Struktura organizacyjna Urz?du Gminy Cedry Wielkie.
  

Wójt Gminy Cedry Wielkie
Janusz Stefan Goli?ski

Mgr ekonomii, absolwent Uniwersytetu Gda?skiego Wydzia?u Ekonomiki Produkcji, uko?czone Podyplomowe Studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Od 1986 roku pracownik Urz?du Wojewódzkiego w Gda?sku, zajmuj?cy si? m.in.: turystyk?, sportem, gospodark? w b. woj. gda?skim i woj. pomorskim.Sta?ysta z zakresu funkcjonowania administracji lokalnej i rz?dowej we Francji (1991r.) odbyte kursy z zakresu zarz?dzania i marketingu w DSF Berlin, L&R Consultant (Wlk. Brytania), Gda?skiej Fundacji Kszta?cenia Menad?erów, pozyskiwania ?rodków przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej, zorganizowane przez UKIE i Du?sk? Szko?? Administracji Publicznej.

Wspó?za?o?yciel Stowarzyszenia "?u?awy Gda?skie", Pomorskiego Stowarzyszania Edukacji i Rozwoju Wsi, Pomorskiego Centrum Pilota?u i Przewodnictwa.

Katolik, ?ona Renata - nauczycielka SP w Cedrach Ma?ych, 3 córki: Monika, Marta i Joanna.


e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Tel.(58) 683-61-64 (Sekretariat)

   

 


Sekretarz Gminy
El?bieta Prymaczek

Absolwentka Gda?skiej Wy?szej Szko?y Humanistycznej na Wydziale Studiów Europejskich, kierunek Zarz?dzanie i Marketing oraz Politologia.


Uko?czy?a wiele kursów i szkole? min. z zakresu psychologii pracy, procesów obs?ugi klienta oraz wspó?pracy z mediami i wykorzystania kana?ów informacyjnych do kontaktu z mieszka?cami.


Od 1985 r. pracownik Urz?du Gminy w Cedrach Wielkich, od kwietnia 2017 r. na stanowisku Sekretarza Gminy.

Od urodzenia zwi?zana z Gmin? Cedry Wielkie. Wielka mi?o?niczka ?u?aw i aktywny cz?onek KGW w Cedrach Ma?ych

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel. (58) 683-61-64 (Sekretariat)


 


Skarbnik Gminy Cedry Wielkie
Eugenia Zofia Mirowska

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel.(58) 683-61-64 wew. 42

tel.(58) 692-20-42 

 
.

Lp.

Stanowisko

Nr pokoju

Numery telefonów

Dni  pracy

1

Janusz Goli?ski
Wójt

18

(58) 683-61-64

 

     

2


El?bieta Prymaczek
Sekretarz Gminy

14

(58) 683-61-64

Poniedzia?ek-pi?tek 

 

