierać w Urzędzie Gminy  pok. nr 14. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 58 683 61 64 w. 37.

Załącznik / Wniosek do pobrania

 
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.10.2013.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Cedry Wielkie z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Gminy Cedry Wielkie na rok 2014, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu "Programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami a Gminą Cedry Wielkie. Konsultacje projektu Programu zostaną przeprowadzone w terminie od 4 października 2013r. do  18 października 2013 r. Konsultacje przeprowadzone będą w formie wyrażenia pisemnej opinii, którą można złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Cedry Wielkie lub przesłać elektronicznie na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Nadzór nad przeprowadzaniem konsultacji prowadzi inspektor ds. społeczno-komunalnych, tel.: 58/683-61-65 w.37 lub 58/692-20-37.

 
Wiceminister gościem Radnych podczas Sesji RG.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.09.2013.

 Dnia 27 września 2013 r. na Sesję Rady Gminy przybył zaproszony, mianowany z dniem 01 września br. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Pan Bogdan Dombrowski radny Powiatu i długoletni samorządowiec z Żuław. Z tej okazji Radni, Sołtysi oraz zaproszeni goście złożyli Panu Ministrowi gratulacje z racji objęcia funkcji w Ministerstwie życząc jednocześnie pomyślności w realizacji zamierzonych celów i zadań. Pan Minister Dombrowski w trakcie krótkiego wystąpienia, zaprezentował swój zakres zadań, który generalnie sprowadza się do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach związanych z dostępem do szerokopasmowego internetu. Współdziałanie ma odbywać się m.in. w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych. Pan Minister był pierwszym Starostą Gdańskim po utworzeniu powiatów, pracował jako dyrektor biura Związku Gmin Pomorskich, a w latach 1999-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego. Od 1999 roku jest radnym powiatu gdańskiego, a obecnie wiceprzewodniczącym rady.

Zdjęcie

 
Są szanse na budowę drogi i chodnika.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.09.2013.

W terminie od 1 do 30 września 2013 roku odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa, a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych. Tegoroczny nabór stanowi trzecią edycję programu wieloletniego pn. „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. W roku 2014 na realizację programu w województwie pomorskim przewidziano kwotę 54 390 000,00 PLN. Po raz kolejny w imieniu gmin powiatu gdańskiego, w tym również naszej gminy wniosek złoży Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. Jeżeli aplikacja otrzyma pozytywną ocenę na terenie Gminy Cedry Wielkie zostanie wybudowany chodnik z Cedrów Małych do przystani żeglarskiej w miejscowości Błotnik oraz dokonana modernizacja 600 m drogi. Szacowany koszt inwestycji to blisko 2,5 mln złotych. Rozstrzygnięcie konkursu winno nastąpić  w listopadzie br.

 
Pierwsze posiedzenie nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.09.2013.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, że Zarządzeniem Nr 69/2013 z dnia 26 września 2013 r. na dwuletnią kadencję została powołana nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Cedry Wielkie. Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się 02 października 2013 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16, w trakcie którego nastąpi wybór Przewodniczącego Rady oraz zostanie poddany konsultacjom projekt Programu Współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2014r.

Treść zarządzenia  >>  Załącznik

 
Nabór wniosków przez LGR - Rybacką Brać Mierzei.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.09.2013.

LGR - Rybacka Brać Mierzei ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środków:

 • "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" dla sektorów: publicznego oraz gospodarczego i społecznego,
 • "Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem" dla sektora gospodarczego i społecznego,
 • "Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa" dla sektora gospodarczego i społecznego.  

Wszystkie 4 nabory rozpoczną się 14 października i zakończą 12 listopada br. Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń i zapraszamy do składania wniosków. W dniach 7-11 października br. odbędą się spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w naborach i tak : 

 • 7 października 2013:

9.00-12.00 Pruszcz Gdański - Urząd Gminy,

13.00-15.30 Cedry Wielkie - Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu

 • 8 października 2013:

9.00-12.00 Ostaszewo - Urząd Gminy

13.00-15.30 Nowy Dwór Gdański - Urząd Miejski

 • 11 października 2013:

9.00-12.00 Krynica Morska - Miejska Biblioteka Publiczna

 
Komunikat
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.09.2013.

Informujemy, że nadzwyczajne, walne zebranie członków stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Trzy Krajobrazy", które miało odbyć się w dniu 30.09.2013r. zostało odwołane.

 
Zabezpieczenie Żuław.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.09.2013.

 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku realizuje Projekt pn. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I. Jest to projekt  wchodzący w skład Programu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)". Program realizowany jest przez 6 partnerów odpowiedzialnych za zarządzanie obiektami infrastruktury powodziowej na terenie Żuław: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, Miasto Gdańsk, Miasto Elbląg, Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Celem realizacji Projektu jest: poprawa bezpieczeństwa powodziowego Żuław, podwyższenie bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieniowego w przypadku wystąpienia średniej i wysokiej wody, odprowadzenie wód wezbraniowych do zatoki Gdańskiej, zabezpieczenie egzystencji i majątku ludzkiego, na terenach potencjalnie zagrożonych powodzią oraz stymulowanie zrównoważonego rozwoju przestrzennego Żuław z uwzględnieniem aspektów środowiskowego, ekonomicznego i społecznego. Całkowita wartość Projektu wynosi 189 865 557,08 zł. W ramach zadania odbudowanych zostanie 6 odcinków wałów przeciwpowodziowych o długości 44,53 km, odbudowanych zostanie 13 stacji pomp oraz wybudowana zostanie 1 nowa stacja pomp.  

Na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedmiotowego zadania zostały zrealizowane następujące zadania: 

 • odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisła na odcinku Giemlice – Kiezmark długości 7,2 km,
 • odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisła na odcinku  Kiezmark – Przegalina, długości 6,7 km,
 • przebudowa stacji pomp nr 33 w Wocławach,
 • przebudowa stacji pomp nr 15 w Cedrach Wielkich,
 • przebudowa stacji pomp nr 36 Trutnowy,
 • przebudowa stacji nr 18 Trzcinowo,
 • przebudowa stacji pomp nr 17 Cedry Małe,
 • przebudowa stacji pomp nr 37 Błotnik,
 • przebudowa stacji pomp nr 19 Trzcinowo.

 Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Remont drogi Miłocin - Trutnowy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.09.2013.

 W Gminie Cedry Wielkie zostanie zrealizowane zadanie polegające na remoncie drogi powiatowej nr 2232G Koszwały - Trutnowy na odcinku Miłocin - Trutnowy o długości 2914,55 mb w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach inwestycji zostanie wykonane utwardzenie jezdni asfaltem oraz uregulowany zostanie system odwodnienia jezdni. Całkowity koszt inwestycji to kwota 789 802,02 zł, z czego 394 901,01 zł stanowi wkład budżetu państwa oraz po 197 450,50 zł wkład Gminy Cedry Wielkie oraz wkład Powiatu Gdańskiego. Wykonawcą robót, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, zostało konsorcjum firm Kruszywo z siedzibą w Linii i Firma Budowlano - Usługowa Ewa Wicka z siedzibą w Luzinie. Zgodnie z podpisaną umową remont drogi Miłocin-Trutnowy zostanie zrealizowany w terminie 9 września - 30 października br.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
"Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.09.2013.

 W ramach drugiej edycji projektu „Pomorskie - dobry kurs na edukację”. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską, w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiły do programu, spełniając warunki uczestnictwa cztery szkoły podstawowe: Cedry Wielkie, Cedry Małe, Wocławy i Giemlice. W ramach projektu odbędą się między innymi dodatkowe zajęcia pedagogiczno - psychologiczne, wyjazdowe warsztaty edukacyjne, praktyczne zajęcia żeglarskie, pikniki naukowe. Uczniowie z klas piątych naszej gminy już w dniu 19 września wzięli udział w praktycznych zajęciach żeglarskich zorganizowanych w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Gdańsk Górki - Zachodnie. Na uczniów czekało wiele zadań do wykonania, podczas których mogli doskonalić swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Każdy z nich miał możliwość  przeprowadzona reanimacji na manekinie. Kolejnym punktem zajęć było pływanie na jachcie w grupach 5-osobowych. Każdy z uczestników miał możliwość bycia za sterami  jachtu i poczuć się jak kapitan załogi. Były również zajęcia  z marynistyki. Prowadzący opowiadał na czym polegają zasady pływania na morzu i  jakie cechy powinien mieć marynarz. Nauczyli się również kilku prostych węzłów marynarskich.. Kolejnym punktem programu była nauka podstaw nawigacji. Dzięki niej uczniowie dowiedzieli się jak obliczyć punkt położenia i jak w razie zagrożenia wzywać pomoc na morzu. Młodzieży podobały się zajęcia i wrócili do domu zadowoleni i uśmiechnięci.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Punkt Przedszkolny "OKIENKO" w Koszwałach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.09.2013.

 Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, że w dniu 4 listopada 2013r. w siedzibie świetlicy w Koszwałach, ul. Lipowa 15 zostanie otwarty Punkt Przedszkolny „Okienko”. Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne odbędzie się w świetlicy w Koszwałach w dniu 16 października 2013r o godz. 17.00. Okienko w Koszwałach realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zasady rekrutacji do „Okienka” oraz karta zgłoszenia dziecka znajdują się w załącznikach.

 

 
Komunikat
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.09.2013.

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach: 27.09.2013 r. do 06.10.2013 r. zaplanowane jest szczepienie lisów dzikich przeciw wściekliźnie na terenie WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Szczepienie odbędzie się z samolotów drogą zrzutów przynęt ze szczepionką  przeciw wściekliźnie.

Wskazówki dla mieszkańców  >>  Załącznik

 
Dożynki Gminne 2013.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.09.2013.

