Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Informacje adresowe

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
ul. M. P?a?y?skiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
Tel. (0-58) 683-66-01
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej  >> 

Godziny pracy:
Poniedzia?ek - pi?tek: 7:30 - 15:15
?roda: 7:30 – 16:30

Pracownicy

Stanowisko

Imi? i nazwisko

Kierownik Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej                 

Gra?yna Bereza

Inspektor ds. ?wiadcze? rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

Urszula Mierzwa

Pracownik  socjalny

Anna Anio?

Pracownik  socjalny

Maria Wawer

Specjalista pracy socjalnej
Anna Pawelec
 
Podstawowe informacje dotycz?ce zasad przyznawania i rozliczania pomocy materialnej dla uczni
?wiadczenia dla ucz?cych si? dzieci i m?odzie?y stanowi? form? pomocy materialnej dla rodzin znajduj?cych si? w trudnej sytuacji finansowej i ?yciowej. Udzielanie tych ?wiadcze? ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, s?uchaczy i wychowanków, popraw? dost?pno?ci kszta?cenia na wy?szych poziomach edukacji dla dzieci i m?odzie?y z ubo?szych ?rodowisk. ?wiadczenia pomocy materialnej kierowane s? do uczniów i s?uchaczy pobieraj?cych nauk? w ró?nych typach szkó?, s?uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j?zyków obcych i kolegiów pracowników s?u?b spo?ecznych, a tak?e wychowanków przebywaj?cych w o?rodkach umo?liwiaj?cych realizacj? obowi?zku szkolnego i obowi?zku nauki. Pomoc materialna dla uczniów, w obecnym jej kszta?cie, zosta?a uregulowana w ustawie o systemie o?wiaty nowelizacj? z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 281, poz. 2781), w dodanym rozdziale 8a, obowi?zuj?cym od dnia 1 stycznia 2005 r., znowelizowanym ustaw? z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie o?wiaty, ustawy - Karta Nauczyciela.
 
Miesi?czna wysoko?? dochodu na osob? w rodzinie ucznia uprawniaj?ca do ubiegania si? o stypendium szkolne nie mo?e by? wy?sza ni? kwota 514,00 z? netto i jest ona ustalana na zasadach okre?lonych w art.8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy spo?ecznej.
 
Miesi?czna kwota stypendium wynosi 99,20 z?; 124,00 z?; lub 161,20 z?, i uzale?niona jest od wysoko?ci uzyskiwanego dochodu.
 
 
 
 
"Rodzina 500 plus" - wnioski oraz o?wiadczenia.

Wniosek o ustalenie prawa do ?wiadczenia wychowawczego.

>>

O?wiadczenie cz?onka rodziny o dochodach osi?gni?tych w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres, na który ustalane jest prawo do ?wiadczenia wychowawczego, innych ni? dochody podlegaj?ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

>>

O?wiadczenie cz?onka rodziny o wielko?ci gospodarstwa rolnego wyra?onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres, na który ustalane jest prawo do ?wiadczenia wychowawczego.

>>

O?wiadczenie cz?onka rodziny rozliczaj?cego si? na podstawie przepisów o zrycza?towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne o dochodzie osi?gni?tym w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres, na który ustalane jest prawo do ?wiadczenia wychowawczego.

>>
 
Kryteria przyznawania ?wiadcze? z pomocy spo?ecznej

Powody udzielania pomocy spo?ecznej

Komu przys?uguje prawo do ?wiadcze?

Kryterium dochodowe

 
?wiadczenia pieni??ne

Zasi?ek sta?y

Zasi?ek okresowy

Zasi?ki celowe

 
?wiadczenia niepieni??ne

Pomoc w postaci posi?ku i odzie?y

Sprawienie pogrzebu

Poradnictwo i pomoc instytucjonalna

 
?wiadczenia rodzinne - wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

 
Zaliczka alimentacyjna

Zaliczka alimentacyjna

Wysoko?? zaliczki alimentacyjnej

Komu nie przys?uguje zaliczka alimentacyjna

Co nale?y zrobi?, aby otrzyma? zaliczk? alimentacyjn?

Wymagane dokumenty

Wa?ne

 
Dodatki mieszkaniowe
Strona w przygotowaniu