STANOWISKO DS. OBS?UGI SEKRETARIATU

1

Dorota Kleinschmidt
Sekretarka

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

17

(58) 683-61-64

(58) 692-20-32

Poniedzia?ek-pi?tek


REFERAT  FINANSOWO - PODATKOWY

1

Zofia Mirowska
Skarbnik Gminy

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

7

(58) 683-61-64 wew. 42

(58) 692-20-42

Poniedzia?ek-pi?tek 

2

Beata Banasiowska
Inspektor ds. ksi?gowo?ci bud?etowej

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

10

(58) 683-61-64 wew. 40

(58) 692-20-40

Poniedzia?ek-pi?tek

3

Anna Bzdzikot
Inspektor ds. wymiaru podatków i op?at

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

6

(58) 683-61-64 wew. 43

(58) 692-20-43

Poniedzia?ek-pi?tek

4

Maria Gwizda?a
Inspektor ds. windykacji podatków i op?at

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

6

(58) 683-61-64 wew. 43

(58) 692-20-43

Poniedzia?ek-pi?tek

5

Irena Bogun
Inspektor ds. p?ac

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

10

(58) 683-61-64 wew. 40

(58) 692-20-40

Poniedzia?ek-pi?tek

6

Izabela Klawa
Kasa

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

1

(58) 683-61-64 wew. 44

(58) 692-20-44

Poniedzia?ek-pi?tek

 7

 Sylwia Patok
Inspektor ds. windykacji nale?no?ci bud?etowych

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

8

(58) 683-61-64 wew. 41

(58) 692-20-41

 Poniedzia?ek-pi?tek


REFERAT O?WIATY, KULTURY I SPORTU

1

Maria Gierszewska
Kierownik Referatu

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

9

(58) 683-61-64 wew. 31

(58) 692-20-31

Poniedzia?ek-pi?tek

2

Irena Budziaszek
G?ówna Ksi?gowa O?wiaty

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

9

(58) 683-61-64 wew. 31

(58) 692-20-31

Poniedzia?ek-pi?tek

3

Renata Nali?ska
Inspektor ds. p?ac pracowników o?wiaty

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

8

(58) 683-61-64 wew. 41

(58) 692-20-41

Poniedzia?ek-pi?tek


STANOWISKO DS. FUNDUSZY UNIJNYCH, DECYZJE ?RODOWISKOWE, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1

Magda Wo?niak
Inspektor ds. Funduszy Unijnych

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

12

(58) 683-61-64 wew. 38

(58) 692-20-38

Poniedzia?ek-pi?tek

2

Iwona Wojtasik
Inspektor ds. Funduszy Unijnych

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

12

(58) 683-61-64 wew. 38

(58) 692-20-38

  Poniedzia?ek-pi?tek
     


REFERAT  INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I GEODEZJI

1

Magdalena Wensierska-Paszko

Inspektor ds. geodezji i obrotu nieruchomo?ciami

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

16

(58) 683-61-64 wew. 35

(58) 692-20-35

Poniedzia?ek-pi?tek

2

Anna Wojtalik
Podinspektor ds. wod-kan i gospodarki mieszka? komunalnych

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

11

(58) 683-61-64 wew. 39

(58) 692-20-39

Poniedzia?ek-pi?tek

3

Krzysztof Dziaduszewski
G?ówny specjalista ds. inwestycji

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

11

(58) 683-61-64 wew. 39

(58) 692-20-39

Poniedzia?ek-pi?tek

4

 

Joanna Cie?lik

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

16

(58) 683-61-64 wew. 35

(58) 692-20-35

Poniedzia?ek-pi?tek


STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNO?CI I DOWODÓW OSOBISTYCH

1

El?bieta Mieszczak
Inspektor ds. obywatelskich

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

1

(58) 683-61-64 wew. 44

(58) 692-20-44

Poniedzia?ek-pi?tek


INFORMATYK/ADMINISTRATOR BEZPIECZE?STWA INFORMACJI

1

Cezary Jagie??o
Informatyk

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

16


(58) 683-61-64 wew. 35

(58) 692-20-35

Poniedzia?ek-pi?tek


STANOWISKO DS. ZARZ?DZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ, MELIORACJI i DRÓG GMINNYCH

 1

 Marek Morzy?ski

Inspektor ds. melioracji, dróg gminnych, zarz?dzania kryzysowego i obrony cywilnej

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 3

(58) 683-61-64 wew. 45

(58) 692-20-45

 Poniedzia?ek-pi?tek


STANOWISKO DS. EWIDENCJI DZIA?ALNO?CI GOSPODARCZEJ i OCHRONY ?RODOWISKA

1

Ewa Czarnul-Kerner
Inspektor ds. ochrony ?rodowiska i rejestracji dzia?alno?ci gospodarczej

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

14

(58) 683-61-64 wew. 37

(58) 692-20-37

Poniedzia?ek-pi?tek

 

 

 STANOWISKO DS. SPO?ECZNO-KOMUNALNYCH
 1

 Iwona Gutiar-Karolak

Inspektor ds. spo?eczno-komunalnych

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 14

(58) 683-61-64 wew. 37

(58) 692-20-37

 Poniedzia?ek-pi?tek

STANOWISKO DS. OBS?UGI RADY GMINY

1

Krystyna Barczak
Inspektor ds. Rady Gminy

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

15

(58) 683-61-64 wew. 36

(58) 692-20-36

Poniedzia?ek-pi?tek

RADCA PRAWNY

1

Kancelaria Radców Prawnych A.Bodakowski G.Roszkowski s.c.

 

(58) 683-61-64 wew. 44

(58) 692-20-44

?roda

URZ?D STANU CYWILNEGO

1

        Ewelina Paracka

     Z-ca kierownika USC

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

(58) 683-61-64 wew.44

(58) 692-20-44

Poniedzia?ek-pi?tek

 

GMINNA KOMISJA ROZWI?ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1

Irena Bogun
Przewodnicz?ca Komisji

10

(58) 683-61-64 wew. 40

(58) 692-20-40

Poniedzia?ek-pi?tek