GOPS: og?oszenie o naborze.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
22.06.2017.

Kierownik Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Cedrach Wielkich og?asza nabór na stanowisko: Pracownik Socjalny - 1 etat.

Wymagane dokumenty nale?y przes?a? na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub osobi?cie sk?ada? w Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Cedrach Wielkich do dnia 3 lipca 2017 r. b?d? przes?a? poczt? na adres: Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Cedrach Wielkich Ul. M. P?a?y?skiego 16, 83-020 Cedry Wielkie.

 
Zarz?dzenie Nr 46A/2017 w sprawie sprzeda?y w trybie bezprzetargowym.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
06.06.2017.
Zarz?dzenie Nr 46A/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie sprzeda?y w trybie bezprzetargowym na rzecz jej u?ytkownika wieczystego nieruchomo??.
 
Pe?na tre?? zarz?dzenia  >> Za??cznik
 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. budowy drogi S-7.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
06.06.2017.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotycz?ce: "Budowa drogi S-7 Gda?sk (A-1) - Elbl?g (S-22) odcinek Koszwa?y (dk nr 7, w. Koszwa?y) - Elbl?g (z w?z?em Kazimierzowo). Zadanie 1 Koszwa?y - Nowy Dwór Gda?ski, sprostowan? postanowieniem Wojewody Pomorskiego z dnia 9 marca 2015 r., znak: WI-II.7820.6N.2014.MKH".


Pe?na tre?? obwieszczenia  >>  ZA??CZNIK

 
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. Przebudowy stacji pomp nr 13 Koszwa?y.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
05.06.2017.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26 maja 2017 r. dotycz?ce: "Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwa?y na dzia?kach nr 178, 177/1, 173, 171, 174/1, 174/3, 174/4, 172/6, 172/9 obr. 0007 Koszwa?y, jednostka ewidencyjna 220402_2 Cedry Wielkie".


Pe?na tre?? obwieszczenia  >>  ZA??CZNIK

 
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. budowy budowli odcinaj?cej na Kanale Wysokim.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
02.06.2017.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 maja 2017 r. dotycz?ce: "Budowa budowli odcinaj?cej na Kanale Wysokim na dzia?kach nr 241, 240, 189, 125 obr. 0007 Koszwa?y, jednostka ewidencyjna 220402_2 Cedry Wielkie".


Pe?na tre?? obwieszczenia  >>  ZA??CZNIK

 
Zarz?dzenie Nr 43/2017 w sprawie powo?ania Komisji Przetargowej.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
24.05.2017.
Zarz?dzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powo?ania Komisji Przetargowej w Urz?dzie Gminy Cedry Wielkie w zakresie dotycz?cym sprzeda?y, dzier?awy, najmu, oddawania w u?ytkowanie i u?ytkowanie wieczyste, nieruchomo?ci stanowi?cych w?asno?? Gminy Cedry Wielkie.
 
Pe?na tre?? zarz?dzenia  >> Za??cznik
 
Komunikat W?jta Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
02.05.2017.

W ramach projektu „Nowa jako?? konsultacji spo?ecznych planów zagospodarowania przestrzennego”, Gmina Cedry Wielkie zleci?a firmie PHU OPITZ Beata Opitz wykonanie strony internetowej, która b?dzie posiada? nast?puj?ce funkcjonalno?ci:

  • aktualno?ci na temat konsultacji spo?ecznych przeprowadzanych w Gminie Cedry Wielki, w tym prowadzonych w ramach programu konsultacji zmiany Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie;
  • informator na temat studium i planów i miejscowych, gdzie wyt?umaczone maj? by? wszystkie aspekty zawi?zane z ich powstawaniem;

Informacje dotycz?ce konsultowanego dokumentu:

  • mapa w formie graficznej dotycz?ca konsultowanego dokumentu;
  • mo?liwo?? zg?oszenia wolnych uwag.
Przewidywany termin uruchomienia strony internetowej to czerwiec 2017 roku.
 
Zarz?dzenie Nr 35/2017 w sprawie wykazu nieruchomo?ci przeznaczonych do oddania w dzier?aw
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
19.04.2017.
Zarz?dzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomo?ci wykazu nieruchomo?ci przeznaczonych do oddania w dzier?aw?.
 
Pe?na tre?? zarz?dzenia  >> Za??cznik
 
Obwieszczenie SKO: Budowa ocynkowni ogniowej i zak?adu konstrukcji metalowych w Woc?awach.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
11.04.2017.

