I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci gruntowych w Trzcinisku i B?otniku.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
29.05.2017.

Wójt Gminy Cedry Wielkie og?asza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nast?puj?cych nieruchomo?ci gruntowych w miejscowo?ci Trzcinisko i B?otnik.

Przetarg odb?dzie si? w dniu 29.06.2017 r. o godzinie 11.00, w sali posiedze? Urz?du Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. P?a?y?skiego 16.

Minimalna wysoko?? post?pienia wynosi 1% ceny wywo?awczej nieruchomo?ci.

Warunkiem wzi?cia udzia?u w przetargu jest wp?acenie wadium w wysoko?ci 10% ceny wywo?awczej (z podaniem numeru dzia?ki na przelewie) przelewem do dnia 24.06.2017 r. na konto Urz?du Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spó?dzielczym Pruszcz Gda?ski o/ Cedry Wielkie. Dat? dokonania wp?aty wadium jest dzie? uznania rachunku bankowego Gminy.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce sprzeda?y dzia?ek mo?na uzyska? w pokoju nr 16 w Urz?dzie Gminy Cedry Wielkie ul. M. P?a?y?skiego 16 lub telefonicznie pod nr (058) 692 20 35.

Pe?na tre?? og?oszenia >> ZA??CZNIK

Informacja o wyniku przetargu (30.06.2017 r.) >> ZA??CZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »