Gospodarka Odpadami
.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
04.01.2016.

 
Akcja "wystawka".
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
05.05.2017.

 Informujemy mieszka?ców Gminy Cedry Wielkie, i? w dniach 15-24 maja 2017 r. w godz. 6.00-14.00 odb?dzie si? OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I PROBLEMATYCZNYCH (akcja „wystawka”). Szczegó?owe informacje dost?pne s? w za??czeniu.

Odpady zostan? odebrane bezpo?rednio sprzed nieruchomo?ci mieszka?ców zgodnie z poni?szym harmonogramem:

 • 15.05.2017 r. - STANIS?AWOWO, WOC?AWY, TRUTNOWY
 • 17.05.2017 r. - KOSZWA?Y, MI?OCIN
 • 19.05.2017 r. - KIEZMARK, LESZKOWY, D?UGIE POLE
 • 22.05.2017 r. - TRZCINISKO, B?OTNIK, CEDRY MA?E
 • 24.05.2017 r. - CEDRY WIELKIE, GIEMLICE.
 
Objazdowa zbi?rka odpad?w wielkogabarytowych i problematycznych.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
20.09.2016.

Informujemy mieszka?ców Gminy Cedry Wielkie, i? w dniach 10-19 pa?dziernika 2016 r. w godzinach 6.00-14.00 odb?dzie si? OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH i PROBLEMATYCZNYCH (akcja „wystawka”).

ODBIERAMY: zu?yty sprz?t elektroniczny i elektryczny (kompletny), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu?yte opony pochodz?ce wy??cznie z samochodów osobowych oraz pojazdów jedno?ladowych.

NIE ODBIERAMY: cz??ci samochodowych np., zderzaki, szyby, kanapy, opony rolnicze itp., odpadów budowlanych: styropianu, okien, azbestu, gruzu, betonu i innych odpadów pochodz?cych z remontów, odpadów zielonych (ga??zie,trawa), odpadów medycznych, odpadów niemo?liwych do zidentyfikowania, odpadów wskazuj?cych na pochodzenie z dzia?alno?ci gospodarczej.

Mieszka?cy zabudowy jednorodzinnej proszeni s? o wystawienie odpadów przed posesjami, mieszka?cy zabudowy wielorodzinnej - przy wiatach (nie wstawia? do wiat !). Odpady nale?y wystawi? wieczorem w dniu poprzedzaj?cym dzie? zbiórki, poniewa? objazd b?dzie odbywa? si? od godzin porannych. Odpady wystawione w pó?niejszym czasie nie b?d? odbierane.

Odpady zostan? odebrane bezpo?rednio sprzed nieruchomo?ci mieszka?ców zgodnie z poni?szym harmonogramem:

 • 10.10.2016 r. STANIS?AWOWO, WOC?AWY, TRUTNOWY
 • 12.10.2016 r. KOSZWA?Y, MI?OCIN
 • 14.10.2016 r. KIEZMARK, LESZKOWY, D?UGIE POLE
 • 17.10.2016 r. TRZCINISKO, B?OTNIK, CEDRY MA?E
 • 19.10.2016 r. CEDRY WIELKIE, GIEMLICE
 
Komunikat dot. op?at za odbi?r odpad?w komunalnych.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
18.05.2016.

Przypominamy, i? op?at? za odbiór odpadów komunalnych nale?y uiszcza? do 15-go dnia ka?dego miesi?ca. Nale?no?? mo?na wp?aca? w kasie Urz?du Gminy w Cedrach Wielkich lub na rachunek bankowy Gminy:

 • BS Pruszcz Gda?ski: 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019
 • Urz?d Gminy Cedry Wielkie, ul. P?a?y?skiego 16 83-020 Cedry Wielkie
 • (tytu? wp?aty: za odbiór odpadów komunalnych za miesi?c…+ nazwisko i imi? osoby sk?adaj?cej deklaracj?)

Wysoko?? miesi?cznej op?aty wynosi:
 

 
Objazdowa zbi?rka odpad?w wielkogabarytowych i problematycznych.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
01.04.2016.

