XL Og?lnopolski Turniej Wiedzy Po?arniczej - etap gminny.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
09.03.2017.

Dnia 7 marca 2017 roku w ?u?awskim O?rodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odby?y si? gminne eliminacje do XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej pn. „M?ODZIE? ZAPOBIEGA PO?AROM”. By?y to ju? ósme eliminacje organizowane na terenie gminy Cedry Wielkie. W konkursie licznie wzi??y udzia? dzieci i m?odzie? ze wszystkich szkó?: Giemlic, Woc?aw, Cedrów Ma?ych i Cedrów Wielkich. Na uczestników czeka?y medale, dyplomy, a dla zwyci?zców nagrody rzeczowe, które zosta?y ufundowane przez Pana Janusza Goli?skiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie. Celem konkursu jest popularyzowanie w?ród dzieci i m?odzie?y znajomo?ci przepisów przeciwpo?arowych, zasad post?powania na wypadek po?aru, wiedzy na temat technik po?arniczych, organizacji ochrony przeciwpo?arowej oraz historii i tradycji samej stra?y po?arnej.

W etapie gminnym wzi??y udzia? dwie grupy wiekowe: I grupa - szko?y podstawowe, II grupa - szko?y gimnazjalne. Do rywalizacji przyst?pili uczniowie z trzech szkó? podstawowych oraz dwóch gimnazjów z terenu gminy Cedry Wielkie. Uczestnicy mieli za zadnie rozwi?za? test sprawdzaj?cy ich wiedz? z zakresu po?arnictwa. Uczniowie z najlepszymi wynikami wzi?li udzia? w dogrywce o najlepsze miejsca, która polega?a na ustnej odpowiedzi przed komisj? konkursow?.

W tegorocznym turnieju laureatami zostali uczniowie:

Szko?a Podstawowa:

I i II miejsce - uczniowie Szko?y Podstawowej im. Obro?ców Ziem Polskich w Woc?awach.

III miejsce - uczennica Zespo?u Szkó? w Cedrach Wielkich.

Gimnazjum:

I, II i III miejsce - uczniowie Zespo?u Szkó? w Cedrach Wielkich.

Zwyci?zcy tegorocznej edycji XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej „M?ODZIE? ZAPOBIEGA PO?AROM” b?d? reprezentowa? Gmin? Cedry Wielkie w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Po?arniczej. Powodzenia !

Zapraszamy do galerii zdj?? >> Za??cznik
 
Zwi?zek Ochotniczych Stra?y Po?arnych RP zaprasza do udzia?u w konkursie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
16.11.2016.

Ruszy? Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Spo?eczno?ci Lokalnych z udzia?em OSP i Samorz?dów "FLORIANY". G?ównym celem Konkursu "FLORIANY" jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie dzia?a? na rzecz szeroko poj?tego bezpiecze?stwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagro?e?, podnoszenia jako?ci ?ycia mieszka?ców ma?ych i wi?kszych miejscowo?ci, integracji oraz rozwoju lokalnych ?rodowisk, przeciwdzia?ania wykluczeniu. OSP s? si?? sprawcz?, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw spo?ecznych, cz?sto podejmowanych wspólnie z samorz?dami i lokalnymi organizacjami pozarz?dowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsi?biorcami. Ustanowiona zosta?a równie? kategoria, w której uczestnicy b?d? mogli zg?asza? do nagrody najbardziej zaanga?owanych spo?ecznie pracodawców wspieraj?cych lokalne inicjatywy oraz ?rodowiska. Organizator: Zwi?zek Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesi?cznik „Stra?ak” zapraszaj? do udzia?u w Konkursie FLORIANY wszystkie OSP i MDP, które maj? na swoim koncie ciekawe i po?yteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016. Szczegó?owe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zg?oszeniowe mo?na znale?? na stronie internetowej: www.floriany.pl

 
Powiatowe Zawody Sportowo Po?arnicze.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
21.09.2016.