Obwieszczenie Samorz?dowego Kolegium Odwo?awczego w Gda?sku dotycz?ce post?powania w sprawie wydania decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia pn.: "Budowa ocynkowni ogniowej i zak?adu konstrukcji metalowych w Woc?awach (Gmina Cedry Wielkie)".


Pe?na tre?? obwieszczenia  >>  ZA??CZNIK

Pismo Samorz?dowego Kolegium Odwo?awczego w Gda?sku dotycz?ce Obwieszczenia Samorz?dowego Kolegium Odwo?awczego w Gda?sku dotycz?ce post?powania w sprawie wydania decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia pn.: "Budowa ocynkowni ogniowej i zak?adu konstrukcji metalowych w Woc?awach (Gmina Cedry Wielkie)".


Pe?na tre?? pisma  >>  ZA??CZNIK

 
Zarz?dzenie Nr 33/2017 w sprawie og?oszenia nieruchomo?ci przeznaczonej do sprzeda?y.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
11.04.2017.
Zarz?dzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie og?oszenia nieruchomo?ci przeznaczonej do sprzeda?y.
 
Pe?na tre?? zarz?dzenia  >> Za??cznik
 
Og?oszenie o zatrudnieniu na umow? o prac?: Inspektora ds. ksi?gowo?ci bud?etowej.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
03.04.2017.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o zamiarze zatrudnienia na umow? o prac? osoby na stanowisko urz?dnicze: Inspektor ds. ksi?gowo?ci bud?etowej.

Wymagane dokumenty nale?y sk?ada? osobi?cie w sekretariacie urz?du lub przes?a? poczt? na adres Urz?du: Urz?d Gminy, ul. M. P?a?y?skiego 16 83-020 Cedry Wielkie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 kwietnia 2017 r. godz. 15.00, w zamkni?tej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem "Inspektor ds. ksi?gowo?ci bud?etowej". Pe?na tre?? og?oszenia dost?pna jest w za??czeniu.

 
Zawiadomienie: Rozbudowa przystani ?eglarskiej w B?otniku etap II.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
28.02.2017.

Zawiadomienie o zako?czeniu post?powania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsi?wzi?cia pn.: "Rozbudowa przystani ?eglarskiej w B?otniku etap II w ramach przedsi?wzi?cia pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obr?bie P?tli ?u?awskiej i Zatoki Gda?skiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Pe?na tre?? zawiadomienia  >>  ZA??CZNIK

 
Zawiadomienie: Rozbudowa przystani ?eglarskiej w B?otniku etap II.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
27.02.2017.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczno?ci przeprowadzenia oceny oddzia?ywania na ?rodowisko dla przedsi?wzi?cia pn.: "Rozbudowa przystani ?eglarskiej w B?otniku etap II w ramach przedsi?wzi?cia pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obr?bie P?tli ?u?awskiej i Zatoki Gda?skiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Pe?na tre?? zawiadomienia  >>  ZA??CZNIK

 
Zawiadomienie: Rozbudowa przystani ?eglarskiej w B?otniku etap II.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
24.02.2017.

Zawiadomienie o otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Gda?sku w sprawie wydania opinii co do konieczno?ci przeprowadzenia oceny oddzia?ywania na ?rodowisko przedsi?wzi?cia pn.: "Rozbudowa przystani ?eglarskiej w B?otniku etap II w ramach przedsi?wzi?cia pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obr?bie P?tli ?u?awskiej i Zatoki Gda?skiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Pe?na tre?? zawiadomienia  >>  ZA??CZNIK

 
Zarz?dzenie Nr 19/2017 w sprawie rozstrzygni?cia otwartego konkursu ofert - zadania publiczne 2017r.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
20.02.2017.
Zarz?dzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygni?cia otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych Gminy Cedry Wielkie w 2017 roku.
 
Pe?na tre?? zarz?dzenia  >> Za??cznik
 
Og?oszenie o zatrudnieniu na umow? o prac?: Inspektora ds. gospodarki przestrzennej.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
15.02.2017.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o zamiarze zatrudnienia na umow? o prac? osoby na stanowisko urz?dnicze: Inspektor ds. gospodarki przestrzennej.

Wymagane dokumenty nale?y sk?ada? osobi?cie w sekretariacie urz?du lub przes?a? poczt? na adres Urz?du: Urz?d Gminy, ul. M. P?a?y?skiego 16 83-020 Cedry Wielkie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 marca 2017 r. godz. 15.00, w zamkni?tej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz z dopiskiem "Inspektor ds. gospodarki przestrzennej". Pe?na tre?? og?oszenia dost?pna jest w za??czeniu.