 Informujemy mieszka?ców Gminy Cedry Wielkie, i? w dniach 9-18 maja 2016 r. w godz. 6.00-14.00 odb?dzie si? OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I PROBLEMATYCZNYCH (akcja „wystawka”). Mieszka?cy zabudowy jednorodzinnej proszeni s? o wystawienie odpadów przed posesjami, mieszka?cy zabudowy wielorodzinnej - przy wiatach (nie wstawia? do wiat !). Odpady nale?y wystawi? wieczorem w dniu poprzedzaj?cym dzie? zbiórki, poniewa? objazd b?dzie odbywa? si? od godzin porannych. Odpady wystawione w pó?niejszym czasie nie b?d? odbierane. Odpady zostan? odebrane bezpo?rednio sprzed nieruchomo?ci mieszka?ców zgodnie z poni?szym harmonogramem:

 • 09.05.2016 r. - STANIS?AWOWO, WOC?AWY, TRUTNOWY
 • 11.05.2016 r. - KOSZWA?Y, MI?OCIN
 • 13.05.2016 r. - KIEZMARK, LESZKOWY, D?UGIE POLE
 • 16.05.2016 r. - TRZCINISKO, B?OTNIK, CEDRY MA?E
 • 18.05.2016 r. - CEDRY WIELKIE, GIEMLICE

ODBIERAMY: Zu?yty sprz?t elektroniczny i elektryczny (kompletny), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu?yte opony pochodz?ce wy??cznie z samochodów osobowych oraz pojazdów jedno?ladowych.

NIE ODBIERAMY: Cz??ci samochodowych np. zderzaki, szyby, kanapy, opony rolnicze itp., odpadów budowlanych: styropianu, okien, azbestu, gruzu, betonu i innych odpadów pochodz?cych z remontów, odpadów zielonych (ga??zie, trawa), odpadów medycznych, odpadów niemo?liwych do zidentyfikowania, odpadów wskazuj?cych na pochodzenie z dzia?alno?ci gospodarczej.

 
Zbi?rka odpad?w problemowych.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
02.09.2015.

Informujemy mieszka?ców Gminy Cedry Wielkie, i? w dniach 21-30 wrze?nia 2015 r. w godz. 6-14 odb?dzie si? OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I PROBLEMATYCZNYCH (akcja „wystawka”).

Odpady zostan? odebrane bezpo?rednio sprzed nieruchomo?ci mieszka?ców zgodnie z poni?szym harmonogramem:

 • 21.09.2015 r. STANIS?AWOWO, WOC?AWY, TRUTNOWY
 • 23.09.2015 r. KOSZWA?Y, MI?OCIN
 • 25.09.2015 r. KIEZMARK, LESZKOWY, D?UGIE POLE
 • 28.09.2015 r. TRZCINISKO, B?OTNIK, CEDRY MA?E
 • 30.09.2015 r. CEDRY WIELKIE, GIEMLICE

ODBIERAMY:

 • Zu?yty sprz?t elektroniczny i elektryczny (kompletny)
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Zu?yte opony pochodz?ce wy??cznie z samochodów osobowych oraz pojazdów jedno?ladowych

NIE ODBIERAMY:

 • Cz??ci samochodowych np., zderzaki, szyby, kanapy, opony rolnicze itp.
 • Odpadów budowlanych: styropianu, okien, azbestu, gruzu, betonu i innych odpadów pochodz?cych z remontów
 • Odpadów zielonych (ga??zie, trawa)
 • Odpadów medycznych
 • Odpadów niemo?liwych do zidentyfikowania
 • Odpadów wskazuj?cych na pochodzenie z dzia?alno?ci gospodarczej

Mieszka?cy zabudowy jednorodzinnej proszeni s? o wystawienie odpadów przed posesjami, mieszka?cy zabudowy wielorodzinnej – przy wiatach ( nie wstawia? do wiat!!!)

