Radni
RADNI GMINY CEDRY WIELKIE KADENCJA 2014-2018


Bo?ena Daszewska
Przewodnicz?cy Rady Gminy
Przewodnicz?ca Rady Gminy Cedry Wielkie
pe?ni dy?ur w ka?d? ?rod? w godzinach od 12:00 do 15:00
w pokoju nr 15 Urz?du Gminy w Cedrach Wielkich,
ul. M.P?a?y?skiego 16, 83-020 Cedry Wielkie,
tel. (0-58) 683-61-64 wew.36


Emilia Cyman
Zast?pca Przewodnicz?cego Rady Gminy
Cz?onek Komisji:
• Bud?etu i Finansów


Justyna S?owi?ska
Zast?pca Przewodnicz?cego Rady Gminy
Cz?onek Komisji:
• Bud?etu i Finansów


Henryka D?browska
Przewodnicz?cy Komisji Bud?etu i Finansów
Cz?onek Komisji:
• Bud?etu i Finansów

• Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu


Bo?ena Tarasiuk
Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej
Cz?onek Komisji:
• Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska

• Rewizyjnej


Wojciech Ma?kiewicz
Przewodnicz?cy Komisji Rolnictwa  i Ochrony ?rodowiska
Cz?onek Komisji:
• Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska

• Strategii i Rozwoju Gminy


Jaros?aw Karnat
Przewodnicz?cy Komisji Strategii i Rozwoju
Cz?onek Komisji:
• Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska

• Strategii i Rozwoju Gminy


Anna Moritz
Przewodnicz?cy Komisji Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu
Cz?onek Komisji:
• Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu

• Rewizyjnej


Andrzej Kubiak
Zast?pca Przewodnicz?cego Komisji Bud?etu i Finansów
Cz?onek Komisji:
• Bud?etu i Finansów

• Strategii i Rozwoju Gminy

 

Maria Pomirska

Zast?pca Przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej
Cz?onek Komisji:
• Rewizyjnej

• Strategii i Rozwoju Gminy


Wojciech Ma?kiewicz
Zast?pca Przewodnicz?cego Komisji Strategii i Rozwoju Gminy
Cz?onek Komisji:

• Strategii i Rozwoju Gminy
• Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska


Dorota Zwolak

Zast?pca Przewodnicz?cego Komisji Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska
Cz?onek Komisji:
• Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska

• Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu


Jan Babul

Cz?onek Komisji:
• Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska 
• Bud?etu i Finansów


Alicja Benedyk

Cz?onek Komisji:
• Rewizyjnej 
• Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu


Bo?ena Myszk

Cz?onek Komisji:
• Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska
• Strategii i Rozwoju Gminy


Henryk Zi?ba
Cz?onek Komisji:
• Strategii i Rozwoju Gminy
• Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu

 
Komisje Rady Gminy

Komisja Bud?etu i Finansów


Komisja Rewizyjna


Komisja Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska


Komisja Strategii i Rozwoju Gminy


Komisja Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu


 
Uchwa?y Rady Gminy

Uchwa?y Rady Gminy dost?pne s? w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://cedrywielkiegw.e-bip.pl