Raport z badania satysfakcji Klient?w Urz?du Gminy


Wyniki badania: Urz?d Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
12.06.2014.

Badanie satysfakcji klientów urz?du, jest jedn? ze sk?adowych projektu Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorz?dowych, który ma na celu popraw? jako?ci, dost?pno?ci i efektywno?ci us?ug publicznych – w tym us?ug administracyjnych. Aby oceni? sprawno?? us?ug administracyjnych w jednostkach samorz?du terytorialnego (JST) postanowiono zbada? poziom satysfakcji klientów za?atwiaj?cych spraw? w poszczególnych urz?dach. Do udzia?u w badaniu zosta?y zaproszone wszystkie pomorskie JST stowarzyszone w Gda?skim Obszarze Metropolitalnym (GOM) oraz Polskiej Unii Mobilno?ci Aktywnej (PUMA). By?y to urz?dy gmin miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich jak i starostwa powiatowe (??cznie 20 urz?dów), które wyrazi?y ch?? przeprowadzenia takiego badania oraz nie stosowa?y dotychczas tego typu narz?dzia.

W urz?dach zostali wybrani koordynatorzy lokalni, dla których w ramach projektu odby?y si? szkolenia w kwestii prowadzenia bada? ankietowych. Koordynatorom zosta?o przekazane narz?dzie w postaci szablonu kwestionariusza, wypracowanego przez zespó? projektowy, z mo?liwo?ci? modyfikacji i dostosowania go do potrzeb ka?dego z urz?dów. Ka?dej JST zosta?a równie? narzucona z góry minimalna liczebno?? próby respondentów – uzale?niona od ?redniej dziennej liczby klientów zmierzonej na podstawie u?rednionych pomiarów miesi?cznych wizyt w urz?dzie. Badania klientów by?y prowadzone w okresie od listopada do grudnia 2013, technik? PAPI w sposób samodzielny przez koordynatorów, przy wspó?udziale pozosta?ych pracowników urz?du czy sta?ystów. Nast?pnie ankiety zosta?y przekazane instytutowi Millward Brown, gdzie wyniki zosta?y zakodowane i opracowane w formie zbiorczych zestawie? tabelarycznych.

Badanie satysfakcji klientów urz?du mia?o na celu zmierzenie jako?ci, dost?pno?ci i efektywno?ci us?ug administracyjnych ?wiadczonych przez urz?dy, na podstawie opinii osób korzystaj?cych z tych us?ug. Dodatkowo, celem by?o wdro?enie dobrej praktyki w JST poprzez u?wiadomienie w?odarzom, ?e tego typu badanie mo?na wykona? samodzielnie wewn?trz urz?du, a informacja zwrotna z niego p?yn?ca, mo?e by? ?ród?em cennych wniosków i momentem wyj?ciowym do wprowadzenia potrzebnych zmian.

Wyniki badania  >>  Za??cznik