 

Odpady nale?y wystawi? wieczorem w dniu poprzedzaj?cym dzie? zbiórki, poniewa? objazd b?dzie odbywa? si? od godzin porannych. Odpady wystawione w pó?niejszym czasie nie b?d? odbierane.
 
Komunikat dot. Punktu Selektywnej Zbi?rki Odpad?w Komunalnych.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
26.06.2015.

Informujemy, ?e od dnia 01.07.2015 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Cedrach Wielkich b?dzie prowadzony przez firm? Sita Pó?noc Sp. z o.o., która wygra?a przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu gminy Cedry Wielkie w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2019 r. Przypominamy, i? zgodnie z regulaminem PSZOK odpady przyjmowane s? tylko od mieszka?ców gminy Cedry Wielkie po okazaniu dokumentu potwierdzaj?cego zamieszkanie na terenie gminy. Jednocze?nie informujemy, i? od lipca br. w PSZOK przyjmowany b?dzie równie? popió? z palenisk domowych.

 
Komunikat dot. work?w na odpady selektywne.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
24.06.2015.

Urz?d Gminy w Cedrach Wielkich informuje, i? od dnia 23.06.2015 r. firma Sita Pó?noc Sp. z o.o. b?dzie dostarcza?a mieszka?com komplet worków na odpady selektywne na okres II pó?rocza 2015 r.

 
Deklaracja
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
01.07.2013.

 
Segregowanie ?mieci.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
27.03.2013.

 
Co mo?na przywozi? do PSZOK-a ?
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
20.09.2013.

Odpady wielkogabarytowe – sto?y, krzes?a, szafy, tapczany, ?ó?ka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki du?ych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie nale?? wszelkiego rodzaju cz??ci budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, p?oty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub sp?uczki, grzejniki, p?ytki, rolety jak równie? cz??ci samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na ?mieci lub kartony z odpadami domowymi, zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego.

Tworzywa sztuczne- puste i zgniecione butelki PET, folia, torebki z tworzyw sztucznych, puste plastikowe butelki po kosmetykach i ?rodkach czysto?ci, plastikowe opakowania po ?ywno?ci, opakowania wielomateria?owe tj. typu kartoniki po mleku czy soku typu TETRAPAK. Do tworzyw sztucznych nie wrzucamy: opakowa? i butelek po olejach spo?ywczych, samochodowych i smarach, opakowa? po farbach i lakierach, opakowa? po nawozach, ?rodkach owadobójczych i chwastobójczych, styropianu, gumy. 

Papier i tektura- ksi??ki bez twardych ok?adek materia?owych i tekturowych, zeszyty, papiery biurowe zadrukowane i niezadrukowane, broszury, foldery i ulotki reklamowe, akta z papieru bia?ego, dokumenty, gazety kolorowe, kartony

Szk?o - butelki, s?oiki, szklane opakowania po kosmetykach Metale - puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny z?om ?elazny, metale kolorowe, kapsle, patelnie, zu?yte sztu?ce itp. Do metali nie wrzucamy: -sprz?tu AGD, butelek po aerozolach, puszek po farbach, lakierach, 

Tekstylia- odzie?, ubrania, tkaniny

Odpady budowlane i remontowe - odpady z  betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów np. posadzki betonowe, beton; gruz ceglany np. ceg?y, pustaki, cement; odpady innych materia?ów ceramicznych i elementów wyposa?enia np. wanny, zlewy, p?ytki ceramiczne; usuni?te tynki, tapety, okleiny itp.; drewno np. belki, konstrukcje drewniane, deski, boazeria, panele, drzwi; szk?o np. szyby okienne; tworzywa sztuczne np. rynny z PCV, rury wodoci?gowe i kanalizacyjne, ramy okienne z PCV; Zu?yte opony - zu?yte opony z pojazdów osobowych oraz zu?yte opony rowerów, wózków itp. 

