Program "RODZINA 500+"
Informacja dla os?b otrzymuj?cych ?wiadczenie "Rodzina 500 plus".
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
27.07.2016.

Naczelnik Urz?du Skarbowego w Pruszczu Gda?skim informuje, i? w przypadku otrzymywania ?wiadczenia w ramach programu "Rodzina 500 plus", wprowadzonego ustaw? z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa?stwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 195) na rachunek bankowy zaj?ty przez organ egzekucyjny Naczelnika Urz?du Skarbowego w Pruszczu Gda?skim nale?y niezw?ocznie poinformowa? o tym fakcie tut. organ egzekucyjny, który podejmie odpowiednie czynno?ci maj?ce na celu zapewnienie prawid?owej realizacji zastosowanego ?rodka egzekucyjnego, tj. z zapewnieniem zastosowania art. 10 par. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post?powaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 599), zgodnie z którym przedmiotowe ?wiadczenie nie podlega egzekucji.

W przypadku pyta? w powy?szym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 58 7737115 i 58 7737116 lub mailowy: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
Rodzina 500 plus - wnioski do 1 lipca z wyr?wnaniem.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
24.06.2016.

Je?li z?o?ymy poprawnie wype?niony wniosek o „rodzina 500 plus” do 1 lipca w??cznie to otrzymamy pieni?dze z wyrównaniem od kwietnia. Po tym czasie ?wiadczenie b?dzie wyp?acane od miesi?ca, w którym z?o?ymy wniosek. Je?li z?o?ymy wniosek o ?wiadczenie wychowawcze w ci?gu trzech miesi?cy od startu programu "rodzina 500 plus" (od 1 kwietnia do 1 lipca 2016), gmina ma do trzech miesi?cy, licz?c od dnia z?o?enia wniosku z prawid?owo wype?nionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wyp?acenie ?wiadczenia wychowawczego. Oczywi?cie rozpatrzenie wniosku i wyp?ata ?wiadczenia mo?e nast?pi? wcze?niej. W przypadku wniosków z?o?onych po 1 lipca 2016 obowi?zuje zasada, ?e w przypadku kompletnego wniosku z?o?onego do 10. dnia miesi?ca w??cznie, wydanie decyzji i wyp?ata ?wiadczenia za ten miesi?c nast?pi do ko?ca tego miesi?ca. Wniosek z?o?ony po 10. dniu danego miesi?ca oznacza, ?e gminny organ wyda decyzj? i wyp?aci ?wiadczenie najpó?niej do ostatniego dnia kolejnego miesi?ca, z wyrównaniem za ca?y miesi?c w którym wniosek zosta? z?o?ony. Do tej pory wnioski z?o?y?o ju? prawie 2,5 mln osób. Uprawnionych jest 2,7 mln rodzin wychowuj?cych 3,7 mln dzieci. ?wiadczenie wychowawcze w wysoko?ci 500 z? rodzice otrzymaj? niezale?nie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do uko?czenia przez nie 18. roku ?ycia. W przypadku rodzin z dochodem poni?ej 800 z? netto na osob? wsparcie otrzyma rodzina tak?e na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do uko?czenia 18. roku ?ycia.

 
Dni i godziny obs?ugi Programu "Rodzina 500+"
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
04.05.2016.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, i? od dnia 1 maja 2016 r. wnioski Programu „Rodzina 500+” b?d? wydawane i przyjmowane w godzinach:

  • poniedzia?ek, wtorek, czwartek, pi?tek: 7.30-15.15
  • ?roda: 7.30-16.30

Wnioski przyjmowane b?d? w lokalu nr 1 w budynku Urz?du Gminy (parter).

Wszelkich informacji nt. realizacji Programu „Rodzina 500+” udziela Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej, pod nr tel.:    58/683-61-19 lub 58  683-66-01.

 
"Rodzina 500 plus" - wnioski oraz o?wiadczenia.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
29.03.2016.

Wniosek o ustalenie prawa do ?wiadczenia wychowawczego.

>>

O?wiadczenie cz?onka rodziny o dochodach osi?gni?tych w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres, na który ustalane jest prawo do ?wiadczenia wychowawczego, innych ni? dochody podlegaj?ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

>>

O?wiadczenie cz?onka rodziny o wielko?ci gospodarstwa rolnego wyra?onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres, na który ustalane jest prawo do ?wiadczenia wychowawczego.

>>

O?wiadczenie cz?onka rodziny rozliczaj?cego si? na podstawie przepisów o zrycza?towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne o dochodzie osi?gni?tym w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres, na który ustalane jest prawo do ?wiadczenia wychowawczego.

>>
 
 
 
Program "Rodzina 500 plus".
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
17.03.2016.

Od 1 kwietnia 2016 r. wdro?ony zostanie program „Rodzina 500 plus”. Rodzice niezale?nie od dochodu b?d? otrzymywa? ?wiadczenie wychowawcze w wysoko?ci 500 z? co miesi?c na drugie i kolejne dziecko. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 z? netto na osob? lub 1200 z? netto (w rodzinach wychowuj?cych niepe?nosprawne dziecko) - otrzymaj? je równie? na pierwsze lub jedyne dziecko. Wnioski o ?wiadczenie wychowawcze b?dzie mo?na sk?ada? od 1 kwietnia 2016 roku: w urz?dach gmin, poprzez Poczt? Polsk? i przez Internet. W województwie pomorskim pieni?dze trafi? do rodziców 245 tysi?cy dzieci. Elektroniczny wniosek równie? b?dzie mo?na z?o?y? za pomoc? portali: empatia.mrpips.gov.pl , www.zus.pl i bankowo?ci? elektroniczn?.