Turystyka
Interaktywna mapa gminnych kapliczek.

Muzeum Narodowe w Gda?sku ko?czy drugi etapu projektu pt. „Ocali? Narodow? Spu?cizn?”. Projekt ten polega na dokumentacji fotograficzno-etnograficznej przydro?nych kapliczek na terenie ca?ego województwa pomorskiego. Wi?cej informacji o przedsi?wzi?ciu mog? Pa?stwo uzyska? na stronie internetowej: www.ostanceprosb.pl Efektem pierwszej i drugiej ods?ony Projektu jest internetowa, interaktywna mapa kapliczek. Do tej pory uda?o si? zinwentaryzowa? ponad dwa tysi?ce przydro?nych kapliczek na terenie Pomorza. Mieszka?cy, tury?ci oraz ?rodowisko naukowe mo?e w ten sposób skorzysta? z zebranego materia?u etnograficznego. Muzeum Narodowe w Gda?sku swoim dzia?aniem chce rozbudzi? ?wiadomo?? regionaln? w?ród mieszka?ców, jak równie? zwróci? uwag? na to, ?e przydro?ne kapliczki s? wa?nym elementem naszego dziedzictwa kulturowego. Interaktywna mapa kapliczek zawiera informacje o przydro?nej architekturze sakralnej, znajduj?cej si? na terenie Gminy oraz ca?ego województwa pomorskiego. Cz??ci? bada? zosta?y równie? obj?te tereny Norwegii i Islandii, które zaowocowa?y zdokumentowaniem norweskich ko?cio?ów Stavkirke oraz islandzkich ko?cio?ów farmerskich.

Interaktywna mapa gminnych kapliczek  >>  Za??cznik
 
Informacje dla Turyst
Troch? historii 

Film promocyjny

"Atrakcje Turystyczne Powiatu Gda?skiego"

 
   
Jak Powsta?y ?u?awy Gda?skie  
Warto Zobaczy?

 

 
Ko?ció? w TrutnowyDom podcieniowy w TrutnowyDom podcieniowy w Koszwa?ach
Ruiny ko?cio?a w Woc?awachKo?ció? w KiezmarkuKo?ció? w Cedrach Wielkich
  
Ko?ció? w Leszkowy  
Szlaki turystyczne  
 
?ladami menonitów po ?u?awach Gda?skichSzlakiem domów podcieniowych 
Galeria Zdj??