Odpady ulegaj?ce biodegradacji  –zalicza si? do nich odpady kuchenne, odpady zielone powstaj?cych m. in. w wyniku piel?gnacji i uprawy ogrodów (li?cie, trawa, poci?te ga??zie drzew i krzewów, ?odygi, kwiaty), drewno i opakowania z drewna

Opakowania wielomateria?owe – kartoniki po mleku, sokach typu TETRAPAK, opakowania sk?adaj?ce si? z laminatu z folii, papieru i aluminium tj. opakowania po chipsach, batonach, ciastkach, zupkach w proszku itp. 

Chemikalia - opakowania zawieraj?ce resztki farb i lakierów, rozpuszczalników, ?rodków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po aerozolach. 

Zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny  - nale?y przez to rozumie? wyselekcjonowane z odpadów komunalnych kompletne zu?yte urz?dzenia, b?d?ce odpadami w rozumieniu zapisów ustawy o odpadach, do których zalicza si?:  
 1. Wielkogabarytowe urz?dzenia gospodarstwa domowego: ch?odziarki, zamra?arki, pralki, suszarki do ubra?, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urz?dzenia klimatyzacyjne; 
 2. Ma?ogabarytowe urz?dzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze dywanów, ?elazka, tostery, frytkownice, miksery, no?e elektryczne, urz?dzenia do piel?gnacji w?osów i cia?a oraz wagi;  
 3. Sprz?t teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe;  
 4. Sprz?t audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprz?t hi-fi, wzmacniacze d?wi?ku;  
 5. Sprz?t o?wietleniowy: oprawy o?wietleniowe do lamp fluorescencyjnych, liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskopr??ne lampy sodowe;  
 6. Narz?dzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, pi?y, maszyny do szycia;  
 7. Zabawki, sprz?t rekreacyjny i sportowy typu kolejki elektryczne i tory wy?cigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo;  
 8. Przyrz?dy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciep?a, termostaty;  
Baterie i akumulatory - baterie i akumulatory o?owiowe, niklowo-kadmowe i inne, baterie i akumulatory ma?ogabarytowe (paluszki, p?askie, itp.) 

Przeterminowane leki – leki po terminie przydatno?ci, leki nie zu?yte do ko?ca opakowania

 Wa?ne: 
 • PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych
 • PSZOK nie przyjmuje odpadów powstaj?cych w wyniku prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej oraz z nieruchomo?ci niezamieszka?ych 

Odpady komunalne powstaj?ce w gospodarstwach domowych, które nie kwalifikuj? si? do ww. segregacji nale?y traktowa? jako odpady zmieszane.

 
GPSZOK rozpoczyna przyjmowanie odpad
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
13.08.2013.

Urz?d Gminy w Cedrach Wielkich informuje, i? w ka?d? sobot? pocz?wszy od dnia 17 sierpnia br. czynny b?dzie Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), który mie?ci si? przy Oczyszczalni ?cieków w Cedrach Wielkich.  Punkt otwarty b?dzie w godzinach od 10.00 do 15.00 i b?dzie obs?ugiwany przez pracownika. GPSZOK b?dzie przyjmowa? bezp?atnie odpady tylko od mieszka?ców Gminy Cedry Wielkie po okazaniu dokumentu potwierdzaj?cego zamieszkanie na terenie gminy. Odpady nale?y przywie?? w?asnym transportem z osob? do pomocy w ich prze?adunku i u?o?eniu w odpowiednich pojemnikach/kontenerach, wskazanych przez pracownika GPSZOK.

Mieszka?cy Gminy Cedry Wielkie mog?  bezp?atnie przywie?? do GPSZOK nast?puj?ce frakcje odpadów:

1) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny,
2) zu?yte baterie i akumulatory,
3) ?wietlówki i ?arówki,
4) przeterminowane leki,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe – z prac prowadzonych w w?asnym zakresie, limit do 1m3/na nieruchomo?? / na rok
7) zu?yte opony samochodowe (od pojazdów osobowych),
8) odpady zielone,
9) papier i tektura,
10) szk?o bezbarwne i kolorowe
12) tworzywa sztuczne typu pet,
13) tworzywa sztuczne typu plastik przemys?owo-gospodarczy,
14) metale,
15) tekstylia.

