Przetargi
Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ?ciek?w w miejscowo?ci Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
02.06.2015.

Og?oszenie o przetargu pn.: "Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ?cieków w miejscowo?ci Cedry Wielkie" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowo?ciach B?otnik i Cedry Ma?e, Koszwa?y i Woc?awy oraz budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ?cieków w miejscowo?ci Cedry Wielkie w Gminie Cedry Wielkie".

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (07.07.2015)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (01.07.2015)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o uniewa?nieniu czynno?ci wyboru najkorzystniejszej oferty (29.06.2015)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.06.2015)  >> ZA??CZNIK

 

Odpowiedzi na pytania (12.06.2015)  >> ZA??CZNIK

Pozwolenie na budow?  >> ZA??CZNIK

Pozwolenie wodnoprawne - Za??cznik nr 15 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Przedmiary w wersji edytowalnej: (budynki, elektryka, technologia, zagospodarowanie terenu, komora beztlenowa, komory osadu czynnego, osadnik wtórny) - plik archiwum samorozpakowuj?ce si? 7zip  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 13 – do SIWZ – Specyfikacja techniczna Spektofotometru  >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

 

Projekt budowlany (plik archiwum samorozpakowuj?ce si? 7zip)  >> ZA??CZNIK

Przedmiar robót (plik archiwum samorozpakowuj?ce si? 7zip)  >> ZA??CZNIK

STWiOR (plik archiwum samorozpakowuj?ce si? 7zip)  >> ZA??CZNIK

 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? dzia?ek niezabudowanych uzbrojonych w msc. Cedry Ma?e.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
19.05.2015.

 

Wójt Gminy Cedry Wielkie og?asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nast?puj?cych nieruchomo?ci: dzia?ek niezabudowanych, po?o?onych w miejscowo?ci Cedry Ma?e w gminie Cedry Wielkie przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczaln? funkcj?: zabudowy us?ugowej z zakresu handlu, gastronomii, obs?ugi rekreacji, kultury, o?wiaty i wychowania, s?u?by zdrowia i opieki spo?ecznej, rzemios?a towarzysz?cego funkcji mieszkaniowej, zabudowy gospodarczej

Dzia?ki uzbrojone s? w przy??cza sieci wodoci?gowej i kanalizacji sanitarnej w postaci studzienek znajduj?cych si? na ka?dej z dzia?ek oraz w przy??cze sieci energetycznej (przy ka?dej z dzia?ek zainstalowana szafka elektryczna). Do dzia?ek prowadzi utwardzona droga dojazdowa.

Przetarg odb?dzie si? w dniu 26.06.2015r. o godzinie 10.00, w sali posiedze? Urz?du Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. P?a?y?skiego 16.

Przedmiotowe nieruchomo?ci s? wolne od wszelkich obci??e? i praw osób trzecich. Minimalna wysoko?? post?pienia wynosi 1% ceny wywo?awczej nieruchomo?ci. Warunkiem wzi?cia udzia?u w przetargu jest wp?acenie wadium w wysoko?ci 10% ceny wywo?awczej (z podaniem numeru dzia?ki na przelewie) przelewem do dnia 22.06.2015r. na konto Urz?du Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spó?dzielczym Pruszcz Gda?ski o/ Cedry Wielkie.

 

Pe?na tre?? og?oszenia  >>
 

 

 
Remont lokalu mieszkalnego w miejscowo?ci Leszkowy 43/2 w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
15.05.2015.

Og?oszenie o przetargu pn.: "Remont lokalu mieszkalnego w miejscowo?ci Leszkowy 43/2 w Gminie Cedry Wielkie".

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (22.06.2015)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.06.2015)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  >>  ZA??CZNIK

Za??cznik nr 2 do SIWZ - przedmiar robót   >>  ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >>  ZA??CZNIK

 

 
Wykonanie rob?t uzupe?niaj?cych do zam?wienia: Rozbudowa remizy stra?ackiej w miejscowo?ci Koszwa?y.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
14.05.2015.

Og?oszenie o przetargu pn.: Wykonanie robót uzupe?niaj?cych do zamówienia pn.: "Rozbudowa remizy stra?ackiej w miejscowo?ci Koszwa?y w Gminie Cedry Wielkie".

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (21.05.2015)  >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o zamiarze zawarcia umowy  >> ZA??CZNIK


 

 
II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na 3 lata nast?pujacego lokalu u?ytkowego
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
30.04.2015.

Og?oszenie o przetargu pn.: II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na 3 lata nast?pujacego lokalu u?ytkowego

 

Tre?? og?oszenia  >> ZA??CZNIK

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 64 - 72 z 329