Dnia 7 września 2013 r. odbyły się w Cedrach Wielkich dożynki gminne czyli Święto Plonów, uroczystość będąca hołdem i wyrazem szacunku dla rolniczego trudu w pozyskaniu plonów. Obchody rozpoczęły się odprawieniem dziękczynnej Mszy Św. w miejscowym kościele parafialnym pw. Świętych Aniołów Stróżów, koncelebrowanej przez Ks. Prałata Franciszka Fecko oraz księży z gminnych parafii. W końcowej części nabożeństwa starostowie tegorocznych dożynek tj. Pani Dorota Zwolak i Pan Mirosław Barczak przekazali Wójtowi Gminy Panu Januszowi Golińskiemu chleb upieczony z tegorocznych zbiorów zbóż. Ksiądz Prałat dokonał poświęcenia wieńców dożynkowych wykonanych przez 11 sołectw. Po zakończeniu celebry, dożynkowy korowód prowadzony przez orkiestrę udał się na główne miejsce obchodów, tj. plac przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich, gdzie Wójt Gminy Janusz Goliński powitał przybyłych na uroczystość gości oraz zgromadzonych mieszkańców Gminy, zapraszając jednocześnie do wspólnego świętowania i zabawy. Jednym z istotniejszych punktów obchodów uroczystości dożynkowych było wręczenie przez Wiceministra Administracji i Cyfryzacji Bogdana Dąbrowskiego oraz Wójta Gminy Janusza Golińskiego honorowych odznaczeń nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżniającym się rolnikom „Zasłużony dla Rolnictwa”. W bloku imprez artystycznych na uczestników imprezy czekało mnóstwo atrakcji. Na scenie prezentowały swoje umiejętności wokalno - taneczne dzieci i młodzież z gminnych szkół oraz chór „Rapsodia” działający przy ŻOKiS. Wystąpił również chór dziecięcy „Żuławskie Słowiki” z Wocław, Zespół Taneczny „Tęczowy Mix” z Cedrów Wielkich oraz uczennice ze SP Wocławy, Giemlice i Cedry Małe. Zarówno dorosłych jak i dzieci zabawiał zespół „Biesiada z Jagną i Antkiem” zaś gwiazdą wieczoru były „Wędrowne Gitary" prezentujące przeboje Czerwonych Gitar. W ramach imprez towarzyszących ŻOKiS zorganizował czytanie dzieł Aleksandra Fredry w związku z ogłoszoną przez Prezydenta RP ogólnopolską akcją publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. ŻOKiS zorganizował również wystawę zdjęć będących stałą ekspozycją, pn. „Żuławskie Żywioły”, Cedry Wielkie - kadry czasu oraz zdjęcia z bieżących zajęć prowadzonych w ŻOKiS. Uczestnicy dożynek mieli okazję degustacji potraw przygotowanych przez sołectwa: Trutnowy, Cedry Wielkie, Leszkowy i Kiezmark, gdzie na przygotowanych stoiskach panie częstowały domowymi pierogami, barszczem, chlebem ze smalcem i ogórkiem, ciastem i owocami. Piękna, letnia pogoda sprzyjała również uczestnikom zabawy tanecznej, trwającej do „białego rana”.

Jednocześnie Wójt Gminy Janusz Goliński składa serdeczne podziękowania sponsorom, którzy organizacyjnie bądź finansowo przyczynili się do uatrakcyjnienia programu artystycznego tegorocznego Święta Plonów w Gminie Cedry Wielkie.

Sponsorzy:

 1. Firma Roltop - Cedry Małe
 2. Firma Rolkom - Cedry Małe
 3. P.H. BYSEWO Sp. z o.o.
 4. "Żuławski Dwór" p.p. Małgorzata i Adam Pyrkowcy - Grabiny Zameczek
 5. Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
 6. Base Group Sp. z o.o. Koszwały

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Galeria 1  Galeria 2  Galeria 3  Galeria 4

 
Turniej o puchar premiera Donalda Tuska.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.09.2013.

 W dniu 12.09.2013 (czwartek) o godz. 16.30 odbędą się rozgrywki w piłkę nożną na kompleksie boisk Orlik-2012 przy Zespole Szkól w Cedrach Wielkich. Turniej organizowany jest dla drużyn  w kategorii wiekowej 10-11 lat oraz 12-13 lat. W wyniku eliminacji zostanie wyłoniona drużyna która będzie reprezentowała gminę w dalszych rozgrywkach. W turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje szkół, klas, kluby sportowe oraz „dzikie drużyny” z opiekunem, spełniające kryteria wiekowe. Informacji udziela Pan Michał Woźniak - Animator Orlika-tel.531-830-217. Zapraszamy

 
Trwają prace przy budowie miasteczka ruchu drogowego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.09.2013.

 W Cedrach Wielkich trwa budowa miasteczka ruchu drogowego. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu POIiS 8.1 -11 „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013 w ramach Priorytetu VIII - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działania 8,1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Miasteczko ruchu drogowego wyposażone będzie w zminiaturyzowane jezdnie, chodniki, przejścia dla pieszych, znaki drogowe, a także w oświetlenie, ogrodzenie i elementy małej infrastruktury. Celem inwestycji jest szkolenie dzieci i młodzieży mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizacja inwestycji pozwoli zapoznać młodzież z zasadami i przepisami ruchu drogowego, kształtować nawyki właściwego zachowania się na drodze zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących jednośladami, i zapewnić optymalne przygotowanie do poruszania się w ruchu drogowym w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu. Wybudowanie miasteczka ruchu drogowego w Cedrach Wielkich zapewni propagowanie działań profilaktycznych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży poprzez edukację w zakresie wychowania komunikacyjnego oraz przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. Wykonawcą jest firma B&W Usługi Ogólnobudowlane, Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gdańskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi prawie 500 tys. zł.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Modernizacja drogi rolniczej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.09.2013.

 Dnia 5 września 2013 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Cedry Wielkie, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. W ramach otrzymanych środków zostanie zrealizowana inwestycja pn.: „Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Cedry Małe, na działce nr 16/2” stanowiącą ul. Długą, która obejmuje wykonanie wymiany utwardzenia drogi  o długości 600 mb w miejscowości Cedry Małe oraz trzech zjazdów i skrzyżowania z ul. Wiejską. Urząd Marszałkowski przekaże na ten cel kwotę 90 000,00 złotych  zaś pozostałe środki zapewni Gmina. Dnia 5 września br. został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy tego przedsięwzięcia. Otwarcie ofert zaplanowano na 20 września, a zakończenie zadania na 31 października br.

Zdjęcie z podpisania umowy  >>  Załącznik

 
Podpisanie umowy na realizację placu rekreacyjnego w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.09.2013.

 Dnia 19 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa o przyznanie  pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego wraz z organizacją festynu przy przystani żeglarskiej w Błotniku”. Celem projektu jest utworzenie placu rekreacyjnego w celu umożliwienia mieszkańcom gminy i turystom spędzania  w atrakcyjny sposób wolnego czasu. W ramach zadania, przy przystani żeglarskiej wykonana zostanie nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, postawione zostaną ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci, zostanie nasadzona liczna roślinność. Wybudowana zostanie również  altana rekreacyjna, wydzielone zostanie miejsce na ognisko oraz zamontowany grill. Wykonany zostanie plac zabaw dla dzieci złożony z dwóch kompleksów - urządzenia na sprężynie typu skoczek-koń oraz urządzenia linowego-choinka. Po zakończeniu inwestycji, zgodnie  z założeniami projektu, na placu zostanie przeprowadzony festyn. Wszelkie prace związane z przygotowaniem festynu wykonają samodzielnie mieszkańcy miejscowości Błotnik. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 52 412,46 zł z czego 80% kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Zakończenie prac przewidziano na maj 2014 roku.

 
Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi Leszkowy i Miłocin w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.09.2013.

 30 sierpnia br. została podpisana umowa na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi Leszkowy i Miłocin w Gminie Cedry Wielkie”. Przetarg wygrała i zrealizuje zadanie firma Teleelektronika Bogusław Pszczoła  z Cieplewa. W ramach projektu zostaną wykonane następujące  prace: chodniki, zagospodarowanie i uporządkowanie zieleni, oczyszczenie zbiorników wodnych, odtworzenie fundamentów kościoła w Miłocinie oraz ustawienie elementów małej architektury. Termin zakończenia prac przewidziano na 31.10.2013r. Całkowity koszt inwestycji to 251 073,49 z czego 50% kosztów kwalifikowanych stanowić będzie pomoc uzyskana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zdjęcie z podpisania umowy  >>  Załącznik

 
Wizyta Pana Ministra Sprawiedliwości.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.09.2013.

 Dnia 02 września br. miała miejsce niezwykła wizyta w Urzędzie Gminy gościa w osobie Pana Marka Biernackiego Ministra Sprawiedliwości.  Z tej okazji pracownicy Urzędu złożyli Panu Ministrowi gratulacje w związku z objęciem funkcji Ministra Sprawiedliwości i życzyli pomyślności i sukcesów w realizacji ministerialnych zadań. W towarzystwie Wójta Gminy Pana Janusza Golińskiego Pan Minister Biernacki zwizytował również miejscowy Komisariat Policji zapoznając się z panującymi warunkami pracy funkcjonariuszy. Podzielił pogląd co do potrzeby poprawy warunków pracy funkcjonariuszy poprzez budowę nowego obiektu. Ponadto zwizytował plac budowy realizowanej aktualnie inwestycji Miasteczka Ruchu Drogowego w centrum wsi Cedry Wielkie. Odwiedził również wraz w Wójtem Gminy Kościół Parafialny w Kiezmarku, gdzie Ksiądz Proboszcz Jan Świstowicz wskazał elementy wyposażenia wnętrza wymagające pilnego przeprowadzenia prac konserwatorskich. Będąc przejazdem na terenie naszej gminy Pan Minister Biernacki udał się w dalszą drogę do Warszawy.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Gminny Ośrodek Zdrowia nagrodzony w Konkursie "Modernizacja Roku 2012".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.09.2013.

 Dnia 28.08.2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla samorządów, które zrealizowały w 2012 r. i zgłosiły do Konkursu przebudowę bądź modernizację istniejących obiektów, nadając im nowy użytkowy i estetyczny charakter. Wśród nagrodzonych znalazła się również Gmina Cedry Wielkie, która zgłosiła do ogólnopolskiego konkursu zmodernizowany w 2012 r. obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia. Z tej okazji przyznany przez Kapitułę Konkursu Dyplom odebrał z rąk Komisarza Konkursu Wójt Gminy Janusz Goliński. To prestiżowe wyróżnienie naszej gminy jest dowodem uznania wysokiej jakości wykonawstwa robót projektowo - budowlanych oraz uzyskania pożądanych efektów dotyczących poprawy warunków dla działalności leczniczej Ośrodka. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele licznych ministerstw i organów administracji państwowej i samorządowej.

