Nieodp?atna pomoc prawna
?
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
12.01.2016.

Z dniem 01 stycznia 2016 r. na podstawie Ustawy o nieodp?atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, mieszka?cy gminy Cedry Wielkie mog? skorzysta? z darmowej pomocy prawnej, która jest ?wiadczona w Punkcie Pomocy Prawnej, pokój nr 5 (parter) w Urz?dzie Gminy ul. M.P?a?y?skiego 16. Punkt czynny jest: poniedzia?ek, wtorek, pi?tek w godzinach: 9.00 - 13.00

Telefon kontaktowy: (58)683-61-64 wew. 44 lub (58)692-20-44

Szczegó?owe informacje >>  Za??cznik
 
Wykaz punkt?w nieodp?atnej pomocy prawnej na terenie powiatu gda?skiego.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
28.12.2015.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp?atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) zak?ada stworzenie na terenie Powiatu Gda?skiego 4 punktów nieodp?atnej pomocy prawnej. Zgodnie z za?o?eniami ustawy w po?owie tych punktów pomoc prawna powinna by? ?wiadczona przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez Okr?gow? Rad? Adwokack? i Rad? Okr?gow? Izby Radców Prawnych oraz w po?owie punktów przez organizacje pozarz?dowe prowadz?ce dzia?alno?? po?ytku publicznego. Ustawa wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2016 roku jednak cz??? przepisów dotycz?cych przygotowania systemu nieodp?atnej pomocy prawnej zacz??a ju? obowi?zywa?. Zadanie powiatu polegaj?ce na udzielaniu nieodp?atnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rz?dowej. Powiat podpisa? porozumienia z gminami powiatu gda?skiego na obszarze których b?dzie ?wiadczona nieodp?atna pomoc prawna oraz edukacja prawna. Zosta?o podpisane trójstronne porozumienie mi?dzy Powiatem Gda?skim, Okr?gow? Rad? Adwokack? w Gda?sku oraz Okr?gow? Rad? Izby Radców Prawnych w Gda?sku dotycz?c? ?wiadczenia nieodp?atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Poni?ej zamieszczamy wykaz punktów nieodp?atnej pomocy prawnej na terenie powiatu gda?skiego, prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych na podstawie porozumienia z dnia 29 pa?dziernika 2015 roku.

Wykaz punktów oraz harmonogram >>  Za??cznik
 
Szczeg??owa informacja dot. nieodp?atnej pomocy prawnej.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
28.12.2015.

Informacja >>  Za??cznik