Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
12.06.2017.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odb?dzie si? w dniu 19 czerwca (poniedzia?ek) 2017 r. o godz. 9.00 w Biurze Rady Gminy.
 
Tematem posiedzenia b?dzie:
 
1. Wyra?enie opinii dotycz?cej projektu uchwa?y w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obni?ek tygodniowego obowi?zkowego wymiaru godzin zaj?? dydaktycznych, wychowawczych i opieku?czych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz okre?lenia tygodniowego obowi?zkowego wymiaru zaj?? dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela.
2. Opieka przedszkolna na terenie gminy.
3. Weryfikacja boisk sportowych.
4. Sprawy bie??ce.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Bud?etu i Finans
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
12.06.2017.
Posiedzenie Komisji Bud?etu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odb?dzie si? w dniu 19 czerwca (poniedzia?ek) 2017 r. o godz. 8.00 w Biurze Rady Gminy.
 
Tematem posiedzenia b?dzie:
 
1. Analiza realizacji zada? dofinansowywanych ze ?rodków funduszy unijnych.
2. Wyra?enie opinii dot. projektów uchwa? w sprawach
 • wyra?enia zgody na ustanowienie nieodp?atnej s?u?ebno?ci gruntowej na nieruchomo?ci b?d?cej w?asno?ci? Gminy Cedry Wielkie,
 • zmian w bud?ecie Gminy Cedry Wielkie na 2017 rok.
3. Sprawy bie??ce.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
10.05.2017.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odb?dzie si? w dniu 19 maja (pi?tek) 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.
 
Tematem posiedzenia b?dzie:
 
1.Funkcjonowanie rodzin zast?pczych na terenie gminy Cedry Wielkie.
2.Zapoznanie si? z organizacj? pomocy osobom starszym, nieporadnym oraz niepe?nosprawnym.
3.Sprawy bie??ce.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Bud?etu i Finans
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
11.04.2017.
Posiedzenie Komisji Bud?etu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odb?dzie si? w dniu 19 kwietnia (?roda) 2017 roku o godz. 8.00 w Biurze Rady Gminy.
 
Tematem posiedzenia b?dzie:
 
1.Analiza stopnia ?ci?galno?ci op?at za odbiór odpadów komunalnych za 2016 rok.
2.Sprawy bie??ce.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Bud?etu i Finans
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
22.03.2017.
Posiedzenie Komisji Bud?etu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odb?dzie si? w dniu 29 marca (?roda) 2017 roku o godz. 9.00 w Biurze Rady Gminy.
 
Tematem posiedzenia b?dzie:
 
1.Rozpatrzenie i wyra?enie opinii dotycz?cych projektów uchwa? w sprawach:
 • zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego na finansowanie planowanego deficytu bud?etu Gminy Cedry Wielkie w 2017 roku i w 2018 roku,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2017-2025,
 • zmian w bud?ecie Gminy Cedry Wielkie na 2017 rok.
2.Sprawy bie??ce.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
22.03.2017.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odb?dzie si? w dniu 29 marca (?roda) 2017 roku o godz. 8.00 w Biurze Rady Gminy.
 
Tematem posiedzenia b?dzie:
 
1.Wyra?enie opinii dotycz?cej projektów uchwa? w sprawach:
 • Programu opieki nad bezdomnymi zwierz?tami oraz zapobiegania bezdomno?ci zwierz?t,
 • Regulaminu okre?laj?cego zasady dofinansowania z bud?etu Gminy Cedry Wielkie kosztów inwestycji polegaj?cych na wymianie systemów grzewczych oraz instalacji ekologicznych systemów grzewczych opartych na gazie oraz odnawialnych ?ród?ach energii.
2.Sprawy bie??ce.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
21.03.2017.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odb?dzie si? w dniu 28 marca (wtorek) 2017 roku o godz. 08.00 w Biurze Rady Gminy.
 
Tematem posiedzenia b?dzie:
 
1. Zaopiniowanie projektów uchwa? w sprawach:
 • dostosowania planu sieci publicznych szkó? podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw? - Prawo o?wiatowe na okres od 1 wrze?nia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne ni? jednostka samorz?du terytorialnego na terenie Gminy Cedry Wielkie oraz trybu i zakresu kontroli prawid?owo?ci ich pobrania i wykorzystania,
 • przyj?cia Regulaminu okre?laj?cego wysoko?? stawek i szczegó?owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys?ug? lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wyp?acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora?nych zast?pstw, nagród i dodatków mieszkaniowych w szko?ach i innych placówkach o?wiatowych prowadzonych przez Gmin? Cedry Wielkie,
 • okre?lenia kryteriów obowi?zuj?cych na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego,
 • okre?lenia kryteriów obowi?zuj?cych w post?powaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szko?y podstawowej dla kandydatów zamieszka?ych poza obwodem publicznej szko?y podstawowej, której organem prowadz?cym jest Gmina Cedry Wielkie.
2. Sprawy bie??ce.
 