Dyplom  >>  Załącznik

 
Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.09.2013.

 W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej. Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych. Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej). 5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

 • kl. I-III - do kwoty 225 zł
 • kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
 • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł
 • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł
 • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

W przypadku szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie wnioski na "wyprawkę szkolną" należy pobierać i kompletnie wypełniony wniosek złożyć w sekretariacie szkoły do której uczęszcza uczeń. Termin składania wniosku ustala się do dnia 16 września 2013 r.

 
Nowa wiata w Koszwałach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.09.2013.

 Najmłodsi mieszkańcy ulicy Spacerowej w Koszwałach od nowego roku szkolnego będą czekali na autobus szkolny w nowej wiacie przystankowej. W ostatnim tygodniu sierpnia starą, dziurawą, blaszaną wiatę zastąpiła nowa, estetyczna wiata wykonana przez Spółkę Base Group z Koszwał, która po raz kolejny włączyła się finansowo w realizację inwestycji na terenie naszej gminy. W obliczu zbliżających się dżdżystych i wietrznych jesienno - zimowych dni takie estetyczne i skuteczne zarazem zabezpieczenie przed deszczem, wiatrem i śniegiem jest niezwykle potrzebne. Mamy nadzieje, że wiata będzie długo służyć mieszkańcom i nie stanie się dla wandali obiektem do niszczenia.

Zdjęcie

 
Dożynki Gminne 2013.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.08.2013.

 Rada i Wójt Gminy Cedry Wielkie zapraszają wszystkich Mieszkańców na gminne uroczystości dożynkowe, które rozpoczną się Mszą św. w kościele p.w. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich w dniu 7 września 2013 r. (sobota) o godz. 13.00. Głównym miejscem uroczystości będzie boisko przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. Szczegółowy program tegorocznych dożynek zamieszczamy na załączonym plakacie.

Załącznik

 
Nowy samochód pożarniczy dla OSP Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.08.2013.

Przykładowa grafikaUrząd Gminy w Cedrach Wielkich zawarł umowę ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej - Oddział Wojewódzki w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim w zakresie zakupu nowego, lekkiego samochodu pożarniczego. Jest to samochód ratowniczo-gaśniczy marki Ford Transit (model FGD6). Samochód przeznaczony będzie na cele ochrony przeciwpożarowej dla OSP Cedry Wielkie. Pomocy finansowej udzielił pomorski samorząd dla jednostek najbardziej aktywnych działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Samochód został odebrany 26 lipca br. z firmy FRANK-CARS Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Inauguracja roku szkolnego 2013/2014.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.08.2013.

 W załączniku prezentujemy plan organizacyjny inauguracji roku szkolnego 2013/2014 w placówkach szkolnych na terenie gminy Cedry Wielkie w dniu 02 września 2013 r.

Załącznik

 
Dzieci z sołectwa Cedry Małe na wycieczce we Władysławowie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.08.2013.

Przykładowa grafika24 sierpnia 2013 r. punktualnie o godzinie 8.00, 53-osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami wyjechała do Władysławowa. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Ocean Parku, gdzie pod okiem przewodnika zapoznaliśmy się z życiem oceanu. Pani przewodnik bardzo ciekawie opowiedziała o każdym morskim stworzeniu, a my mogliśmy podziwiać te stwory w skali 1:1. Nie mniejszą atrakcją były szaleństwa na placu zabaw. Następnie podziwialiśmy piękne kaskady wodne, dzieci mogły wejść do wody na mini plaży, gdzie ryby podpływały pod stopy. Po tak wyczerpującym zwiedzaniu i zabawie zjedliśmy obiad i ruszyliśmy w dalszą drogę. Dom Rybaka przywitał nas piękną wystawą motyli i dwa piętra wyżej wystawą „Magiczny zawrót głowy”. Dzieci i opiekunowie mogli dotknąć każdego eksponatu i sprawdzić jak to działa. Salwy śmiechu wzbudziły nasze odbicia w „krzywych zwierciadłach”. Podziwialiśmy też panoramę miasta z wieży widokowej. Ostatni punkt to Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo i Aleja Gwiazd Sportu. W drodze do autobusu jeszcze pełni sił weszliśmy do „Domu do góry nogami” gdzie filiżanki wisiały nad naszymi głowami a my chodziliśmy po suficie. Ze śpiewem ruszyliśmy w drogę powrotną. O godzinie 19.00 rodzice odebrali swoje pociechy, które pytały dokąd pojedziemy w przyszłe wakacje.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Akademia Małych Pisarzy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.08.2013.

Przykładowa grafikaAkademia Małych Pisarzy to projekt, który rusza na terenie naszej gminy na początku września. Skorzystają z niego dzieci i nauczyciele ze szkół podstawowych. Realizatorem projektu jest Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju.

W trakcie spotkań z instruktorami tworzenia opowieści, dzieci będą miały okazję, by ułożyć własną, klasową bajkę. W trakcie warsztatów będą zapisywały treść opowieści i rysowały ilustracje. Ich nauczyciele skorzystają z międzynarodowego szkolenia, które poprowadzi Kate Sayer z Londynu. Szkolenie odbędzie się 26 – 27 października 2013 w Gdańsku.

Tymczasem już teraz wszystkie osoby zainteresowane arteterapią zapraszamy na dwudniowe, bezpłatne szkolenie pt. Jak tworzyć bajkę.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które mają wykształcenie pedagogiczne lub udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi.

Szczególnie zapraszamy na szkolenie te osoby, które są zainteresowane pracą wolontarystyczną z dziećmi z problemami edukacyjnymi lub emocjonalnymi.

Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać kilka technik arteterapii m.in. metodę 3 worki. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą wiedzieli:

* Jak budować z dziećmi wspólne oryginalne historie

* Jak pracować nad rozwojem dziecięcej wyobraźni

* Jak pracować z dzieckiem z dysfunkcjami

* Jak zachęcić dziecko do czytania literatury

* Jak w oparciu o czytane książki zachęcić dzieci do pisania, rysowania oraz niezależnych wypowiedzi.

Program szkolenia jest oparty na metodach stosowanych w londyńskich centrach rozwoju kreatywności dzieci. W trakcie zajęć zapewniamy kawę, herbatę oraz ciasteczka.

TERMIN SZKOLENIA:  14 - 15 września 2013, godz. 9 - 16

Miejsce: Gdańsk Wrzeszcz, ul. Kisielewskiego 12 (na tyłach Dziennego Domu Pomocy)

Osoby w każdym wieku zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej najpóźniej do 9 września na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Szkolenie jest realizowane przez Fundację GFTR w ramach projektu "Akademia Małych Pisarzy" ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Ankieta zgłoszeniowa   > >   Wersja PDF LUB Wersja WORD

 
Akcja "LATO Z POLSKĄ" .
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.08.2013.

Przykładowa grafikaW dniach 11.08.2013-20.08.2013 w Gminie Cedry Wielkie, w ramach akcji „LATO  Z  POLSKĄ”  przebywała 11 osobowa grupa dzieci i młodzieży ze Smoleńska. Wraz z rosyjskim opiekunem Panią Lidią  Kovaleva, przebywała Pani Maria Gierszewska, która z ramienia Urzędu Gminy Cedry Wielkie odpowiedzialna była za organizację pobytu i uatrakcyjnienie czasu wolnego. Był to już piąty przyjazd w ramach tej akcji, w ubiegłych latach gościliśmy dzieci z Białorusi. Akcja ta jest dziełem śp. Macieja Płażyńskiego i największą akcją Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Jej celem jest umacnianie kontaktu dzieci polskich mieszkający w Rosji  z polską kulturą, poprawa znajomości języka polskiego oraz utrwalanie własnej tożsamości narodowej podczas spędzanych w Polsce wakacji.
Po przyjeździe uczestnicy akcji zakwaterowani zostali w Ośrodku Wypoczynkowym "Leśny Zakątek" w Mikoszewie, gdzie w okresie całego pobytu również zagwarantowane mieli pełne wyżywienie. Już pierwszego dnia pobytu zaplanowany został spacer nad morze połączony z wycieczką rowerową.
Wszystkie pozostałe dni pobytu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zadowoleniem. W ramach pobytu do najważniejszych atrakcji i wydarzeń zaliczyć można:
•    wycieczkę do Gdyni –Skwer Kościuszki  wraz ze zwiedzaniem Oceanarium
•    wycieczkę do Sopotu i spacer po Molo
•    wizytę na przystani żeglarskiej w Błotniku, gmina Cedry Wielkie połączona z elementami edukacji morskiej
•    zwiedzanie wystawy „Energia –Niebo i Słońce” w Centrum Hewelianum w Gdańsku
•    Skorzystanie z wodnego parku w Sopocie.
•    zwiedzanie Kościoła w Cedrach Wielkich i spotkanie z ks. Proboszczem
•    zajęcia sportowe na Boisku Orlik w Cedrach Wielkich
•    wycieczkę do Władysławowa i zwiedzanie m.in. Ocean Park
•    wycieczkę do  Malborka i zwiedzanie m.in. zamku i parku dinozaurów
•    wycieczkę – rejs statkiem na Hel i zwiedzanie Fokarium
•    wycieczkę do  Gdańska i zwiedzanie kościoła Mariackiego
•    wycieczkę do wirtualnego Parku Miniatur-miniaturowe budowle świata
•    Wizytę Stowarzyszenia Motocyklowego Lotor połączoną ze spotkaniem przy ognisku i wręczeniem upominków
•    wycieczkę  do Szymbarka
•    zwiedzanie i koncert organowy w Katedrze oliwskiej w Gdańsku
•    zwiedzanie stadionu PGE Arena
Dodatkowo dzieci i młodzież mogły korzystać z wielu spacerów i kąpieli w morzu.  

W przedostatni dzień pobytu wszyscy uczestnicy wraz ze sponsorami, a także gośćmi specjalnymi zostali zaproszeni na uroczyste pożegnanie grupy. Uroczystość odbyła się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Poza szczególnymi podziękowaniami dla sponsorów wydarzenia przygotowana została oprawa artystyczna i wyśmienity poczęstunek. Wszystkie dzieci otrzymały wiele prezentów i niespodzianek przygotowanych przez sponsorów i Gminę Cedry Wielkie.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Galeria 1  Galeria 2  Galeria 3  Galeria 4

 
Pierwszy dzień funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.08.2013.

