Kolejny przetarg na sprzeda? nieruchomo?ci w Cedrach Ma?ych.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
25.04.2016.

Wójt Gminy Cedry Wielkie og?asza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nast?puj?cych nieruchomo?ci: dzia?ek niezabudowanych, po?o?onych w miejscowo?ci Cedry Ma?e w gminie Cedry Wielkie przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczaln? funkcj?: zabudowy us?ugowej z zakresu handlu, gastronomii, obs?ugi rekreacji, kultury, o?wiaty i wychowania, s?u?by zdrowia i opieki spo?ecznej, rzemios?a towarzysz?cego funkcji mieszkaniowej, zabudowy gospodarczej

Dzia?ki uzbrojone s? w przy??cza sieci wodoci?gowej i kanalizacji sanitarnej w postaci studzienek znajduj?cych si? na ka?dej z dzia?ek oraz w przy??cze sieci energetycznej (przy ka?dej z dzia?ek zainstalowana szafka elektryczna). Do dzia?ek prowadzi utwardzona droga dojazdowa.

Przetarg odb?dzie si? w dniu 01 czerwca 2016r. o godzinie 11.00, w sali posiedze? Urz?du Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. P?a?y?skiego 16.

Przedmiotowe nieruchomo?ci s? wolne od wszelkich obci??e? i praw osób trzecich.

Minimalna wysoko?? post?pienia wynosi 1% ceny wywo?awczej nieruchomo?ci.

 

Warunkiem wzi?cia udzia?u w przetargu jest wniesienie wadium w wysoko?ci 10% ceny wywo?awczej (z podaniem numeru dzia?ki na przelewie) przelewem do dnia 27 maja 2016r. na konto Urz?du Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spó?dzielczym Pruszcz Gda?ski o/ Cedry Wielkie. Za dzie? wniesienia wadium uznaje si? dzie? uznania rachunku bankowego Urz?du Gminy.

 

Pe?na tre?? og?oszenia  >>
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »