Podatki
Stawki podatków na rok 2017 - bez zmian.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.11.2016.

 Radni Gminy Cedry Wielkie na sesji w dniu 18 listopada 2016 podjęli uchwały w sprawie stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych w 2017 roku. Stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian tj. na poziomie stawek obowiązujących w roku 2016. Decyzja ta jest zgodnia z podjętą 30 października 2015 roku deklaracją w sprawie stabilnych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie w perspektywie długoletniej tj. do 2025 roku, uwzględniającej wymogi ustawowe zawarte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku od nieruchomości w roku 2017 pozostają na poziomie stawek obowiązujących na terenie gminy w roku 2016, za wyjątkiem stawki od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, która uległa obniżeniu z 4,58 zł od 1 ha powierzchni na 4,54 zł.  Również od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej na 4,61 zł, co wynika z obniżenia górnych granic stawek kwotowych określonych w ustawie.

Natomiast w roku 2017 obowiązywał będzie niższy podatek rolny:

  • obliczony według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, który na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł.
  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj.131,10 zł
  • od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 262,20 zł.

Załączniki

Deklaracja na podatek rolny >> Załącznik

Deklaracja w sprawie podatku od Nieruchomości >> Załącznik

Informacja w sprawie podatku od Nieruchomości >> Załącznik

Informacja w sprawie podatku rolnego >> Załącznik

Uchwała XXIV.198.16 w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2017 r. >> Załącznik

Uchwała XXIV.199.16 w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2017 r. >> Załącznik
 
Stawki podatków na rok 2015
Źródło: Digital   
02.04.2015.

Uchwała nr XII/98/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Cedry Wielkie

Treść uchwały  >>  ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 1  >>  ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 2  >>  ZAŁĄCZNIK


Informacja w sprawie podatku rolnego (formularz).

ZAŁĄCZNIK


Deklaracja na podatek rolny (formularz).

ZAŁĄCZNIK

 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie na rok podatkowy 2015.

ZAŁĄCZNIK


Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na terenie  gminy Cedry Wielkie na rok podatkowy 2015.

ZAŁĄCZNIK