W za??czniku poni?ej zamieszczamy Regulamin korzystania z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 >> REGULAMIN GPSZOK  <<

 

Czytaj całość
 
Komunikat dot. op?at za odbi?r odpad?w komunalnych.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
04.07.2013.

Przypominamy, i? op?at? za odbiór odpadów komunalnych nale?y uiszcza? do 15-go ka?dego miesi?ca pocz?wszy od lipca br. Nale?no?? mo?na wp?aca? w kasie Urz?du Gminy w Cedrach Wielkich lub na rachunek bankowy Gminy:

 • BS Pruszcz Gda?ski
 • 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019
 • Urz?d Gminy Cedry Wielkie, ul. P?a?y?skiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
 • (tytu? wp?aty: za odbiór odpadów komunalnych za miesi?c…. + nazwisko i imi? osoby sk?adaj?cej deklaracj?.

  Wysoko?? miesi?cznej stawki  >>  Za??cznik

 
Harmonogram odbioru odpad?w komunalnych.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
21.06.2013.

Poni?ej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowi?zuj?cy od dnia 1 lipca 2013r.

 1. Odpady zmieszane  >>  ZA??CZNIK
 2. Odpady selektywne >> ZA??CZNIK

Harmonogramy dla poszczególnych miejscowo?ci  >> B?otnik, Cedry Ma?e, Cedry Wielkie, D?ugie Pole, Giemlice, Kiezmark, Koszwa?y, Leszkowy, Mi?ocin, Stanis?awowo, Trutnowy, Trzcinisko, Woc?awy

 
Komunikat dot. segregacji i work?w na ?mieci.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
02.07.2013.

W zwi?zku z tym, i? firma PRSP S.A. nie dostarczy?a na czas do wszystkich mieszka?ców worków zast?pczych uspokajamy wszystkich mieszka?ców, ?e do chwili dostarczenia worków na selekty, odpady segregowane mo?na wrzuca? do pojemników na odpady zmieszane bez segregacji. Od mieszka?ców, którzy dokonaj? segregacji do w?asnych worków zast?pczych odpady zostan? odebrane zgodnie z harmonogramem odbioru.

 
Komunikat dot. work?w na ?mieci.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
28.06.2013.
Urz?d Gminy w Cedrach Wielkich informuje, i? ze wzgl?du na opó?nienia w produkcji worków na odpady segregowane, firma PRSP S.A. w dniach 28-30.06.2013r. b?dzie rozwozi?a worki zast?pcze – 3 sztuki na miesi?c lipiec. Kolorowe worki do segregacji na pozosta?e miesi?ce rozwo?one b?d? w pó?niejszym  terminie.
 
Dostawa pojemnik?w i work?w na odpady komunalne.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
20.06.2013.

Informujemy, i? firma PRSP S.A, która wygra?a przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w dniu 22.06.2013 roku (sobota) b?dzie rozwozi? pojemniki dla mieszka?ców, którzy nie posiadali umowy na odbiór odpadów b?d? mieli zawart? umow? z inn? firm? wywozow?. Worki na odpady selektywne dostarczane b?d? do mieszka?ców w dn. 27-30.06.2013 r. W przypadku niezastania w?a?ciciela nieruchomo?ci pod wskazanym adresem, firma pozostawi worki do odbioru przez mieszka?ców u so?tysa danej miejscowo?ci. Jednocze?nie informujemy, i? wymiana pojemników wed?ug z?o?onych przez mieszka?ców deklaracji nast?pi do ko?ca lipca br.

 
Og?oszenie
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
22.04.2013.

 
Nowe zasady wywozu ?mieci.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
04.04.2013.

Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowi?zywa? nowy system gospodarowania odpadami. W za??czniku poni?ej przedstawiamy najwa?niejsze zagadnienia zwi?zane ze zmianami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w naszej gminie.