 
Zawiadomienie: Rozbudowa przystani ?eglarskiej w B?otniku etap II.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
31.01.2017.

Zawiadomienie o otrzymaniu pisma od Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gda?skim o podtrzymaniu opinii w sprawie braku obowi?zku przeprowadzenia oceny oddzia?ywania na ?rodowisko dla przedsi?wzi?cia pn.: "Rozbudowa przystani ?eglarskiej w B?otniku etap II w ramach przedsi?wzi?cia pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obr?bie P?tli ?u?awskiej i Zatoki Gda?skiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Pe?na tre?? zawiadomienia  >>  ZA??CZNIK

 
Zawiadomienie: Rozbudowa przystani ?eglarskiej w B?otniku etap II.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
23.01.2017.

Zawiadomienie o przes?aniu do organów opiniuj?cych uzupe?nie? i wyja?nie? do Karty Informacyjnej Przedsi?wzi?cia pn.: "Rozbudowa przystani ?eglarskiej w B?otniku etap II w ramach przedsi?wzi?cia pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obr?bie P?tli ?u?awskiej i Zatoki Gda?skiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Pe?na tre?? zawiadomienia  >>  ZA??CZNIK

 
Zarz?dzenie nr 8/2017 w sprawie wykazu nieruchomo?ci przeznaczonych do oddania w najem.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
20.01.2017.
Zarz?dzenie nr 08/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomo?ci wykazu nieruchomo?ci przeznaczonych do oddania w najem.
 
Pe?na tre?? zarz?dzenia  >> Za??cznik
 
Zarz?dzenie nr 7/2017 w sprawie wykazu nieruchomo?ci przeznaczonych do oddania w dzier?aw
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
20.01.2017.
Zarz?dzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomo?ci wykazu nieruchomo?ci przeznaczonych do oddania w dzier?aw?.
 
Pe?na tre?? zarz?dzenia  >> Za??cznik
 
Zawiadomienie: Rozbudowa przystani ?eglarskiej w B?otniku etap II.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
18.01.2017.

Zawiadomienie o otrzymaniu wezwania od Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Gda?sku do uzupe?nienia Karty Informacyjnej Przedsi?wzi?cia pn.: "Rozbudowa przystani ?eglarskiej w B?otniku etap II w ramach przedsi?wzi?cia pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obr?bie P?tli ?u?awskiej i Zatoki Gda?skiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Pe?na tre?? zawiadomienia  >>  ZA??CZNIK

 
Obwieszczenie: Budowa przystani kajakowych w miejscowo?ciach B?otnik i Trzcinisko.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
18.01.2017.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie o wydaniu decyzji o umorzeniu post?powania w sprawie wydania decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsi?wzi?cia pn.: "Budowa przystani kajakowych w miejscowo?ciach B?otnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie".


Pe?na tre?? obwieszczenia  >>  ZA??CZNIK

 
Zapraszamy do konsultacji spo?ecznych: "Czyste ?u?awy"
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
01.12.2016.

W zwi?zku z przyst?pieniem przez Gmin? Cedry Wielkie do udzia?u w partnerskim projekcie pn.: Czyste ?u?awy” Wójt Gminy Cedry Wielkie zaprasza mieszka?ców do zg?aszania propozycji inwestycji, zak?adaj?cych wykorzystanie odnawialnych ?róde? energii w budynkach u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Cedry Wielkie. Propozycje nale?y sk?ada? do so?tysów w terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku. Proponowane inwestycje zostan? zebrane i poddane analizie na spotkaniu so?tysów i przedstawicieli Gminy w dniu 20.12.2016 r. o godzinie 12.00 w Urz?dzie Gminy Cedry Wielkie. Priorytetowe inwestycje zostan? przedstawione jako potencjalne przedsi?wzi?cia do zawarcia w przedmiotowym projekcie planowanym do sfinansowania ze ?rodków Unii Europejskiej. W/w  projekt zostanie z?o?ony w odpowiedzi na og?oszony nabór do konkursu 10.3.1 Odnawialne ?ród?a Energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Formularz zg?oszeniowy  >>  ZA??CZNIK

 
Obwieszczenie: Budowa ocynkowni ogniowej i zak?adu konstrukcji metalowych w Woc?awach.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
11.01.2017.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie o z?o?eniu odwo?a? od wydanej decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia pn.: "Budowa ocynkowni ogniowej i zak?adu konstrukcji metalowych w Woc?awach (Gmina Cedry Wielkie)".