Dnia 17 wrze?nia 2016 r. na stadionie sportowym w Przywidzu odby?y si? Powiatowe Zawody Jednostek Ochotniczych Stra?y Po?arnych. W zawodach uczestniczy?o 10 dru?yn z powiatu gda?skiego. Gmin? Cedry Wielkie reprezentowa?a Dru?yna Po?arnicza z Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Cedrach Wielkich, która zdoby?a III miejsce w powiecie. Druhowie startowali w konkurencji, rozwini?cia bojowego oraz biegu sztafetowego na 400 m obejmuj?cego dziewi?? przeszkód. Przewodnicz?cym jury by? Brygadier Adam Jastrz?bski Z-ca Komendanta Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Pruszczu Gda?skim. Nagrody i podzi?kowania dla zdobywców trzech pierwszych miejsc wr?cza? Starosta Powiatu Gda?skiego Stefan Skonieczny oraz wójtowie gmin. Celem organizacji zawodów jest w szczególno?ci popularyzowanie w?ród spo?ecze?stwa zagadnie? ochrony przeciwpo?arowej, doskonalenie obs?ugi sprz?tu i ocena stanu wyszkolenia.

Zapraszamy do galerii zdj??  >>  Za??cznik
 
Uroczyste przekazanie OSP w Cedrach Wielkich nowego wozu stra?ackiego.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
12.12.2013.

 W dniu 11.12.2013 r. odby?o si? uroczyste przekazanie przez Wójta Gminy Janusza Goli?skiego nowego, lekkiego samochodu po?arniczego marki FORD TRANSIT dla OSP w Cedrach Wielkich. W uroczysto?ci ze strony w?adz Stra?y Po?arnej uczestniczyli: Dyrektor Zarz?du Wojewódzkiego OSP RP Grzegorz Pladzyk oraz Komendant Powiatowy PSP Dariusz ?miechowski. Przekazanie kluczyków dla Prezesa OSP Cedry Wielkie Jana Wawra poprzedzi?a ceremonia po?wi?cenia samochodu. Nast?pnie Komendant Gminny Edward Wo?niak podzi?kowa? wszystkim, którzy udzielili pomocy finansowej w zakresie zakupu nowego wozu stra?ackiego oraz stwierdzi?, ?e jest wyrazicielem wielkiego zadowolenia  wszystkich druhów stra?aków za wyró?nienie jednostki OSP Cedry Wielkie. Podczas uroczysto?ci przekazania wr?czono najbardziej aktywnym stra?akom Medale za Zas?ugi dla Po?arnictwa oraz Odznaki  Wzorowego Stra?aka.

Zapraszamy do galerii zdj??  >>  Za??cznik

 
Nowy samoch?d po?arniczy dla OSP Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
28.08.2013.

Przyk?adowa grafikaUrz?d Gminy w Cedrach Wielkich zawar? umow? ze Zwi?zkiem Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczpospolitej Polskiej - Oddzia? Wojewódzki w Gda?sku z siedzib? w Pruszczu Gda?skim w zakresie zakupu nowego, lekkiego samochodu po?arniczego. Jest to samochód ratowniczo-ga?niczy marki Ford Transit (model FGD6). Samochód przeznaczony b?dzie na cele ochrony przeciwpo?arowej dla OSP Cedry Wielkie. Pomocy finansowej udzieli? pomorski samorz?d dla jednostek najbardziej aktywnych dzia?aj?cych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga?niczego. Samochód zosta? odebrany 26 lipca br. z firmy FRANK-CARS Sp. z o.o. z siedzib? w Cz?stochowie.

Zapraszamy do galerii zdj??  >>  Za??cznik

 
Powiatowe zawody sportowo-po?arnicze OSP.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
27.06.2013.

