Azbest: usuwanie i unieszkodliwianie
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
02.11.2016.

Azbest: jest zaliczany do substancji o udowodnionym dzia?aniu rakotwórczym dla cz?owieka. Rakotwórczo?? azbestu zosta?a uznana dopiero w latach 80-tych ubieg?ego wieku. W?ókna azbestu przedostaj? si? do powietrza w wyniku korozji materia?ów przyspieszanej przez „kwa?ne deszcze” oraz jego niew?a?ciwe usuwanie i sk?adowanie. S? one najcie?szymi w?óknami wyst?puj?cymi w przyrodzie, s? praktycznie niezniszczalne, a ich kumulowanie si? w p?ucach powoduje zwykle po kilkunastu latach pojawienie si? chorób azbestozale?nych. Najcz?stsze z nich to: pylica azbestowa, rak p?uca, zmiany op?ucowe, mi?dzyblonniak op?ucnej. Zagro?enie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze wzgl?du na mikroskopijn? wielko?? w?ókien (niewidoczne dla ludzkiego oka) oraz d?ugotrwa?y utajony rozwój choroby.

Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, która podj??a wyzwanie wycofania z u?ytkowania wyrobów zawieraj?cych azbest.

Obecnie obowi?zuje: Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Zosta? przyj?ty uchwa?ami Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 i nr 39/2010  z dnia 15 marca 2010.

G?ówne cele Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 to:

  1. usuni?cie i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj?cych azbest;
  2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecno?ci? azbestu na terytorium kraju;
  3. likwidacja szkodliwego oddzia?ywania azbestu na ?rodowisko.

Przy Ministrze Rozwoju funkcjonuje Rada Programowa. Jej przewodnicz?c? jest Katarzyna Kitajewska, Naczelnik Wydzia?u ds. Higieny Pracy w Departamencie Higieny ?rodowiska w G?ównym Inspektoracie Sanitarnym. 

Do zada? Rady Programowej nale?y:

  1. ocena realizacji zada? Programu oraz wyznaczanie nowych kierunków prac;
  2. zg?aszanie Ministrowi propozycji inicjatyw legislacyjnych zwi?zanych z problematyk? azbestow?;
  3. wyra?anie opinii dotycz?cych ?rodków finansowych planowanych na koordynacj? i monitoring Programu oraz wsparcie realizacji zada? wynikaj?cych z Programu;
  4. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie problematyki azbestowej.

Wi?cej informacji na temat Programu oraz usuwania azbestu mo?na uzyska? pod adresem www: >> LINK

 
Dofinansowanie koszt?w usuwania azbestu.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
28.01.2016.

W zwi?zku z planowanym przyst?pieniem przez Gmin? Cedry Wielkie do konkursu og?oszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda?sku pn.: „Usuwanie wyrobów zawieraj?cych azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2016)”, Wójt Gminy Cedry Wielkie podaje do publicznej wiadomo?ci informacj? o mo?liwo?ci sk?adania wniosków o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów: demonta?u, zabezpieczenia, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawieraj?cych azbest. Wydatki zwi?zane z zakupem i monta?em nowych pokry? dachowych nie podlegaj? dofinansowaniu przez Urz?d Gminy. Zach?camy wszystkich mieszka?ców, którzy planuj? w roku 2016 dokona? demonta?u wyrobów zawieraj?cych azbest do sk?adania wniosków w terminie do 31 marca 2016 r. Szczegó?owe informacje mo?na uzyska? w pokoju nr 14 tut. Urz?du Gminy lub telefonicznie pod numerem (58)692-20-37.

 
PUNKT INFORMACYJNY
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
13.11.2015.
  1. W Urz?dzie Gminy w Cedrach Wielkich, ul. Macieja P?a?y?skiego 16 w pokoju nr 14 zostan? Pa?stwu udzielone wszelkie informacje o szkodliwo?ci azbestu, zasadach bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj?cych azbest oraz przestawimy mo?liwo?ci i zasady uzyskania dofinansowania na dzia?ania zwi?zane z usuwaniem wyrobów zawieraj?cych azbest.
  2. W ramach prowadzonego punktu informacyjnego w pokoju 14 przyjmowane s? wnioski mieszka?ców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania zwi?zane z usuwaniem wyrobów zawieraj?cych azbest.
 
Archiwum Azbestowe Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
13.11.2015.
 
 
Z powy?szego zestawienia danych, zwi?zanych z utylizacj? wyrobów zawieraj?cych azbest od roku 2012 do 2016, wynika ?e a? 32 gospodarstwa domowe skorzysta?o z dofinansowania na demonta?, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj?cych azbest z ca?kowita mas? wyrobów azbestowych wynosz?c? 158,2 Mg.
 
Na podstawie sprawozdania z inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawieraj?cych azbest dla gminy Cedry Wielkie na lata 2011-2032, wynika i? w roku 2011 ilo?? (Mg) azbestu wynosi?a 1.630,67, natomiast do roku 2017, liczba ta zmala?a do 1472,47 Mg.
 
Nie s? to dane to?same z faktycznym stanem azbestowych na terenie gminy Cedry Wielkie, gdy? zak?ada si?, ?e nie wszyscy mieszka?cy zg?aszaj? zdj?cie azbestu ze swoich nieruchomo?ci. W zwi?zku z tym prosimy mieszka?ców o informacj? dotycz?c? ka?dej zmiany pokrycia dachowego na terenie Gminy Cedry Wielkie.