 Za??cznik

 
Dot. wypowiadania dotychczasowych um?w na odbi?r odpad?w komunalnych z firm? Altvater Pi?a Sp.z o.o.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
18.02.2013.

Poni?ej zamieszczamy o?wiadczenie otrzymane od firmy Altvater Pi?a Sp. z o.o. dotycz?ce wypowiadania umów o ?wiadczenie us?ug komunalnych.

 Pismo firmy Altvater Pi?a Sp. z o.o.

 
Program Edukacji Ekologicznej
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
31.01.2013.

WWW.EKO24.EU

 
Rejestr Dzia?alno?ci Regulowanej.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
24.01.2013.

Rejestr  >>  Za??cznik

 
Dot. wypowiadania dotychczasowych um?w na odbi?r odpad?w komunalnych z firm? PRSP S.A.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
18.01.2013.

W zwi?zku z licznymi w?tpliwo?ciami mieszka?ców Gminy Cedry Wielkie dotycz?cymi wypowiadania umów na ?wiadczenie us?ug odbioru odpadów komunalnych, informujemy, i? tut. Urz?d wyst?pi? do Przedsi?biorstwa Robót Sanitarno – Porz?dkowych S.A. w Gda?sku z pro?b? o oficjalne stanowisko w tej kwestii.  Poni?ej zamieszczamy odpowied? ww . przedsi?biorstwa w przedmiotowej sprawie.

 Pismo PRSP S.A.

 
Przyj?cie uchwa? wprowadzaj?cych w gminie nowy system gospodarowania odpadami.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
18.01.2013.

Od 1 stycznia 2012 r. trwa w ca?ym kraju wdra?anie nowego systemu gospodarki odpadami wprowadzonego zmian? ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku  w gminach. Do wdro?enia nowego systemu zobowi?za?a nas Unia Europejska. Obecnie w?a?ciciele nieruchomo?ci musz? zawiera? indywidualne umowy z odbiorc? odpadów i rozliczaj? si? finansowo z firmami ?wiadcz?cymi takie us?ugi. Od 1 lipca 2013 r. odbiorc? odpadów komunalnych od mieszka?ców b?dzie firma wy?oniona w ramach zorganizowanego przez gmin? przetargu. Koszty finansowania systemu pokrywane b?d? z bud?etu gminy poprzez wprowadzon? op?at?. Op?ata b?dzie uiszczana przez mieszka?ców na rzecz bud?etu gminy, a nie jak dotychczas na rzecz firmy ?wiadcz?cej us?ug? odbioru odpadów. Stawka op?aty mo?e zale?e? od liczby mieszka?ców zamieszkuj?cych dan? nieruchomo??, od ilo?ci zu?ytej wody z danej nieruchomo?ci, od powierzchni lokalu mieszkalnego albo od gospodarstwa domowego. Aby upowszechni? selektywne zbieranie odpadów „u ?ród?a” ustawodawca nakaza? okre?li? ni?sz? stawk? op?aty, je?eli odpady b?d? zbierane w sposób selektywny. Ponadto gmina zobowi?zana jest zorganizowa? punkty selektywnego zbierania odpadów,  do których wszyscy mieszka?cy b?d? mogli dodatkowo odda? zebrane odpady (znikn? zmartwienia co zrobi? ze star? pralk?, szaf?, zu?ytymi bateriami czy przeterminowanymi lekami).

W zwi?zku z konieczno?ci? przygotowania Gminy Cedry Wielkie do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami, w dniu 12 grudnia 2012r. podj?te zosta?y uchwa?y niezb?dnych dla zapewnienia w?a?ciwego funkcjonowanie tego systemu.  