Przykładowa grafikaW ubiegłą sobotę (17 sierpnia br.)  po raz pierwszy Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych otworzył swoje bramy dla mieszkańców. Już od  pierwszych godzin pracy cieszył się dużym zainteresowaniem, blisko 20 osób skorzystało z możliwości bezpłatnego pozbycia się niepotrzebnych przedmiotów. Przywiezione zostały głównie opony od pojazdów osobowych, meble, sprzęt komputerowy jak również ogromne ilości tworzyw sztucznych i odpadów zielonych.   

Przypominamy, że Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działający przy Oczyszczalni Ścieków w Cedrach Wielkich, otwarty jest w każdą sobotę w godz. od 10.00 do 15.00. Mieszkańców, którzy złożyli deklarację w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w tut. Urzędzie serdecznie zachęcamy do korzystania z możliwości legalnego pozbycia się zużytych i niepotrzebnych przedmiotów.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Galeria  1

 
Ogólnopolskie Regaty na Zatoce Gdańskiej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.08.2013.

Przykładowa grafikaW dniach 10 - 11 sierpnia 2013 r.   odbyły się na Zatoce Gdańskiej w okolicach Sopotu - I Ogólnopolskie Regaty Klastrów . W regatach udział wzięli także przedstawiciele Klastra Logistyczno - Transportowego "Północ - Południe" z Gdańska wraz ze swoim Partnerem Samorządowym – Gminą Cedry Wielkie. Organizatorami Regat były: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Akademia Marynarki Wojennej, Sopocki Klub Żeglarski i Fundacja Sport na Zdrowie, a inicjatorem regat był Pomorski Klaster Żeglarski. Nasza  załoga zajęła zaszczytne III miejsce w klasie Delphia 28., na jachcie  „Chylonia”, którego załogę tworzyli: Joanna Gburzyńska – Urząd Gminy Cedry Wielkie,  Beata Trochymiak, Emilia Michalska, Marzena Krefft i Julia Pawłowska oraz Marek Świeczkowski - członkowie Klastra Logistyczno-Transportowego „Północ-Południe” z Gdańska.
Klaster Logistyczno - Transportowego "Północ - Południe"  jest innowacyjnym partnerstwem trójsektorowym /biznes-nauka-samorząd/ o charakterze otwartym, do którego mogą przystępować podmioty fizyczne i prawne. Forma i branża Klastra jest spójna z wytycznymi Strategii 2020 Województwa Pomorskiego. Celem operacyjnym jest :  sprawny system transportowy, zintegrowany systemu transportu zbiorowego dla zwiększenia spójności wewnętrznej regionu i mobilności mieszkańców, w tym poprawa dostępności drogowej i kolejowej obszarów o najniższej dostępności w regionie. Wzrost bazy dochodowej obszarów w zasięgu oddziaływania korytarzy i węzłów transportowych. Dzięki czemu Pomorskie powinno stać się istotnym węzłem transportowo-logistycznym w kraju i w Regionie Morza Bałtyckiego. Dlatego też Gmina Cedry Wielkie ze względu na swoje położenie jest żywo zainteresowana jak najszybszym osiągnięciem przedstawionych założeń rozwojowych.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Galeria  1

 
Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Trutnowy i Koszwały.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.08.2013.

W dniu 14 sierpnia 2013 r. Wójt Gminy Janusz Goliński  podpisał umowę na realizację zadania pn. „Stworzenie  miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Trutnowy i Koszwały w Gminie Cedry Wielkie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zadanie zrealizuje firma TRAKT Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Bogdan Staniszewski z siedzibą w Gdańsku. Kwota realizacji zadania to 363 792,39 zł brutto z czego 50% kosztów kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. W najbliższych dniach zostanie przekazany plac budowy i po przygotowaniu technicznym terenu firma rozpocznie prace budowlane. W ramach zadania firma w miejscowości  Trutnowy  wykonana ciągi piesze z koski betonowej, zasadzi zieleń, postawi ławki i kosze na śmieci. W miejscowości Koszwały wybudowany zostanie chodnik z kostki betonowej, powstaną miejsca postojowe, zasadzona zostanie zieleń, postawione będą ławki, kosze na śmieci oraz zamontowana zostanie siłownia zewnętrzna.

 
GPSZOK rozpoczyna przyjmowanie odpadów
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.08.2013.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, iż w każdą sobotę począwszy od dnia 17 sierpnia br. czynny będzie Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), który mieści się przy Oczyszczalni Ścieków w Cedrach Wielkich.  Punkt otwarty będzie w godzinach od 10.00 do 15.00 i będzie obsługiwany przez pracownika. GPSZOK będzie przyjmował bezpłatnie odpady tylko od mieszkańców Gminy Cedry Wielkie po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy. Odpady należy przywieźć własnym transportem z osobą do pomocy w ich przeładunku i ułożeniu w odpowiednich pojemnikach/kontenerach, wskazanych przez pracownika GPSZOK.

Mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie mogą  bezpłatnie przywieźć do GPSZOK następujące frakcje odpadów:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) świetlówki i żarówki,
4) przeterminowane leki,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe – z prac prowadzonych w własnym zakresie, limit do 1m3/na nieruchomość / na rok
7) zużyte opony samochodowe (od pojazdów osobowych),
8) odpady zielone,
9) papier i tektura,
10) szkło bezbarwne i kolorowe
12) tworzywa sztuczne typu pet,
13) tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy,
14) metale,
15) tekstylia.

W załączniku poniżej zamieszczamy Regulamin korzystania z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 >> REGULAMIN GPSZOK  <<

 

Czytaj całość
 
"Magiczne Żuławy"
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.08.2013.

Zapraszamy do udziału w imprezie "Magiczne Żuławy", która odbędzie się dnia 11 sierpnia 2013 r. na Jarmarku Dominikańskim (pawilon przy ul. Św.Ducha za kościołem Mariackim). Organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Szczegółowy program imprezy znajduję się na zamieszczonym plakacie.

Plakat

 
Intensywne prace na zbiornikach wodnych w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.07.2013.

Trwają prace na zbiornikach wodnych w msc Cedry Wielkie (dz.89,75) Cedry Małe (dz. 166), Miłocin, Giemlice, Trzcinisko, Długie Pole, Koszwały. Obecnie wykonano następujące prace:

a)      uporządkowano teren wokół zbiornika, które obejmowało:

 • wykoszenie skarp i terenu przyległego do zbiornika
 • wygrabienie wykoszonych porostów
 •  karczowanie starych drzew i pni z uprzątnięciem pni, karpiny i gałęzi
 •  karczowanie krzaków wraz z ich uprzątnięciem
 • zebranie zalegających śmieci wokół zbiornika

 

b)      odmulono dna i skarpy zbiornika, które obejmowało:

 • odpompowanie wody ze zbiornika przed rozpoczęciem robót ziemnych
 • wybranie szlamu z dna zbiorników
 • uformowanie skarp zbiorników o odpowiednim nachyleniu
 • wywiezienie szlamu po odsączeniu poza obszar objęty pracami

 

c)      przeprowadzono remont umocnień stopy skarpy i skarp zbiornika, które obejmowało:

 • rozebranie istniejących umocnień
 • umocnienie stopy skarp podwójną kiszką faszynową
 • umocnienie skarp płytami ażurowymi typu „Meba” na geowłókninie i podsypce piaskowej
 • umocnienie skarp darniną na płask
 • naprawa schodów
 • konserwacja urządzeń przelewowych i rowów odbierających nadmiar wód ze zbiornika 

W Cedrach Wielkich (dz.75) Cedrach Małych (dz.166), Giemlicach oraz Długim Polu został wykonany remont ogrodzenia. Od 12 sierpnia gruntownej konserwacji poddany zostanie  zbiornik w Cedrach Małych. W drugim tygodniu sierpnia rozpocznie się budowa pomostów. Po wykonaniu pomostów nastąpi montaż ławeczek i nasadzeń.

Zdjęcia  >>  Trzcinisko  Miłocin  Giemlice

 
Nabór ofert w ramach konkursu "MALUCH 2013 - edycja 2".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.07.2013.

Informujemy, że w terminie do dnia 08 sierpnia 2013 r. włącznie prowadzony będzie nabór ofert  w ramach konkursu „MALUCH 2013 - edycja 2”. Program przewiduje dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie), polegające na zapewnieniu funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym, utworzonych w 2013 r. oraz organizacji w 2013 r. nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnieniu ich funkcjonowania. O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z dotacji natomiast nie mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowe informacje nt. naboru znajdują się w załączniku.

Załącznik

 
Upamiętnienie wizyty Prezydenckiej Pary.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.07.2013.

Przykładowa grafikaDla upamiętnienia pierwszej rocznicy wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wraz z małżonką Anną w Błotniku, Gmina Cedry Wielkie zorganizowała dnia 14.07.2013 r. okolicznościową uroczystość  z udziałem zaproszonych gości m.in. Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego, Ministra Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskigo, Wójta Gminy Cedry Wielkie Janusza Golińskiego,  radnych i sołtysów. Punktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej tej niezwykłej wizycie, która zamontowana została na budynku Przystani Żeglarskiej. W trakcie uroczystości krótkie przemówienie wygłosili goście oraz Wójt Gminy Janusz Goliński, podkreślając znaczenie turystyczne Przystani w regionie i środowisku lokalnym, po zaledwie rocznym jej funkcjonowaniu. Przy bardzo sprzyjającej pogodzie od wczesnych godzin porannych na wodach Martwej Wisły, przy której zlokalizowana jest Przystań Żeglarska odbyły się regaty żeglarskie dzieci i młodzieży, zafascynowanej tą formą aktywności sportowej. Uroczystość zgromadziła ponadto bardzo  dużą ilość mieszkańców Gminy, którzy wykorzystując ładną, słoneczną  pogodę rodzinnie spędzili dzień na Przystani, uczestnicząc w obchodach.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Galeria 1  Galeria 2  Galeria 3

 
Termin zakończenia robót na zbiornikach wodnych przesunięty.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.07.2013.

Trwają intensywne prace nad renowacją zbiorników wodnych na terenie Gminy. Termin zakończenia prac został przesunięty na koniec grudnia 2013 r. z uwagi na poniższe fakty.

