Zapraszamy do punkt?w konsultacyjnych dotycz?cych zmiany Studium.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
14.06.2017.
 
Konsultacje spo?eczne - warsztaty konsultacyjne.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
11.04.2017.

W dniu 22.02.2017 r. w ?u?awskim O?rodku Kultury i Sportu odby?y si? warsztaty konsultacyjne, b?d?ce drugim etapem pog??bionych konsultacji spo?ecznych dotycz?cych zmiany Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.

Warsztaty otworzy? Wójt Gminy - Janusz Goli?ski, który przedstawi? cel spotkania oraz przedstawi? zespó? ekspercki odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

Podczas warsztatów ekspert ds. planowania omówi? zagadnienia wst?pne, zwi?zane z problematyk? sporz?dzania dokumentu studium, tj:

  • Co to jest Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • Podstawowe cz??ci sk?adowe dokumentu studium, z odniesieniami do przestrzeni gminy Cedry Wielkie,
  • G?ówne przes?anki sporz?dzania zmiany studium w gminie Cedry Wielkie,
  • Funkcje studium i tryb sporz?dzania studium.

Po przedstawieniu powy?szych zagadnie? moderator poinformowa? uczestników o planie zada? warsztatowych i dokona? podzia?u uczestników na grupy projektowe.

Tematyka warsztatów obejmowa?a nast?puj?ce zagadnienia:

  1. Przeprowadzenie analizy SWOT dla obszaru gminy
  2. Analiza kryteriów uwzgl?dniania wniosków sk?adanych do studium
  3. Analiza rozwoju wybranej miejscowo?ci w aspekcie z?o?onych wniosków - ocena dwóch teoretycznych wniosków.

Jako podsumowanie warsztatów przeprowadzono moderowan? dyskusj? na temat wniosków z?o?onych do opracowywanego dokumentu zmiany studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie. Warsztaty konsultacyjne zosta?y zorganizowane w ramach projektu grantowego na realizacj? pog??bionych konsultacji spo?ecznych aktów planowania przestrzennego pt. „Nowa jako?? konsultacji spo?ecznych w planowaniu przestrzennym”, dofinansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020; O? priorytetowa II. Dzia?anie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego”.

Jednocze?nie Wójt Gminy zaprasza na kolejny etap konsultacji planowany na miesi?c czerwiec 2017 r. (spotkania w punktach konsultacyjnych).

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
Konsultacje spo?eczne - spotkanie otwarte.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
03.02.2017.

W dniu 31.01.2017 r. w ?u?awskim O?rodku Kultury i Sportu odby?o si? spotkanie otwarte, b?d?ce pierwszym etapem pog??bionych konsultacji spo?ecznych dotycz?cych zmiany Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.

Spotkanie otworzy? Wójt Gminy - Janusz Goli?ski, który poinformowa?, ?e rozpocz??y si? prace nad zmian? studium, które b?d? nastawione na mo?liwie szerokie anga?owanie mieszka?ców w budowanie tego dokumentu. Wójt Gminy podkre?li?, ?e k?adzie bardzo du?y nacisk na uspo?ecznienie procesu zmiany Studium i mo?liwie pe?ne anga?owanie mieszka?ców w jego przebieg. Wyrazem tego b?dzie szereg elementów partycypacji spo?ecznej: spotkanie otwarte, warsztaty, punkt konsultacyjny, spotkanie konsultacyjne, zaplanowane w trakcie prac nad zmian? studium.

Podczas spotkania ekspert ds. planowania - p. Barbara Jaszczuk-Skolimowska wyja?ni?a uczestnikom spotkania czym jest najwa?niejszy dokument kszta?tuj?cy polityk? przestrzenn? gminy, przedstawi?a tryb sporz?dzania studium oraz formy udzia?u spo?ecznego w planowaniu przestrzennym. Uczestnikom spotkania zosta?y rozdane broszury edukacyjne oraz formularze wniosków. W toku dyskusji interesariusze mogli zg?asza? swoje zastrze?enia i propozycje do studium. Wójt Gminy jak i ekspert ds. planowania zwracali szczególn? uwag? na istot? sk?adania wniosków i uwag w procedurze planowania przestrzennego.