Pe?na tre?? obwieszczenia  >>  ZA??CZNIK

 
Zawiadomienie: Rozbudowa przystani ?eglarskiej w B?otniku etap II.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
13.01.2017.

Zawiadomienie o otrzymaniu opinii Urz?du Miejskiego w Gda?sku w sprawie planowanego przedsi?wzi?cia pn.: "Rozbudowa przystani ?eglarskiej w B?otniku etap II w ramach przedsi?wzi?cia pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obr?bie P?tli ?u?awskiej i Zatoki Gda?skiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Pe?na tre?? zawiadomienia  >>  ZA??CZNIK

 
Og?oszenie o zatrudnieniu na zast?pstwo: inspektor ds. gospodarki przestrzennej.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
11.01.2017.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o zamiarze zatrudnienia na umow? na zast?pstwo osoby na stanowisko urz?dnicze: inspektor ds. gospodarki przestrzennej.

Wymagane dokumenty nale?y sk?ada? osobi?cie w sekretariacie urz?du lub poczt? na adres urz?du: 83-020 Cedry Wielkie, ul. M. P?a?y?skiego 16, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2017 r. godz. 15.00 w??cznie. Pe?na tre?? og?oszenia dost?pna jest w za??czeniu.

 
Zapraszamy na konsultacje spo?eczne dotycz?ce zmiany Studium.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
11.01.2017.
 
Zarz?dzenie nr 4/2017 w sprawie wykazu nieruchomo?ci przeznaczonych do oddania w najem.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
05.01.2017.
Zarz?dzenie nr 04/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomo?ci wykazu nieruchomo?ci przeznaczonych do oddania w najem.
 
Pe?na tre?? zarz?dzenia  >> Za??cznik
 
Zarz?dzenie nr 3/2017 w sprawie wykazu nieruchomo?ci przeznaczonych do oddania w dzier?aw
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
05.01.2017.
Zarz?dzenie nr 03/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomo?ci wykazu nieruchomo?ci przeznaczonych do oddania w dzier?aw?.
 
Pe?na tre?? zarz?dzenia  >> Za??cznik
 
Obwieszczenie: Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kana?em ?ledziowym.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
03.01.2017.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie o wydaniu decyzji o umorzeniu post?powania w sprawie wydania decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsi?wzi?cia pn.: "Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kana?em ?ledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsi?wzi?cia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Mi?dzynarodowym R-10 i Wi?lana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".


Pe?na tre?? obwieszczenia  >>  ZA??CZNIK

 
Obwieszczenie: Budowa przystani kajakowych w miejscowo?ciach B?otnik i Trzcinisko.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
02.01.2017.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie o zako?czeniu post?powania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia pn.: "Budowa przystani kajakowych w miejscowo?ciach B?otnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie".


Pe?na tre?? obwieszczenia  >>  ZA??CZNIK

 
Obwieszczenie: Budowa przystani kajakowych w miejscowo?ciach B?otnik i Trzcinisko.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
29.12.2016.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie o wydaniu postanowienia o braku konieczno?ci przeprowadzenia oceny oddzia?ywania na ?rodowisko dla przedsi?wzi?cia pn.: "Budowa przystani kajakowych w miejscowo?ciach B?otnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie".


Pe?na tre?? obwieszczenia  >>  ZA??CZNIK

 
Obwieszczenie: Budowa przystani kajakowych w miejscowo?ciach B?otnik i Trzcinisko.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
28.12.2016.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie o przes?aniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony ?rodowiska wyja?nie? na pytania zawarte w wezwaniu RDO?-GD-WOO.4240.604.2016.M?B.2. w zwi?zku z tocz?cym si? post?powaniem w sprawie wydania decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia pn.: "Budowa przystani kajakowych w miejscowo?ciach B?otnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie".


Pe?na tre?? obwieszczenia  >>  ZA??CZNIK

 
Obwieszczenie: Budowa przystani kajakowych w miejscowo?ciach B?otnik i Trzcinisko.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
23.12.2016.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie o otrzymaniu wezwania od Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Gda?sku do uzupe?nienia braków formalnych we wniosku o wydanie opinii co do konieczno?ci przeprowadzenia oceny oddzia?ywania na ?rodowisko dla przedsi?wzi?cia pn.: "Budowa przystani kajakowych w miejscowo?ciach B?otnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie".


Pe?na tre?? obwieszczenia  >>  ZA??CZNIK

 
Obwieszczenie: Budowa ocynkowni ogniowej i zak?adu konstrukcji metalowych w Woc?awach.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
22.12.2016.