 • do wykonania pali pod pomosty zostały zastosowane pale stalowe zalane betonem zamiast drewnianych co wiązało się ze zmianą technologii wykonania.
 • koniecznością wykonania robót uzupełniające przy zbiornikach.
 • niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi - z powodu przeciągającej się zimy, Wykonawca zmuszony był do wstrzymania rozpoczętych w 2012 roku prac przy zbiornikach. Ujemna temperatura (zmarzlina) nie pozwoliła na wykonanie umocnienie skarp kiszką faszynową i płytami typu MEBA.  Zalegający lód uniemożliwiał w wypompowywaniu wody ze zbiornika i jego wyszlamowaniu. Roztopy uniemożliwiały dojazd na działki zbiorników, oraz wywóz szlamu ze zbiorników. Bardzo niska temperatura zagrażała bezpieczeństwu pracowników oraz eksploatacji sprzętu

Zdjęcie

 
Gmina Cedry Wielkie uczestnikiem Baltic Sail Gdańsk.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.07.2013.

Przykładowa grafikaGrupa uczestników warsztatów żeglarskich trwających na przystani w Błotniku wzięła udział w niedzielę w siedemnastej edycji Baltic Sail Gdańsk. W paradzie zamykającej czterodniowy Zlot Żaglowców wzięło udział ponad sto jednostek. Wzdłuż Długiego Pobrzeża i na Targu Rybnym ustawiły się tłumy widzów, którzy pozdrawiali przepływające tuż obok jachty, motorówki i żaglowce. Wszystkie goszczące na Baltic Sail Gdańsk jednostki ustawiły się w szyku przy Polskim Haku, by punktualnie o godzinie 12.00 wyruszyć w kierunku Targu Rybnego. Na czele parady płynęła jednostka flagowa Gdańska - STS Generał Zaruski. Reprezentacja gminy Cedry Wielkie wyruszyła z przystani w Błotniku wczesnym rankiem, aby punktualnie wyruszyć w paradzie. Piękna pogoda dopisała młodym żeglarzom, którzy choć zmęczeni, ale zadowoleni zakończyli rejs na lodach i pizzy w Sobieszewie, oraz ożywczej kąpieli po powrocie do portu.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Szkółka Żeglarska na Przystani Żeglarskiej w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.07.2013.

Przykładowa grafikaOd dnia 2 lipca 2013 r. na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbywają się warsztaty Szkółki Żeglarskiej. Są to zajęcia teoretyczne i praktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cedry Wielkie o tematyce żeglarskiej. Organizatorem jest Gmina Cedry Wielkie, Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich oraz Gdański Klub Morski „CEDRUS’’. Uczestnicy zostali podzielni na dwie grupy 10 osobowe. Zajęcia  odbywają się od godz. 9.00 do 13.00 oraz od godz.14.00 do 18.00 w terminach 2-4 lipca; 9-11 lipca 2013 r.. Szkółkę prowadzi Pan Edward Woronecki - Kapitan Jachtowy i Motorowodny Żeglugi Wielkiej, trener i instruktor żeglarstwa. Organizacja i prowadzenie szkółki ma na celu szerzenie wiedzy w zakresie edukacji morskiej. Zajęcia cieszą się sporym zainteresowaniem, uczniowie chętnie uczestniczą w dyskusji i zadają wiele interesujących pytań, dlatego zapraszamy do zapisywania i uczestnictwa w Szkółce Żeglarskiej.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

Plan warsztatów  >>  Załącznik

 
Komunikat dot. opłat za odbiór odpadów komunalnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.07.2013.

Przypominamy, iż opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać do 15-go każdego miesiąca począwszy od lipca br. Należność można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich lub na rachunek bankowy Gminy:

 • BS Pruszcz Gdański
 • 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019
 • Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
 • (tytuł wpłaty: za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc…. + nazwisko i imię osoby składającej deklarację.

  Wysokość miesięcznej stawki  >>  Załącznik

 
Komunikat
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.07.2013.

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie kraju.

 
Zapraszamy na Festyn żeglarski.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.07.2013.

Gmina Cedry Wielkie, Gdański Klub Morski „CEDRUS” oraz Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich zapraszają na Festyn, który odbędzie się 14 lipca 2013 r. o godz. 15:00 na Przystani Żeglarskiej w Błotniku, w Gminie Cedry Wielkie. Szczegółowe informacje dostępne są na plakacie zamieszczonym poniżej.

Plakat

 
Goście z PZPN wśród kibiców turnieju.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.07.2013.

Przykładowa grafikaKlub Sportowy Korona Cedry Małe zorganizował dnia 27.06.2013 r. turniej piłkarski na boisku "Orlik" przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. Rozgrywki  o puchar Wójta Gminy Cedry Wielkie zorganizowano dla młodzieży szkolnej z terenu gminy w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI oraz Gimnazjum. Dzięki zabiegom Pani Anny Moritz zmaganiom młodzieży przyglądali się zaproszeni goście: Pani Katarzyna Wierzbowska - przewodnicząca Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, Maciej Wierzbowski  - sędzia międzynarodowy biorący udział m.in. w mistrzostwach świata, Dawid Piasecki - sędzia ekstraklasy oraz wielokrotni reprezentanci kadry narodowej, a obecnie Prezes Radosław Michalski, oraz V-ce Prezes Paweł Kryszałowicz. Przyglądając się rozgrywkom, udzielali młodzieży fachowych porad i wspierali w rywalizacji. Po rozstrzygnięciu  wyników, puchary w każdej kategorii wiekowej wręczał pan Wójt Gminy Janusz Goliński. A oto wyniki:

 • I miejsce klasy I-III: Szkoła Podstawowa Cedry Wielkie.
 • I miejsce klasy IV-VI: Szkoła Podstawowa Cedry Wielkie (juniorzy C2 Korona Cedry Małe).
 • I miejsce wśród gimnazjum: Gimnazjum w Cedrach Małych.

Medale pamiątkowe wszystkim uczestnikom rozgrywek wręczali zaproszeni goście. Uczestnicy zostali obdarowani okolicznościowymi pamiątkami takim jak szaliki, koszulki, proporczyki z logiem PZPN oraz słodycze. Na zakończenie turnieju prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Radosław Michalski wręczył Wójtowi Januszowi Golińskiemu złotą odznakę PZPN z życzeniami dalszej owocnej pracy na rzecz rozwoju sportu. Impreza została zorganizowana dzięki współpracy Klubu Sportowego Korona Cedry Małe oraz nauczycieli gimnazjum w Cedrach Małych i Cedrach Wielkich - Joanny Trojnar, Zbigniewa Tymińskiego oraz Michała Woźniaka.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Komunikat dot. segregacji i worków na śmieci.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.07.2013.

W związku z tym, iż firma PRSP S.A. nie dostarczyła na czas do wszystkich mieszkańców worków zastępczych uspokajamy wszystkich mieszkańców, że do chwili dostarczenia worków na selekty, odpady segregowane można wrzucać do pojemników na odpady zmieszane bez segregacji. Od mieszkańców, którzy dokonają segregacji do własnych worków zastępczych odpady zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem odbioru.

 
Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.06.2013.

Przykładowa grafikaDnia 22 czerwca 2013 r. na terenie Gminy Trąbki Wielkie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze dla młodych członków OSP, z terenu powiatu gdańskiego. Jak podkreślają sędziowie poziom poszczególnych drużyn był bardzo wyrównany. Zawody, mają na celu współzawodnictwo i rywalizację drużyn OSP w ramach powiatu, ale również potwierdzenie sprawności fizycznej młodych druhów i ich umiejętności organizacyjnych, w czasie akcji. Duży sukces odniosła drużyna z OSP Koszwały, zajmując I miejsce, w grupie wiekowej 12-15 lat. Gratulujemy

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Festyn Transportowca 2013.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.06.2013.

Przykładowa grafikaW piątek 21 czerwca na terenie Faltomu Leśnego w Nowym Dworze Wejherowskim po raz kolejny Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zorganizowało dla swoich członków Festyn Transportowca. Festyn ten jest doskonałą okazją do integracji środowiska transportowego, wymiany poglądów i doświadczeń firm z branży w nieco mniej formalnej i biurokratycznej formie. Imprezie towarzyszyły Targi Transportowe „Wybrzeże 2013”, na których zaprezentowało się wielu wystawców. W gronie uczestników oprócz firm transportowych, ubezpieczeniowych, leasingowych, dealerów paliwowych, po raz  pierwszy w tym roku na zaproszenie Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych udział wzięła Gmina Cedry Wielkie. Uczestnictwo w tej imprezie miało na celu zaprezentowanie możliwości rozwoju transportu w naszej gminie, w kontekście zmodernizowanej trasy S-7 Gdańsk-Warszawa.Mimo licznych atrakcji zapewnionych przez organizatora stoisko Gminy Cedry Wielkie budziło  duże zainteresowanie. Gościem stoiska był m.in. Pan Grzegorz Kamiński Dyrektor Instytutu Transportu Drogowego w Gdańsku, którego przedmiotem zainteresowania oprócz strategii rozwoju transportu drogowego na terenie naszej Gminy była również kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Festyn Transportowca był dobrą okazją dla Gminy, do nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami branży transportowej, którzy z racji położenia Gminy przy ważnych ciągach komunikacyjnych przejawiają zainteresowanie utworzeniem na naszym terenie swoich baz, bądź punktów obsługi.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Konferencja prasowa dotycząca żeglarstwa.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.06.2013.