Spotkanie konsultacyjne zosta?o zorganizowane w ramach projektu grantowego na realizacj? pog??bionych konsultacji spo?ecznych aktów planowania przestrzennego pt. „Nowa jako?? konsultacji spo?ecznych w planowaniu przestrzennym”, dofinansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020; O? priorytetowa II. Dzia?anie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego”. Wójt Gminy Cedry Wielkie przypomina, ?e tylko do 6 lutego 2017 r. mo?na sk?ada? wnioski do zmiany Studium Uwarunkowa? i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.

Jednocze?nie Wójt Gminy zaprasza na warsztaty konsultacyjne, które odb?d? si? 22.02.2017 r. (?roda) w ?u?awskim O?rodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich w godz. 16.00-19.00

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
Zapraszamy na warsztaty konsultacyjne dotycz?ce zmiany Studium.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
02.02.2017.
 
Masz pomys? - z??? wniosek do zmiany studium.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
30.01.2017.

Wójt Gminy Cedry Wielkie przypomina, ?e tylko do 6 lutego 2017 r. mo?na sk?ada? wnioski do zmiany Studium Uwarunkowa? i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cedry Wielkie. Zach?camy wszystkich mieszka?ców, inwestorów, przedsi?biorców do sk?adania wniosków dotycz?cych zmiany Studium. Wnioski nale?y sk?ada? na pi?mie w siedzibie Urz?du Gminy Cedry Wielkie, przy ul. M. P?a?y?skiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Wniosek powinien zawiera? nazwisko, imi?, nazw? i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo?ci, której dotyczy. Wzór wniosku do zmiany w/w studium zosta? zamieszczony poni?ej. Druki wniosków dost?pne s? równie? w Urz?dzie Gminy w pok. nr 16

Wniosek w sprawie przyst?pienia do zmiany Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie  >>  Za??cznik

 
Zapraszamy na konsultacje spo?eczne dotycz?ce zmiany Studium.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
11.01.2017.
 
Og?oszenie W?jta Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
30.12.2016.

Wójt Gminy Cedry Wielkie og?asza przeprowadzenie konsultacji spo?ecznych w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie w ramach projektu grantowego pt. „Nowa jako?? konsultacji spo?ecznych planów zagospodarowania przestrzennego” dofinansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

 
Przyst?pienie do sporz?dzenia zmiany studium uwarunkowa? i kierunk?w zagospodarowania przestrzennego
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
12.12.2016.

OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz ze strategiczn? ocen? oddzia?ywania na ?rodowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z pó?n. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 pa?dziernika 2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z pó?n. zm.)

 

zawiadamiam

o podj?ciu przez Rad? Gminy Cedry Wielkie Uchwa?y Nr XXII/181/16 z dnia 28 wrze?nia 2016r. w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia zmiany studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.

Przedmiotem zmiany studium jest dostosowania dokumentu przyj?tego w 2012r. do aktualnych wymaga? prawnych, weryfikacja ustale? w zakresie terenów inwestycyjnych oraz wykorzystanie nowych czynników, które maj? wp?yw na prowadzenie gospodarki przestrzennej Gminy.

 

Zainteresowani mog? sk?ada? wnioski dotycz?ce zmian studium. Wnioski nale?y sk?ada? na pi?mie w siedzibie Urz?du Gminy Cedry Wielkie, przy ul. M. P?a?y?skiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w terminie do dnia 6 lutego 2017 r. Wniosek powinien zawiera? nazwisko, imi?, nazw? i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo?ci, której dotyczy. Organem w?a?ciwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Cedry Wielkie.

                                                                                             Wójt Gminy Cedry Wielkie