Przyk?adowa grafikaDnia 22 czerwca 2013 r. na terenie Gminy Tr?bki Wielkie odby?y si? zawody sportowo-po?arnicze dla m?odych cz?onków OSP, z terenu powiatu gda?skiego. Jak podkre?laj? s?dziowie poziom poszczególnych dru?yn by? bardzo wyrównany. Zawody, maj? na celu wspó?zawodnictwo i rywalizacj? dru?yn OSP w ramach powiatu, ale równie? potwierdzenie sprawno?ci fizycznej m?odych druhów i ich umiej?tno?ci organizacyjnych, w czasie akcji. Du?y sukces odnios?a dru?yna z OSP Koszwa?y, zajmuj?c I miejsce, w grupie wiekowej 12-15 lat. Gratulujemy

Zapraszamy do galerii zdj??  >>  Za??cznik

 
Po?ar trawy w B?otniku.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
17.04.2013.

Przyk?adowa grafikaW ostatnich dniach  kto? bezmy?lnie podpala? such? trzcin? rosn?c? na polach w m. B?otnik i Trzcinisko nieopodal przystani ?eglarskiej. Wystarczy?a ?adna, s?oneczna pogoda, aby „zach?ci?” podpalacza do wzniecenia ognia, który zosta? ugaszony dzi?ki akcji stra?aków z dwóch gminnych jednostek OSP. Takie bezmy?lne wypalanie traw, jest przede wszystkim niebezpieczne, ale te? prawnie niedozwolone i podlega karze grzywny, a nawet karze aresztu. Negatywne skutki wypalania traw s? powszechnie znane niemniej, jak potwierdzaj? zaistnia?e zdarzenia tak trudno jest dotrze? do ?wiadomo?ci ludzi, aby zaprzestali  tych jak?e niebezpiecznych dzia?a?.

Zdj?cia  >>  Za??cznik

 
Gminne eliminacje w dziedzinie po?arnictwa.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
15.03.2013.

Przyk?adowa grafikaDnia 14 marca 2013 roku w ?u?awskim O?rodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odby?y si? gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Po?arniczej. Celem konkursu by?o popularyzowanie w?ród dzieci i m?odzie?y znajomo?ci przepisów przeciwpo?arowych, zasad post?powania na wypadek po?aru, wiedzy na temat technik po?arniczych, organizacji ochrony przeciwpo?arowej oraz historii i tradycji ruchu stra?ackiego. W etapie  gminnym wzi??y udzia? dwie grupy wiekowe: I grupa - szko?y podstawowe, II grupa - szko?y gimnazjalne. Do rywalizacji przyst?pili uczniowie z trzech szkó? podstawowych oraz jednego gimnazjum z terenu gminy Cedry Wielkie. Uczestnicy mieli za zadanie rozwi?za? test sprawdzaj?cy ich wiedz? z zakresu po?arnictwa oraz odpowiedzie?  na pytania przed komisj? konkursow?. W tegorocznym konkursie laureatami zostali:

Szko?a Podstawowa:

  • I miejsce - Tomasz Tatarowicz, SP im. Obro?ców Ziem Polskich w Woc?awach
  • II miejsce - Kamila Puhaczewska, SP im. Obro?ców Ziem Polskich w Woc?awach
  • III miejsce - Marta Peda, SP im. Obro?ców Ziem Polskich w Woc?awach

Gimnazjum:

  • I miejsce - Patryk Ga?ski, Zespó? Szkó? w Cedrach Wielkich
  • II miejsce - Adam Czuba, Zespó? Szkó? w Cedrach Wielkich
  • III miejsce - Rafa? Cieszy?ski, Zespó? Szkó? w Cedrach Wielkich

Zwyci?zcy tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Po?arniczej Tomasz Tatarowicz oraz Patryk Ga?ski b?d? reprezentowa? nasz? gmin? w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Po?arniczej.  Gratulujemy i ?yczymy powodzenia  w kolejnych eliminacjach.

Zapraszamy do galerii zdj??  >>  Za??cznik