Rada Gminy Cedry Wielkie w drodze uchwa?y podj??a decyzj?, ?e odpady komunalne b?d? odbierane wy??cznie z gospodarstw domowych, na których zamieszkuj? mieszka?cy. Natomiast w?a?ciciele nieruchomo?ci niezamieszka?ych, na których powstaj? odpady (tj. prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz?, ró?nego rodzaju instytucje, zak?ady pracy, itp.), b?d? zobowi?zani posiada? indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do ich odbioru. W?a?ciciele nieruchomo?ci zamieszka?ych b?d? zobowi?zani z?o?y? do urz?du gminy deklaracj?, w której wska?? ilo?? gospodarstw domowych zamieszkuj?cych dan? nieruchomo??.

Rada Gminy ustali?a równie? metod? naliczania i wysoko?? op?aty. W naszej gminie op?ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi b?dzie wyliczana jako jedna stawka dla gospodarstwa domowego. Maj?c ?wiadomo??, i? ka?da z metod jest niesprawiedliwa dla jakiej? cz??ci mieszka?ców, przy wyborze metody radni sugerowali si? struktur? gospodarstw domowych zamieszkuj?cych teren gminy jak równie? preferencjami mieszka?ców, którzy z?o?yli ankiety dot. wyboru metody naliczania op?aty. Obecnie obowi?zuj?ce przepisy pozwalaj? na wybór jednolitej metody na ca?ym obszarze gminy. Nie mo?na ??czy? metod, tak aby móc inaczej potraktowa? gospodarstwa jednoosobowe, dla których metoda ta jest najbardziej krzywdz?ca. Jednak?e na pocz?tku br. przewidziana jest nowelizacja ustawy, która ma umo?liwi? ró?nicowanie stawki op?aty w ramach danej metody, jak równie? ??czenie metod, co sprawi, i? w/w gospodarstwa b?d? p?aci? mniej.

Op?ata za gospodarowanie odpadami wynosi? b?dzie 72,00 z? w przypadku, gdy  gospodarstwo domowe  nie b?dzie segregowa? odpadów. Ni?sz? op?at?, tj. 48,00 z? b?d? p?aci? wszyscy ci, którzy b?d? zbiera? odpady w sposób selektywny. Wp?ywy z op?at za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryj? koszty funkcjonowania systemu, tj. koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obs?ugi administracyjnej systemu. Op?aty za wywóz ?mieci b?dziemy musieli wnosi? miesi?cznie (do 15-tego ka?dego miesi?ca pocz?wszy od lipca 2013r.) do kasy Urz?dy Gminy jak równie? przelewem na rachunek bankowy Urz?du Gminy Cedry Wielkie.

Oprócz wspomnianych wy?ej uchwa?, Rada Gminy uchwali?a równie? nowy regulamin utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie gminy Cedry Wielkie, wzór deklaracji, która b?dzie podstaw? naliczenia op?aty za gospodarowanie odpadami od w?a?cicieli nieruchomo?ci, jak równie? górne stawki op?at ponoszonych przez w?a?cicieli nieruchomo?ci niezamieszka?ych za us?ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró?niania zbiorników bezodp?ywowych i transportu nieczysto?ci ciek?ych.

 
Komunikat w sprawie konieczno?ci wypowiedzenia umowy na ?wiadczenie us?ugi wywozu odpad
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
03.12.2012.

W zwi?zku z wej?ciem z dniem 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, informujemy mieszka?ców Gminy Cedry Wielkie, o konieczno?ci wypowiedzenia umowy na ?wiadczenie us?ug odbioru odpadów komunalnych z dotychczasowym us?ugodawc?. Wypowiedzenia nale?y dokona? tak, aby termin obowi?zywania umowy up?yn?? najpó?niej z dniem 30 czerwca 2013 r. Przyk?ad: je?eli okres wypowiedzenia jest sze?ciomiesi?czny wypowiedzenie nale?y z?o?y? do ko?ca grudnia br., i analogicznie, je?eli ww. okres jest trzymiesi?czny wypowiedzenie nale?y z?o?y? najpó?niej do ko?ca marca 2013 r. Je?eli nie s? Pa?stwo w stanie wyszuka? umowy b?d? zosta?a ona zagubiona, istnieje mo?liwo?? weryfikacji terminów wypowiedzenia, dzwoni?c bezpo?rednio do firmy, z któr? zawarli Pa?stwo umow?, na poni?sze numery telefonów: Przedsi?biorstwo Robót Sanitarno - Porz?dkowych S.A. w Gda?sku - (58)309-00-31, Altvater Pi?a Sp. z o.o. (SULO) w Pile - (67)212-33-58 lub (67)212-43-52.

