Przetargi
Zapytanie ofertowe na obs?ug? post?powa? o udzielenie zam?wie?: Zachowanie wielokulturowego...
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
08.07.2016.

Gmina Cedry Wielkie zaprasza do z?o?enia oferty cenowej na us?ug? o szacunkowej warto?ci zamówienia nieprzekraczaj?cej 50 000,00 z? na obs?ug? post?powa? o udzielenie zamówie? w projekcie: "Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa ?u?aw poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach po?o?onych na terenach obj?tych ochron? konserwatorsk? w gminach ?u?awskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promuj?cej to?samo?? ?u?aw".

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.08.2016 r.)  >> ZA??CZNIK

Zapytanie ofertowe  >> ZA??CZNIK

 
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowych w miejsc. B?otnik i Trzcinisko.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
20.06.2016.

Og?oszenie o przetargu pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowych w miejscowo?ciach B?otnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie w ramach przedsi?wzi?cia „Pomorskie Szlaki Kajakowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

  • Wizualizacje oraz Za??czniki do SIWZ od numeru 1 do 29 spakowane s? archiwum samorozpakowuj?cym si? 7zip.
  • Po pobraniu pliku nale?y go uruchomi? i wskaza? miejsce na dysku gdzie ma zosta? rozpakowany.

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (12.07.2016 r.)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.07.2016 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

 

Za??czniki do SIWZ (1-29) - archiwum samorozpakowuj?ce - 7zip  >> ZA??CZNIK

Wizualizacje - archiwum samorozpakowuj?ce - 7zip  >> ZA??CZNIK

 
Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na 5 lat lokalu u?ytkowego.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
07.06.2016.

Wójt Gminy Cedry Wielkie og?asza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na 5 lat nast?puj?cego lokalu u?ytkowego.

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu u?ytkowego o powierzchni 104,62 m², znajduj?cego si? w budynku po?o?onym w miejscowo?ci Cedry Wielkie, ul. Osadników Wojskowych 7, który stanowi w?asno?ci Gminy Cedry Wielkie. Budynek w którym znajduje si? lokal usytuowany na dzia?ce nr 41, obr?b Cedry Wielkie, dla której S?d Rejonowy Gda?sk-Pó?noc w Gda?sku prowadzi ksi?g? wieczyst? nr KW GD1G/00036111/5.

Lokal zostanie oddany w najem z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci gastronomicznej.

Stawka wywo?awcza czynszu najmu za miesi?c wynosi 1021,09 z? (s?ownie: jeden tysi?c dwadzie?cia jeden z? i 09/100 z?),

Wadium które wynosi 3070 z? (s?ownie trzy tysi?ce siedemdziesi?t z? 00/100), nale?y wp?aci? najpó?niej do dnia 12 lipca 2016 r. przelewem na konto Urz?du Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spó?dzielczym Pruszcz Gda?ski o/ Cedry Wielkie.

Termin sk?adania ofert up?ywa 12 lipca 2016 roku do godziny 15.00

Cze?? jawna przetargu odb?dzie si? 15 lipca 2016 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Urz?du Gminy Cedry Wielkie, ul. M. P?a?y?skiego 16, 83-020 Cedry Wielkie.

Pe?na tre?? og?oszenia >> ZA??CZNIK

 
Wykonanie rob?t uzupe?niaj?cych: Utwardzenie nawierzchni dr?g gminnych.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
20.05.2016.

Og?oszenie o przetargu pn.: Wykonanie robót uzupe?niaj?cych do zamówienia pn. „Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie”.

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (01.06.2016)  >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o zamiarze zawarcia umowy  >> ZA??CZNIK

 
Kolejny przetarg na sprzeda? nieruchomo?ci gruntowej w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
25.04.2016.

Wójt Gminy Cedry Wielkie og?asza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci gruntowej w Cedrach Wielkich.

 

Przetarg odb?dzie si? w dniu 02 czerwca 2016 r. o godzinie 11.00, w Sali nr 2 Urz?du Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. P?a?y?skiego 16.

Przedmiotowa nieruchomo?? jest wolna od wszelkich obci??e? i praw osób trzecich.

Minimalna wysoko?? post?pienia wynosi 1% ceny wywo?awczej nieruchomo?ci.

Warunkiem wzi?cia udzia?u w przetargu jest wniesienie wadium w wysoko?ci 10% ceny wywo?awczej przelewem do dnia 27 maja 2016r. na konto Urz?du Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spó?dzielczym Pruszcz Gda?ski o/ Cedry Wielkie. Za dzie? wniesienia wadium uznaje si? dzie? uznania rachunku bankowego Urz?du Gminy.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce sprzeda?y dzia?ek mo?na uzyska? w pokoju nr 16 w Urz?dzie Gminy Cedry Wielkie ul. M. P?a?y?skiego 16 lub telefonicznie pod nr  (058) 692 20 35.

Tre?? og?oszenia >> ZA??CZNIK

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 36 z 329