Podatki
Stawki podatk?w na rok 2017 - bez zmian.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
25.11.2016.

 Radni Gminy Cedry Wielkie na sesji w dniu 18 listopada 2016 podj?li uchwa?y w sprawie stawek podatków od nieruchomo?ci i ?rodków transportowych w 2017 roku. Stawki podatku od ?rodków transportowych pozostaj? bez zmian tj. na poziomie stawek obowi?zuj?cych w roku 2016. Decyzja ta jest zgodnia z podj?t? 30 pa?dziernika 2015 roku deklaracj? w sprawie stabilnych stawek podatku od ?rodków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie w perspektywie d?ugoletniej tj. do 2025 roku, uwzgl?dniaj?cej wymogi ustawowe zawarte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych.

Stawki podatku od nieruchomo?ci w roku 2017 pozostaj? na poziomie stawek obowi?zuj?cych na terenie gminy w roku 2016, za wyj?tkiem stawki od gruntów pod wodami powierzchniowymi stoj?cymi lub wodami powierzchniowymi p?yn?cymi jezior i zbiorników sztucznych, która uleg?a obni?eniu z 4,58 z? od 1 ha powierzchni na 4,54 z?.  Równie? od budynków zwi?zanych z udzielaniem ?wiadcze? zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia?alno?ci leczniczej, zaj?tych przez podmioty udzielaj?ce tych ?wiadcze? z 4,65 z? od 1 m2 powierzchni u?ytkowej na 4,61 z?, co wynika z obni?enia górnych granic stawek kwotowych okre?lonych w ustawie.

Natomiast w roku 2017 obowi?zywa? b?dzie ni?szy podatek rolny:

  • obliczony wed?ug ?redniej ceny skupu ?yta za 11 kwarta?ów poprzedzaj?cych kwarta? poprzedzaj?cy rok podatkowy, który na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 z?.
  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowarto?? pieni??n? 2,5 q ?yta, tj.131,10 z?
  • od 1 ha gruntów równowarto?? pieni??n? 5 q ?yta, tj. 262,20 z?.

Za??czniki

Deklaracja na podatek rolny >> Za??cznik

Deklaracja w sprawie podatku od Nieruchomo?ci >> Za??cznik

Informacja w sprawie podatku od Nieruchomo?ci >> Za??cznik

Informacja w sprawie podatku rolnego >> Za??cznik

Uchwa?a XXIV.198.16 w sprawie stawek podatku od ?rodków transportowych w 2017 r. >> Za??cznik

Uchwa?a XXIV.199.16 w sprawie stawek podatku od nieruchomo?ci w 2017 r. >> Za??cznik
 
Stawki podatk?w na rok 2015
Źródło: Digital   
02.04.2015.

Uchwa?a nr XII/98/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomo?ci obowi?zuj?cych na terenie gminy Cedry Wielkie

Tre?? uchwa?y  >>  ZA??CZNIK

Za??cznik Nr 1  >>  ZA??CZNIK

Za??cznik Nr 2  >>  ZA??CZNIK


Informacja w sprawie podatku rolnego (formularz).

ZA??CZNIK


Deklaracja na podatek rolny (formularz).

ZA??CZNIK

 Uchwa?a w sprawie okre?lenia wysoko?ci stawek podatku od nieruchomo?ci oraz zwolnie? w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie na rok podatkowy 2015.

ZA??CZNIK


Uchwa?a w sprawie okre?lenia wysoko?ci stawek podatku od ?rodków transportowych oraz zwolnie? w tym podatku na terenie  gminy Cedry Wielkie na rok podatkowy 2015.

ZA??CZNIK