Przykładowa grafikaW związku z zakończeniem pierwszego roku funkcjonowania projektu pn. „Pomorskie -dobry kurs na edukację, kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie przez edukację morską”, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego zorganizował dnia 18.06.2013 konferencję prasową z udziałem Marszałka Województwa Pana Mieczysława Struka, mistrza olimpijskiego, ambasadora żeglarstwa w Gdańsku Pana Mateusza Kusznierewicza, Sekretarza Generalnego Ligii Morskiej i Rzecznej, Pana Tadeusza Kuśmierskiego  oraz Wójta Gminy Cedry Wielkie Pana Janusza Golińskiego. Przedmiotem Konferencji była ocena dotychczasowej realizacji programu przez uczniów w ciągu minionego roku szkolnego,  w trakcie którego blisko 5 tysięcy uczniów z klas V szkół podstawowych z całego Pomorza uczyło się podstaw żeglarstwa w teorii i praktyce. Warunkiem udziału szkół podstawowych w projekcie było zgłoszenie ich udziału przez organ prowadzący szkołę. Program będzie kontynuowany do września 2014 roku. Wartość projektu opiewa na kwotę ok. 8 mln zł i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W programie uczestniczą wszystkie  szkoły podstawowe z terenu Gminy Cedry Wielkie. Nasza młodzież nabyła wiedzę teoretyczną jak również praktyczną taką jak: umiejętność wiązania węzłów, wsiadania do żaglówek, korzystania z kompasu. Podczas spotkań uczniowie oprócz dogłębnego poznania wybranego przez siebie tematu, uczą się również grania i śpiewania szant, alfabetu Morse´a oraz komend wydawanych podczas sterowania statkiem. W ten sposób będą mogli zweryfikować w praktyce zdobytą wiedzę na zajęciach z matematyki, fizyki czy geografii. Pan Marszałek potwierdził chęć kontynuacji programu w następnych  latach. Uczestnictwo Wójta Gminy w konferencji  było formą  wyróżnienia Gminy Cedry Wielkie w związku z uczestnictwem w projekcie i  prowadzeniem zajęć edukacyjnych z żeglarstwa  w szkołach podstawowych.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Zdjęcie 1  Zdjęcie 2  Zdjęcie 3

 
Ogłoszenie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.06.2013.

W związku z ustąpieniem Sołtysa i Rady Sołeckiej Wójt Gminy Cedry Wielkie Zarządzeniem nr 38/2013 zarządził wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trutnowy w dniu 5 lipca 2013 r. (piątek) o godzinie 17:00 w szkole podstawowej w Trutnowach.

Pełna treść ogłoszenia >> Załącznik

 
Zapraszamy do konkursu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.06.2013.

 

Nasza Gmina przystąpiła do konkursu „Modernizacja 2012” zgłaszając do plebiscytu Ośrodek Zdrowia w Cedrach Wielkich. Zapraszamy wszystkich naszych sympatyków do głosowania w plebiscycie internetowym „Plebiscyt MR2012” na stronie internetowej http://www.modernizacja-roku.pl/plebiscyt .

 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.06.2013.

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od dnia 1 lipca 2013r.

 1. Odpady zmieszane  >>  ZAŁĄCZNIK
 2. Odpady selektywne >> ZAŁĄCZNIK

Harmonogramy dla poszczególnych miejscowości  >> Błotnik, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Koszwały, Leszkowy, Miłocin, Stanisławowo, Trutnowy, Trzcinisko, Wocławy

 
Dostawa pojemników i worków na odpady komunalne.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.06.2013.

Informujemy, iż firma PRSP S.A, która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w dniu 22.06.2013 roku (sobota) będzie rozwozić pojemniki dla mieszkańców, którzy nie posiadali umowy na odbiór odpadów bądź mieli zawartą umowę z inną firmą wywozową. Worki na odpady selektywne dostarczane będą do mieszkańców w dn. 27-30.06.2013 r. W przypadku niezastania właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem, firma pozostawi worki do odbioru przez mieszkańców u sołtysa danej miejscowości. Jednocześnie informujemy, iż wymiana pojemników według złożonych przez mieszkańców deklaracji nastąpi do końca lipca br.

 
Turniej wiedzy ratowniczej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.06.2013.

Przykładowa grafikaW siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim 12 czerwca br. odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy Ratowniczej. Celem turnieju jest upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej zasad niesienia bezinteresownej pomocy poszkodowanym, doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie świadomości w zakresie zapobiegania zagrożeniom. Uczestnicy turnieju wypełniali indywidualnie test wyboru, składający się z 50 pytań oraz odpowiadali na zestawy pytań z zakresu praktycznego wykonania zadania ratowniczego. Naszą gminę reprezentowała trzyosobowa drużyna sanitarna z gimnazjum z Cedrów Wielkich zajmując III miejsce w powiecie. Uczniowie wykorzystali wiedzę i umiejętności z zakresu programu nauczania dla gimnazjów w ramach ścieżki edukacyjnej - Obrona Cywilna i Edukacja dla bezpieczeństwa.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Sesja absolutoryjna.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.06.2013.

W dniu 12.06.2013 r. odbyła się  XXVIII Sesja Rady Gminy Cedry Wielkie, której głównym tematem było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za rok 2012 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Przed rozpoczęciem procedury związanej z udzieleniem absolutorium Wójt Gminy przedstawił pokrótce Radnym informację z wykonania budżetu, ze szczególnym uwzględnieniem z realizowanych  w 2012 r. przez Gminę zadań inwestycyjnych. Następnie sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy, po czym wniosek o udzielnie absolutorium z  tytułu wykonania budżetu za 2012 r. przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cedry Wielkie Januszowi Golińskiemu za rok 2012. W jawnym głosowaniu wzięli udział wszyscy radni Gminy w liczbie 15 osób. Również w trakcie tej sesji Radni zatwierdzili sprawozdania finansowe za rok 2012 r. Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu , Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia.

 
Wielki Mecz Przyjaciół Piłki Nożnej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.06.2013.

Przykładowa grafikaPodczas UEFA EURO 2012 wszyscy byliśmy dumnymi gospodarzami wspaniałego turnieju, a także kibicami, którzy współtworzyli gorącą atmosferę wielkiego piłkarskiego widowiska, a u nas przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich gościła Strefa Kibica. Fundacja Piłka jest Piękna wspólnie z szeroką grupą partnerów i sympatyków zapoczątkowała inicjatywę obchodów Dnia Przyjaciół Piłki Nożnej 8 czerwca w rocznicę rozpoczęcia UEFA EURO 2012. Na Orliku 8 czerwca zagrało Wielki Mecz 10 drużyn piłki nożnej, w tym nasze przedszkolaki z czterech Słonecznych Okienek Przedszkolnych oraz z przedszkola samorządowego z Cedrów Małych. Organizatorem był Klub Orlika który ufundował puchary dla wszystkich drużyn oraz  medale w ramach dotacji na realizację zadań publicznych w 2013 r. Piękna pogoda, kolorowe stroje i miła atmosfera sprzyjała że wszyscy bawili się świetnie. Stworzyliśmy razem kolorowe święto radości Przyjaciół Piłki Nożnej. Dołączyliśmy do akcji "Niech cała Polska gra i kibicuje piłce nożnej".

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.06.2013.

Przykładowa grafikaW dniu 11 czerwca 2013 r. Wójt Gminy Janusz Goliński  podpisał umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cedry Wielkie. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu od 1 lipca 2013 roku odpady komunalne z terenu gminy będzie odbierała firma PRSP Sp. z o.o. z Gdańska. Umowa została zawarta na okres 2 lat. Kwota realizacji zadania w okresie umownym wynosi 937.335,37 zł. W ramach zadania firma wyposaży mieszkańców w kosze na odpady zmieszane oraz worki do segregacji odpadów. Wynik przetargu to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gminy. Cena okazała się niższa od założonej. W przypadku, gdy wpłaty od mieszkańców oraz  koszty egzekucyjne utrzymają się na założonym poziomie, wówczas na przełomie roku 2013/2014 z całą pewnością będzie można obniżyć stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Jednocześnie informujemy, iż do dnia 10.06.2013 r. do Urzędu Gminy złożonych zostało ok. 95% deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy, którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku, powinni to uczynić jak  najszybciej.

Zdjęcie z podpisania umowy  >>  Załącznik

 
Obchody dnia 4 czerwca.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.06.2013.

Przykładowa grafikaDzień 4 czerwca, na mocy Uchwały Sejmu został ogłoszony Dniem Wolności i Praw Obywatelskich. Z tej okazji w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu zorganizowano obchody tej uroczystości i przypadającej w tym roku  24 rocznicy pierwszych po drugiej wojnie światowej, częściowo wolnych wyborów w Polsce w 1989 r. Wśród zaproszonych na obchody  gości byli: Wójt Gminy Janusz Goliński, Wicestarosta Powiatu Gdańskiego Marian Cichon, Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Daszewska, młodzież szkolna i dorośli mieszkańcy gminy. Po krótkich oficjalnych wystąpieniach i przemowach zaproszonych gości wystąpił Dziecięcy Zespół Wokalny oraz Chór Żeński „RAPSODIA” pod kierownictwem Pani Bożeny Kozickiej. Oficjalne obchody w ŻOKiS dnia 4 czerwca poprzedzone zostały warsztatami historycznymi dla młodzieży zorganizowane i prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku. Uczniowie wysłuchali prelekcji nt. wprowadzenia stanu wojennego w l. 1981-1983 oraz obejrzeli wystawę pn. „586 dni stanu wojennego”, która wyeksponowana jest w ŻOKiS. Podczas wieczornych obchodów „Dnia Wolności” można było również obejrzeć w ŻOKiS dwie wystawy poświęcone historii Polski, udostępnione przez IPN w Gdańsku.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Warsztaty z wypieku chleba.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.06.2013.

Przykładowa grafikaW dniach od 28.05.2013 r. do 09.06.2013 r. w Leszkowach odbyły się zorganizowane przez Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich bezpłatne warsztaty wypiekania chleba. Podczas zajęć każdy uczestnik dowiedział się jak zrobić własny zakwas i jakie czynności należy wykonać po kolei aby móc zjeść swojski chleb. Warsztaty były prowadzone przez Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. Poradziły jakich produktów używać aby wypiek był niepowtarzalny oraz jakie ziarna warto dodać aby jego smak był niezapomniany.  Pod ich okiem uczono się przygotowywania chleba krok po kroku, od wyrabiania ciasta po wypiekanie w specjalnie wybudowanym na zewnątrz piecu. Oczywiście cały proces wymagał czasu, odrobiny cierpliwości i zachowania określonych procedur. Finałowym punktem programu było spróbowanie własnoręcznie wykonanego wypieku. Każdy uczestników który ukończył warsztaty otrzymał certyfikat. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu "Leszkowy@pl - poprawa funkcjonowania świetlicy w miejscowości Leszkowy poprzez organizację warsztatów wypiekania chleba, stworzenie strony internetowej i punktu informacji turystycznej" dofinansowanego w ramach "małych projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Załącznik

 
Relacja z Żeglarskiego Zlotu Rodzinnego w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.06.2013.

