Przetargi
Kompleksowa us?uga o?wietlenia ulic, dr?g i innych otwartych teren?w publicznych.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
23.02.2016.

Og?oszenie o przetargu pn.: "Kompleksowa us?uga o?wietlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Cedry Wielkie".

 

Og?oszenie o udzeleniu zamówienia (02.03.2016)  >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o zamiarze zawarcia umowy  >> ZA??CZNIK

 
?wiadczenie us?ugi dowozu uczni?w do Zespo?u Szk?? w Cedrach Ma?ych.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
18.01.2016.

Og?oszenie o przetargu pn.: "?wiadczenie us?ugi dowozu uczniów do Zespo?u Szkó? w Cedrach Ma?ych na podstawie zakupu biletów miesi?cznych w okresie trwania zaj?? dydaktyczno-wychowawczych tj. od 29.02.2016 r. do 31.12.2016 r."

 

Zawiadomienie o uniewa?nieniu post?powania (01.02.2016)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (25.01.2016)  >> ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (25.01.2016)  >> ZA??CZNIK

Poprawione za??czniki w wersji edytowalnej (25.01.2016)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 1 do SIWZ - harmonogram  >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

 
?wiadczenie us?ug dost?pu szerokopasmowego Internetu dla 40 gospodarstw domowych i 11 jednostek.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
11.01.2016.

Og?oszenie o przetargu pn.: "?wiadczenie us?ug dost?pu szerokopasmowego Internetu dla 40 gospodarstw domowych i 11 jednostek podleg?ych Urz?dowi Gminy w Cedrach Wielkich".

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (05.02.2016)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.01.2016)  >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia  >> ZA??CZNIK

 

 
Us?uga uzupe?niaj?ca - Przeciwdzia?anie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
01.12.2015.

Og?oszenie o przetargu pn.: Wykonanie us?ugi uzupe?niaj?cej do zamówienia pn.: „?wiadczenie us?ug dost?pu szerokopasmowego Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 7 jednostek podleg?ych Urz?dowi Gminy w Cedrach Wielkich oraz instalacja sieci LAN w jednostkach podleg?ych Urz?dowi Gminy w Cedrach Wielkich w ramach realizacji projektu pn.: „Przeciwdzia?anie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie.

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (08.12.2015) >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o zamiarze zawarcia umowy >> ZA??CZNIK

 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci gruntowej w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
24.11.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie og?asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci gruntowej w Cedrach Wielkich.

 

Przetarg odb?dzie si? w dniu 15.01.2016 r. o godzinie 11.00, w Sali nr 2 Urz?du Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. P?a?y?skiego 16.

Przedmiotowa nieruchomo?? jest wolna od wszelkich obci??e? i praw osób trzecich.

Minimalna wysoko?? post?pienia wynosi 1% ceny wywo?awczej nieruchomo?ci.

Warunkiem wzi?cia udzia?u w przetargu jest wniesienie wadium w wysoko?ci 10% ceny wywo?awczej przelewem do dnia 11.01.2016r. na konto Urz?du Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spó?dzielczym Pruszcz Gda?ski o/ Cedry Wielkie. Za dzie? wniesienia wadium uznaje si? dzie? uznania rachunku bankowego Urz?du Gminy.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce sprzeda?y dzia?ek mo?na uzyska? w pokoju nr 16 w Urz?dzie Gminy Cedry Wielkie ul. M. P?a?y?skiego 16 lub telefonicznie pod nr  (058) 692 20 35.

Tre?? og?oszenia >> ZA??CZNIK

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 45 z 329