Przetargi
Rozstrzygni?cie przetargu na dow?z uczni?w do szk?? na terenie gminy.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2009.

Rozstrzygni?cie przetargu nieograniczonego na realizacj? zadania p.n.  "Dowóz uczniów do szkó? na terenie gminy Cedry Wielkie w roku szkolnym 2009/2010".

 

Pe?na tre?? w za??czniku   >>

 
Og?oszenie o przetargu na sprzeda? dzia?ek.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
30.06.2009.

Og?oszenie dotyczy przetargu na sprzeda? atrakcyjnych dzia?ek po?o?onych w miejscowo?ciach Cedry Ma?e i Giemlice. Szczegó?owy wykaz dzia?ek oraz zasady przyst?pienia do przetargu znajduj? si? w za??czniku poni?ej. 

wykaz nieruchomo?ci dost?pny w za??czniku   >>  
 
Przetarg nieograniczony na pe?nienie obowi?zk?w nadzoru inwestorskiego.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
01.06.2009.

Przetarg nieograniczony na pe?nienie obowi?zków nadzoru inwestorskiego nad realizacj? zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ciach Mi?ocin, Trutnowy, Cedry Wielkie w Gminie Cedry Wielkie".

 

Rozstrzygni?cie postepowania zamówienia publicznego  >>

Pytania i odpowiedzi do przetargu  >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  >>

Og?oszenie o przetargu  >>

 
Wynik rozstrzygni?cia post?powania zam?wienia publicznego na przebudow? chodnika.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
09.04.2009.
 

Rozstrzygni?cie protestu.

 

Wezwanie Wykonawców do udzia?u w prote?cie dotycz?cym post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudow? chodnika w msc. Cedry Wielkie przy ul. Osadników Wojskowych.

 

Rozstrzygni?cie post?powania zamówienia publicznego na: Przebudow? chodnika w msc. Cedry Wielkie przy ul. Osadników Wojskowych .

 

 
Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na realizacj? zadania: Przebudowa chodnika.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
11.03.2009.

Wójt Gminy Cedry Wielkie og?asza przetarg nieograniczony na realizacj? zadania pn. Przebudowa chodnika w msc. Cedry Wielkie ul. Osadników Wojskowych przy drodze powiatowej nr 2233G Stanis?awowo-Mi?ocin-Cedry Wielkie o d?ugo?ci 794,80 mb - Etap I.

Wyja?nienia do zapyta? od wykonawców.

Wyja?nienia do zapyta? od wykonawców nr 2.

Wyja?nienia do zapyta? od wykonawców nr 3.

Sprostowanie do odpowiedzi nr 5 do wyja?nie? do zapyta? z dnia 31.03.2009.

Og?oszenie o przetargu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Opis projektu uproszczonego remontu chodnika.

Przedmiar robót drogowych.

Opis prze?o?enia linii napowietrznej.

Przedmiar robót-usuni?cie kolizji linii napowietrznej.

Plan sytuacyjny-Arkusz 1.

Plan sytuacyjny-Arkusz 2.

Plan sytuacyjny-Arkusz 3.

Plan sytuacyjny-Arkusz 4.

Plan sytuacyjny-Arkusz 5.

Plan sytuacyjny przebudowy linii elektrycznej.

Uzgodnienie z zak?adem energetycznym.

?awka                  >>  obrazek

?mietniczka          >>  obrazek

S?upek stalowy      >>  obrazek

Por?cz ochronna    >>  obrazek

 

 
««  start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 325 - 329 z 329