Przykładowa grafikaDnia 1 czerwca 2013 r. na przystani żeglarskiej w Błotniku  odbyło się uroczyste  rozpoczęcie i złożenie meldunku do gotowości otwarcia sezonu żeglarskiego oraz uroczyste podniesienie bander. Dodatkową atrakcją dla dzieci był konkurs plastyczny pt. ,,Moja wymarzona łódka”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Kolejną atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy. Na scenie wystąpił Zespół Tęczowy Mix, Żuławskie Słowiki oraz uczniowie z Cedrów Małych nadając uroczystości żeglarski klimat. Podczas sobotniego popołudnia odbyły również zawody kajakowe, oraz wyścigi na łodziach wiosłowych. Piękna pogoda, wymarzona dla żeglarzy pozwoliła na kilkugodzinną rywalizację. Do udziału zgłosili się chętni uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy. Zwycięzcą tegorocznego konkursu został Artur Pokrywczyński oraz Dawid Przygoda ze Szkoły Podstawowej z Cedrów Małych, natomiast ze Szkoły Gimnazjalnej pierwsze miejsce zdobyli Mateusz Partyka, Marcin Bartosiński. Zmagania trwały kilka godzin, a umiejętności osad biorących udział w zawodach były bardzo różne. Zdarzały się przypadki, iż niektóre osady wpływały w szuwary, ale dobry humor, oraz duch walki nie opuszczał zawodników. Wszyscy szczęśliwie docierali do mety. Po fizycznych zmaganiach na uczestników oraz wszystkich gości czekała pyszna grochówka. Na zakończenie zmagań pamiątkowe medale i puchary wręczył zwycięzcom Wójt Gminy Pan Janusz Goliński, oraz Komandor Pan Piotr Mroczek, a słodki upominek przygotował  Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.. O godzinie 20:00 wszystkim gościom czas umilił zespół Szanty - Bracia Folk. I Żeglarski Zlot Rodzinny odbył się dzięki ogromnemu sercu i pomocy finansowej naszych partnerów - darczyńców: firmom Roltop, Rolkom, Pani Annie Moritz, Państwu Mieczysławie i Mieczysławowi Suwalskim, Panu Zdzisławowi Gurdzie

Zapraszamy do galerii zdjęć >> Galeria 1  Galeria 2  Galeria 3

Zwycięzcy zawodów

 
Konsultacje w związku z budową S-7.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.06.2013.

Przykładowa grafikaDnia 3 czerwca 2013 r. zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem odbyło się w Zespole Szkół w Cedrach Małych spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie założeń technicznych projektowanej budowy drogi ekspresowej S-7, na odcinku Koszwały - Kiezmark - Elbląg . W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Janusz Goliński, Kierownik projektu - Jarosław Sobolewski - pracownik GDDKiA, sołtysi oraz licznie przybyli mieszkańcy, którzy mogli zapoznać się z projektowanym  przebiegiem trasy S-7. Konsultacje miały na celu wyjaśnienie wątpliwości, co do przebiegu trasy głównej, dróg dojazdowych i kanałów melioracyjnych. W wyniku tego spotkania uzgodniono konieczność zorganizowania odrębnych negocjacji w zakresie gospodarowania siecią kanałów melioracyjnych. Pierwsze z nich odbyło się dn. 7 czerwca br., kolejne odbędą się w ciągu najbliższych 2 - ch tygodni, na które zaproszeni zostaną sołtysi 3 miejscowości (Koszwały, Cedry Małe, Kiezmark) oraz rolnicy, którzy dysponują nieruchomościami przylegającymi do drogi S-7.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Komunikat WIORiN o zagrożeniu upraw pszenicy ozimej i ziemniaka.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.06.2013.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Pruszczu Gdańskim ostrzega o zagrożeniu dla upraw pszenicy ozimej oraz ziemniaka. W załączonym komunikacie zawarta jest szczegółowa informacja o wystąpieniu zagrożenia dla ww. upraw wraz ze wskazaniem rodzaju zabiegów zwalczających przy użyciu środków ochrony roślin.

Komunikat

 
Nordic walking w Leszkowach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.06.2013.

Przykładowa grafikaGmina Cedry Wielkie oraz Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Leszkowach serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na wycieczkę z kijkami nordic walking po przepięknych  terenach miejscowości Leszkowy dniu 15.06.2013 r. o godz. 12:00. Rajd rozpoczynamy ze Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Leszkowy. Wycieczka realizowana jest w ramach projektu "Leszkowy@pl - poprawa funkcjonowania świetlicy w miejscowości Leszkowy poprzez organizację warsztatów wypiekania chleba, stworzenie strony internetowej i punktu informacji turystycznej" dofinansowanego w ramach "małych projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 
Warsztaty żeglarskie w placówkach oświatowych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.05.2013.

Przykładowa grafika W miesiącu maju w Szkole Podstawowej w Giemlicach, Wocławach. Trutnowach, Cedrach Wielkich, Cedrach Małych oraz w Przedszkolu Samorządowym w Cedrach Małych odbyły się warsztaty żeglarskie. Celem zajęć było między innymi zainteresowanie uczniów i przedszkolaków do udziału w zajęciach w ramach  szkółki żeglarskiej. Spotkania prowadził Pan Komandor Piotr Mroczek, który przedstawił regatową łódkę dla dzieci Optymist zaznaczając, że tylko praktyczna znajomość obsługi sprzętu wodnego „na sucho” gwarantuje późniejsze sukcesy. Wszyscy bardzo chętnie włączyli się do stawiania masztu  i choć nie wszystko było dobrze to satysfakcja była ogromna. Wszystkich przyszłych żeglarzy pozdrawiamy optymistycznym- ahoj !!!

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Wychowankowie ORW na "Zielonej szkole".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.05.2013.

Przykładowa grafikaW dniach 20 - 22 maja 2013 roku wychowankowie Ośrodka w Giemlicach dzięki finansowemu wsparciu Wójta Gminy Cedry Wielkie Pana Janusza Golińskiego wzięli już po raz trzeci udział w zajęciach edukacyjno - terenowych w Garczynie. Celem zajęć była przede wszystkim zabawa i integracja grup. Wychowankowie mogli podziwiać piękno ojczystej przyrody, rozwijać zainteresowania przyrodnicze i turystyczne. W tym roku wychowawcy skupili się na bezpieczeństwie zarówno na lądzie , jak i wodzie. Podczas trzydniowych zajęć uczniowie doskonalili umiejętności z zakresu I pomocy przedmedycznej, uczyli się orientacji w terenie - nocne podchody, mieli możliwość strzelania z karabinków sportowych, co wymagało dużo skupienia i koncentracji. Dzięki zajęciom na kajakach i żaglówkach dzieci miały możliwość poznać uroki bezpiecznego wypoczynku na wodzie. Dla najmłodszych uczestników ,,Zielonej szkoły” były zajęcia sprawnościowe w tzw. ,,małpim gaju”. Tego typu zajęcia miały również na celu rozwijanie samodyscypliny, samokontroli w postępowaniu i wiary we własne możliwości.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
"Dzień Rodziny" w Zespole Szkół w Cedrach Małych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.05.2013.

Przykładowa grafikaDnia 25 maja br. w Zespole Szkół w Cedrach Małych już po raz siódmy odbył się Dzień Rodziny. W tym dniu uczniowie klas 0-III prezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie, aktorskie i taneczne przed najważniejszą publicznością: rodzicami i dziadkami. Wśród zaproszonych gości byli również: Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz ks. Janusz Steć - Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Dyrektor szkoły Piotr Bukowski serdecznie podziękował zaproszonym gościom za tworzenie atmosfery przyjaznej rodzinie i ogromną pomoc rzeczową kierowaną do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Na tym rodzinnym spotkaniu podziwiano występy milusińskich przy kawie i ciasteczkach. Wszystkim, zarówno dzieciom jak i gościom, nasza wielka szkolna uroczystość bardzo się podobała i dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
XII Powiatowy Konkurs "Żuławy Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.05.2013.

Przykładowa grafikaW dniu 24 maja 2013 r. w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich już po raz dwunasty odbył się Powiatowy Konkurs „Żuławy Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna”. Jest to okazja do spotkania uczniów, nauczycieli i władz  samorządowych powiatu gdańskiego. W tegorocznej edycji turnieju udział wzięło 8 szkół podstawowych i 4 gimnazja. Pięknie udekorowana pracami plastycznymi i okolicznościowymi przestrzennymi kompozycjami była nie tylko sala gimnastyczna, ale i wszystkie pomieszczenia otrzymały odświętny wystrój, nawiązujący do żuławskiego klimatu. Uroczystego otwarcia dokonali Pan Marian Cichon - Wicestarosta Powiatu Gdańskiego i Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie.  Uczniowie zmagali się w następujących konkurencjach: Szkoła podstawowa: konkurs wiedzy, piosenka o Żuławach, konkurs plastyczny - "Żuławska łąka", żuławski kuferek, bilbord reklamujący żuławskie produkty. Gimnazjum: konkurs wiedzy, plansza „Fauna i flora Żuław”, piosenka o Żuławach, praca plastyczna: „Widok z okna żuławskiego domu”, Żuławskie drzewko szczęścia, pamiątka z Żuław - dzbanuszek. Jury miało niełatwe zadanie gdyż prace imponowały swoim rozmachem, pomysłowością i różnorodnością a poziom wszystkich występów wokalnych był bardzo wysoki i wyrównany. W najważniejszej i najtrudniejszej konkurencji w konkursie wiedzy zwycięzcami okazali się, na poziomie gimnazjum - uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach Małych, zaś na poziomie szkół podstawowych - uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich. W klasyfikacji generalnej I miejsce i puchary Związku Miast i Gmin Morskich otrzymały: Szkoła Podstawowa w Suchym Dębie oraz Gimnazjum w Cedrach Wielkich. Zwycięzcom gratulujemy. Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursach zostały obdarowane upominkami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wójta Gminy w Cedrach Wielkich, Związek Miast i Gmin Morskich, Radę Rodziców przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich, Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”, LGD „Trzy Krajobrazy”, Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, Spółkę Achilles, Restaurację „Cedrowy Dworek”, Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim i Cedrach Wielkich. Przedstawicielom wszystkich placówek, pamiątkowe statuetki wręczyła Pani Maria Gierszewska - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu oraz Pan Mirosław Zakrzewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy. Sponsorom składamy serdeczne podziękowania.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Wielki Mecz Przyjaciół Piłki Nożnej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.05.2013.
Przykładowa grafika Wielki Mecz Przyjaciół Piłki Nożnej to wyjątkowe i wspaniałe wydarzenie organizowane po raz pierwszy w historii światowej piłki nożnej. Jest on tworzony przez wszystkich uczestników tysięcy lokalnych Wielkich Meczy Przyjaciół Piłki Nożnej rozegranych jednocześnie o godz. 12:00 w sobotę 8 czerwca 2013 podczas Dnia Przyjaciół Piłki Nożnej na boiskach, stadionach oraz halach na terenie całej Polski. Na kompleksie boisk Orlik-2012 przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich rozegrany zostanie turniej podwórkowy oraz mecz w piłce nożnej drużyn przedszkolaków. Stwórzmy razem święto radości Przyjaciół Piłki Nożnej, które pozwoli nam pamiętać, że piłka nożna jest piękna, uczy marzyć i realizować marzenia, jednoczy przyjaciół, jest źródłem radości oraz wspaniałych emocji. W turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje przedszkoli, szkół, klas, kluby sportowe, drużyny Uczniowskich Klubów Sportowych, jak również tzw. "dzikie drużyny" (zorganizowane, z dorosłym opiekunem, spełniające kryteria wiekowe). Informacji udziela Pan Michał Woźniak - Animator Orlika - tel.531-830-217. Zapisy w dniu 8 czerwca godz. 9:00, rozpoczęcie rozgrywek godz. 9:30. Wielki  Mecz Przyjaciół Piłki Nożnej  godz. 12:00. Zapraszamy
 