 
Wyniki konsultacji spo?ecznych - utrzymanie czysto?ci i porz?dku w Gminie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
03.12.2012.

Urz?d Gminy Cedry Wielkie informuje, i? w wyniku przeprowadzonych w terminie od 06.11.2012 r. do 20.11.2012 r. konsultacji spo?ecznych projektu uchwa?y w sprawie "Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku w Gminie Cedry Wielkie" zg?oszona zosta?a 1 uwaga do ww. projektu. Pe?n? tre?? zg?oszonej przez mieszka?ców uwagi i opinii publikujemy w za??czeniu.

 Wykaz uwag

 
Utrzymanie czysto?ci i porz?dku w Gminie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
14.03.2012.

W dniu 1 stycznia 2012 r. wesz?a w ?ycie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminie, która w znacznym stopniu zmienia zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, jak równie? nak?ada nowe obowi?zki na mieszka?ców oraz jednostki samorz?dowe.

Nowe zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi b?d? obowi?zywa?y od 1 lipca 2013 r. Rok 2012 jest okresem przej?ciowym, w którym Rada Gminy w Cedrach Wielkich musi podj?? szereg uchwa? z tym zwi?zanych, m.in. w sprawie:

-  nowego regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Cedry Wielkie,

- stawki op?aty, jak? mieszka?cy b?d? musieli uiszcza? na rzecz Gminy za odbieranie odpadów komunalnych oraz

- przeprowadzenie przetargu na wybór jednostki, która b?dzie ?wiadczy?a us?ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

- rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Realizacja tych zada? wymaga prawid?owego przygotowania ca?ej dokumentacji, jak równie? w?a?ciwego skalkulowania kosztów zwi?zanych z wprowadzeniem nowego systemu. Celem g?ównym wprowadzenia zmian w obowi?zuj?cych przepisach jest zmniejszenie ilo?ci odpadów komunalnych kierowanych do sk?adowania.

Nowe uwarunkowania powoduj? to, ?e Gmina Cedry Wielkie staje si? w?a?cicielem odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszka?ców. St?d te? umowa z jednostk? na odbiór odpadów z Pa?stwa nieruchomo?ci zawarta zostanie przez Wójta Gminy Cedry Wielkie, a nie jak dotychczas indywidualnie przez ka?dego w?a?ciciela nieruchomo?ci. Spowoduje to, ?e w?a?ciciel lub zarz?dca nieruchomo?ci b?dzie zobowi?zany do z?o?enia deklaracji, okre?laj?cej ilo?? zamieszka?ych osób, w celu ustalenia wysoko?ci op?aty, która b?dzie wnoszona do Urz?du Gminy w formie tzw. "op?aty ?mieciowej".

Szanowni Mieszka?cy, wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wp?ynie na popraw? stanu sanitarnego miasta oraz wyeliminuje nielegalne sk?adowiska odpadów. Natomiast rozszerzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyczyni si? do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez w?a?cicieli nieruchomo?ci zwi?zanych z odbieraniem odpadów.

 

Informacje o nowym systemie i podj?tych przez Rad? Gminy uchwa?ach b?d? Pa?stwu przekazywane na stronie internetowej :

-   www.cedrywielkiegw.e-bip.pl/

-   www.cedry-wielkie.pl

Dodatkowe informacje na ten temat mo?ecie Pa?stwo tak?e uzyska? osobi?cie w Wydziale Ochrony ?rodowiska Urz?du Gminy w Cedrach Wielkich lub dzwoni?c pod numer telefonu: (58) 692-20-37.

Ulotka informacyjna  >>  ZA??CZNIK