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
08.03.2017.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odb?dzie si? w dniu 11 marca (pi?tek) 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy.
 
Tematem posiedzenia b?dzie:
 1. Problem populacji bobra na ?u?awach.
 2. Utwardzanie dróg rolniczych na terenie gminy.
 3. Wyra?enie opinii dotycz?cej projektu uchwa?y w sprawie okre?lenia zasad przyznawania dofinansowania z bud?etu Gminy Cedry Wielkie na inwestycje w ekologiczne ?ród?a ogrzewania.
 4. Sprawy bie??ce.
 
Wsp?lne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska oraz Komisji Strategii i Rozwoju Gminy.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
23.01.2017.
Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odb?dzie si? w dniu 25 stycznia (?roda) 2017 roku o godz. 12.00 w Sali ?lubów USC.
 
Tematem posiedzenia b?dzie:

 1. Gospodarka wodno-?ciekowa.
 2. Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.
 3. Zapoznanie si? z planowanymi przetargami w 2017 roku na zadania realizowane przez gmin?.
 4. Próbki glebowe – dop?aty.
 5. Sprawy bie??ce.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
23.01.2017.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odb?dzie si? w dniu 24 stycznia (wtorek) 2017 roku o godz. 9.00 w Biurze Rady Gminy.
 
Tematem posiedzenia b?dzie:
 1. Rozpatrzenie i wyra?enie opinii dotycz?cej projektu uchwa?y w sprawie ustalenia wysoko?ci op?at za ?wiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gmin? Cedry Wielkie.
 2. Sprawozdanie z dzia?alno?ci Komisji  Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu w 2016 roku.
 3. Sprawy bie??ce.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Bud?etu i Finans
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
23.01.2017.
Posiedzenie Komisji Bud?etu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odb?dzie si? w dniu 24 stycznia (wtorek) 2017 roku o godz. 8.30 w Biurze Rady Gminy.
 
Tematem posiedzenia b?dzie:
 1. Rozpatrzenie i wyra?enie opinii dotycz?cych projektów uchwa? w sprawach:

  a) zaci?gni?cia d?ugoterminowej po?yczki na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo?ciach Giemlice, D?ugie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie”,

  b) zmian w bud?ecie Gminy Cedry Wielkie na 2017 rok.

 2. Sprawozdanie z dzia?alno?ci Komisji Bud?etu i Finansów w 2016 roku.

 3. Sprawy bie??ce.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji Bud?etu i Finans
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
28.11.2016.
Posiedzenie Komisji Bud?etu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odb?dzie si? w dniu 14 grudnia (?roda) 2016 roku o godz. 9.00 w Sali ?lubów USC.
 
Tematem posiedzenia b?dzie:
 
Godz. 9.30
1.Opracowanie planu pracy Komisji Bud?etu i Finansów na 2017 rok.
2.Wyra?enie opinii dotycz?cej projektu uchwa?y w sprawie zmian w bud?ecie Gminy Cedry Wielkie na 2016 rok.
 
Godz. 10.00 posiedzenie wspólne z Komisj? Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu
3.Omówienie i wyra?enie opinii w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2017-2025.
4.Omówienie i wyra?enie opinii w sprawie projektu bud?etu Gminy Cedry Wielkie na 2017 rok.
5. Sprawy bie??ce


 
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
28.11.2016.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odb?dzie si? w dniu 14 grudnia (?roda) 2016 roku o godz.10.00 w Sali ?lubów USC.
 
Tematem posiedzenia b?dzie
Posiedzenie wspólne z Komisj? Bud?etu i Finansów:
1.Omówienie i wyra?enie opinii w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2017-2025.
2.Omówienie i wyra?enie opinii w sprawie projektu bud?etu Gminy Cedry Wielkie na 2017 rok.
3.Sprawy bie??ce.
 
Posiedzenie Komisji Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu
4.Wyra?enie opinii dot. projektu uchwa?y w sprawie Statutu Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej.
5.Opracowanie planu pracy Komisji Zdrowia, O?wiaty, Kultury i Sportu na 2017 rok.