III Olimpiada Przyjaźni w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.05.2013.

Przykładowa grafikaJuż po raz trzeci wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Giemlicach uczestniczyli w rozgrywkach paraolimpijskich. Sportowe boje toczyli wychowankowie i uczniowie z OREW w Jezierniku i Lasowicach - nasi nowi przyjaciele, z Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, wychowankowie OREW Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Trąbkach Wielkich, drużyna ”Akademii Orlika” przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich i ORW w Giemlicach. Wszyscy sportowcy dzielnie wykonywali różne zadania: np. łowienie rybek, dmuchanie ogromnych baniek mydlanych, odnajdywanie różnych przedmiotów w piasku itp. Nie obyło się bez meczu piłki nożnej. Po raz trzeci Pan Michał Woźniak Animator Orlika fachowo poprowadził  rozgrywki piłkarskie.  Drużyna z Warcza, Akademii Orlika i Giemlic z wielkim zaangażowaniem walczyła o  zwycięski puchar, którego fundatorem był Klub Orlika Cedry Wielkie. Szczególną atrakcją były super motory. Każdy chętny mógł wsiąść na taki motor i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Składamy serdeczne podziękowania sponsorom: Hurtowni Mięsa i Wędlin ,,Bruno Tassi Północ” z Gdańska, Bankowi Spółdzielczemu w Pruszczu Gdańskim,  cukierni ,,Pellowski” Firma ,,Jazbud” i ,,Oktis” z Pruszcza Gdańskiego, Bałtyckiemu Centrum Biznesu i osobom prywatnym, jak Pan Piotr Sachanowicz, który ufundował drożdżówki dla wszystkich dzieci. Jak widać ,,Żuławski Słonecznik” pozyskuje coraz więcej przyjaciół i ludzi dobrej woli, jak młodzi ludzie - wolontariusze, którzy pomagali bezinteresownie w przeprowadzeniu zadań sportowych i pomocy niepełnosprawnym sportowcom. Medale dla wszystkich uczestników olimpiady wręczyli Pan Janusz Goliński Wójt Gminy, Wicestarosta Powiatu Gdańskiego Pan Marian Cichon, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Bożena Daszewska. Każda placówka otrzymała pamiątkowy puchar w ramach podziękowania za udział w olimpiadzie.Dziękujemy wszystkim za wszystko i już czekamy na kolejną olimpiadę.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
UWAGA: Ważne konsultacje ws. drogi ekspresowej S-7 na odcinku Koszwały - Kiezmark
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.05.2013.

Logo GDDKiAUrząd Gminy w Cedrach  Wielkich informuje, iż GDDKiA w Gdańsku zaprasza mieszkańców Gminy do zapoznania się i złożenia ewentualnych uwag do projektu budowlanego  odcinka drogi ekspresowej  S-7   Koszwały  -  Cedry Małe Kolonia - Cedry Małe – Kiezmark.

Z dokumentacją techniczną projektowanej budowy  drogi ekspresowej  można się zapoznać na stronie internetowej GDDKiA:  www.koszwaly-kazimierzowo.pl  w zakładce „Mapy” oraz w Urzędzie Gminy pok. nr 16.

Ewentualne uwagi do przyjętych rozwiązań projektowych należy zgłaszać do GDDKiA O/Gdańsk do dnia 7 czerwca 2013 r. w formie pisemnej  na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   . Można również kontaktować się z kierownikiem projektu GDDKiA O/ Gdańsk,  tel. 58 511 24 47.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców dnia 3 czerwca 2013r. (poniedziałek) godz. 1800 do Szkoły Podstawowej w Cedrach Małych na spotkanie konsultacyjne z GDDKiA w celu omówienia zgłoszonych uwag do projektu technicznego drogi ekspresowej S-7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo.

Czytaj całość
 
Mecz w ramach programu "Biało - zielona przyszłość z Lotosem".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.05.2013.

Przykładowa grafika11 maja br na boisku Orlik odbył się gminny turniej piłki nożnej biało-zielona przyszłość z Lotosem. Celem organizacji Turnieju było promowanie wśród dzieci aktywności sportowej, zasad gry fair play, aktywizacja lokalnej społeczności, zachęta do wspólnego organizowania różnych działań sportowych na obiektach wybudowanych w województwie pomorskim w ramach programu - „Moje boisko - Orlik 2012” oraz selekcja uzdolnionej młodzieży na potrzeby programu ,,Biało - zielona przyszłość z Lotosem”. W eliminacjach  gminnych  wzięły udział 4 drużyny. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna „Starsi” Cedry Wielkie, drugie „Młodsi” Cedry Wielkie, trzecie miejsce  Cedry Małe, a wyróżnienie otrzymały Wocławy. Puchary dla drużyn oraz dyplomy dla każdego zawodnika wręczył Wójt Gminy Pan Janusz Goliński, życząc dalszych sukcesów sportowych. Obsługę sędziowską zabezpieczył Związek Piłki Nożnej, a obsługę medyczną Organizator Turnieju.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Komunikat Ośrodka Zdrowia.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.05.2013.

Ośrodek Zdrowia w Cedrach Wielkich uprzejmie prosi pacjentów o pilne zgłaszanie się do rejestracji celem aktualizacji deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki POZ. W pierwszej kolejności proszeni są wszyscy zapisani do dr Dąbrowskiej. Nowy nr telefonu do Ośrodka to: (58)3554021, (58)3058080 lub (58)3202600.

 
VIII Gminny Konkurs "Żuławy Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.05.2013.

Przykładowa grafikaDnia 16 maja 2013 roku w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich odbył się VIII Gminny Konkurs „ŻUŁAWY GDAŃSKIE - NASZA MAŁA OJCZYZNA”. Brały w nim udział dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie z klas I-III szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Konkurs kształtuje u dzieci tożsamość regionalną, wzbogaca wiedzę na temat Żuław i opiewa walory naszego regionu. Konkurs przebiegał w formie turnieju drużyn i składał się z części teoretycznej i praktycznej. Każdą szkołę reprezentowała czteroosobowa drużyna. Turniej rozpoczął się od prezentacji. Każda drużyna przy muzyce prezentowała swój piękny układ taneczny i oryginalne stroje. Następnie uczniowie wykonywali zadania testu wiedzy o naszym regionie. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą, między innymi na temat rzek przepływających przez Żuławy, symboliki herbu naszej gminy, sposobu ochrony środowiska naszego regionu, a także na temat przystani żeglarskiej w Błotniku. Doskonale radzili sobie również z rozpoznawaniem zabytków gminy Cedry Wielkie i zabytków Gdańska. Rozwiązanie krzyżówki przy sztalugach również nie sprawiło naszym zawodnikom większej trudności. Ostatnim zadaniem konkursu było wykonanie pracy plastycznej pt. „ Przystań żeglarska w Błotniku”. Uczestnicy konkursu oraz zaproszeni goście w czasie przerw między konkurencjami mogli posłuchać zespołu „Tęczowy Mix”, prezentującego piosenki o tematyce morskiej. Gdy zmagania konkursowe dobiegły końca jury ogłosiło następujące wyniki: I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich, II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Juliusza Kraziewicza w Cedrach Małych, III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Giemlicach, IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Trutnowach, V miejsce - Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
Zajęcia żeglarskie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.05.2013.

Przykładowa grafika13 maja 2013 r. klasy piąte ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach  i Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza  w Cedrach Wielkich  wzięły udział w zajęciach żeglarskich w Gdańsku. Odbyły się one w ramach  projektu "Pomorskie - dobry kurs na edukację". Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską - tytuł programu ,,Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy''. Na dzieci czekało wiele zadań do wykonania. Uczniowie swoje działania zaczęli od nauki pierwszej pomocy.  Przez każdego ucznia została przeprowadzona reanimacja na manekinie. Kolejnym punktem zajęć było pływanie na jachcie w grupach 5-osobowych. Każdy z uczestników miał możliwość bycia za sterami  jachtu i poczuć się jak kapitan załogi. Następne zajęcia były z marynistyki. Prowadzący opowiadał na czym polegają zasady pływania na morzu i  jakie cechy powinien mieć marynarz. Oznajmił uczestnikom że na statku hierarchia ma duże znaczenie i kapitan jest najważniejszy. Opowiedział również kilka najsłynniejszych historii związanych z pływaniem na morzu. Ostatnim punktem programu była nauka podstaw nawigacji. Dzięki niej uczniowie dowiedzieli się jak obliczyć punkt położenia i jak w razie zagrożenia wzywać pomoc na morzu. Młodzieży podobały się zajęcia i wrócili do domu zadowoleni i uśmiechnięci.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»