Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Informacje adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
Tel. (0-58) 683-66-01
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej  >> 

Godziny pracy:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:15
Środa: 7:30 – 16:30

Pracownicy

Stanowisko

Imię i nazwisko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                 

Grażyna Bereza

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

Urszula Mierzwa

Pracownik  socjalny

Anna Anioł

Pracownik  socjalny

Maria Wawer

Specjalista pracy socjalnej
Anna Pawelec
 
Podstawowe informacje dotyczące zasad przyznawania i rozliczania pomocy materialnej dla uczniów.
Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Pomoc materialna dla uczniów, w obecnym jej kształcie, została uregulowana w ustawie o systemie oświaty nowelizacją z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 281, poz. 2781), w dodanym rozdziale 8a, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005 r., znowelizowanym ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela.
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 514,00 zł netto i jest ona ustalana na zasadach określonych w art.8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.
 
Miesięczna kwota stypendium wynosi 99,20 zł; 124,00 zł; lub 161,20 zł, i uzależniona jest od wysokości uzyskiwanego dochodu.
 
 
 
 
"Rodzina 500 plus" - wnioski oraz oświadczenia.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

>>

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

>>

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

>>

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

>>
 
Kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

Powody udzielania pomocy społecznej

Komu przysługuje prawo do świadczeń

Kryterium dochodowe

 
Świadczenia pieniężne

Zasiłek stały

Zasiłek okresowy

Zasiłki celowe

 
Świadczenia niepieniężne

Pomoc w postaci posiłku i odzieży

Sprawienie pogrzebu

Poradnictwo i pomoc instytucjonalna

 
Świadczenia rodzinne - wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

 
Zaliczka alimentacyjna

Zaliczka alimentacyjna

Wysokość zaliczki alimentacyjnej

Komu nie przysługuje zaliczka alimentacyjna

Co należy zrobić, aby otrzymać zaliczkę alimentacyjną

Wymagane dokumenty

Ważne

 
Dodatki mieszkaniowe
Strona w przygotowaniu