Gminna Biblioteka Publiczna w Cedrach Wielkich
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
02.07.2008.

Informacje adresowe:
Gminny Biblioteka Publiczna w Cedrach Wielkich
Dyrektor: Dorota Nawrocka
ul. Osadników Wojskowych 41,  83-020 Cedry Wielkie
Tel. (0-58) 683-66-35
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Godziny pracy:
Poniedzia?ek - pi?tek: 800 - 1600
?roda - dzie? wewn?trzny

O Nas

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorz?dow? instytucj? kultury, która realizuje zadania w?asne gminy Cedry Wielkie w dziedzinie prowadzenia dzia?alno?ci kulturalnej. Gminna Biblioteka Publiczna jako samorz?dowa instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzieln? gospodark? w ramach posiadanych ?rodków w oparciu o plan dzia?alno?ci zatwierdzony przez dyrektora,  z dostosowaniem do dotacji uchwalonej w bud?ecie gminy Cedry Wielkie na dany rok. Bibliotek? zarz?dza dyrektor, który reprezentuje j? na zewn?trz i kieruje ca?okszta?tem dzia?alno?ci, czuwa nad mieniem jednostki i jest za nie odpowiedzialny. Zwierzchnikiem s?u?bowym dyrektora jest wójt gminy. Zakres obowi?zków i kompetencji dyrektora oraz szczegó?owa struktura organizacyjna biblioteki okre?lone s? w Regulaminie organizacyjnym.

Do g?ównych zada? realizowanych przez Gminn? Bibliotek? Publiczn? nale?y:

 1. gromadzenie i opracowywanie materia?ów bibliotecznych, bez wzgl?du na ich form?, s?u??c? zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokszta?ceniowych i kulturalnych ?rodowiska, z uwzgl?dnieniem materia?ów dotycz?cych w?asnej gminy i regionu,
 2. pe?nienie funkcji o?rodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie gminy,
 3. udost?pnianie zbiorów na miejscu, wypo?yczanie na zewn?trz, prowadzenie wymiany mi?dzybibliotecznej, z uwzgl?dnieniem potrzeb wszystkich mieszka?ców gminy, a tak?e chorych i niepe?nosprawnych,
 4. udost?pnianie komputerowych baz danych - faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych i tworzenie w?asnych, szczególnie przydatnych dla spo?eczno?ci gminy,
 5. organizowanie ró?nego typu imprez popularyzuj?cych wiedz?, kultur?, ksi??k? i czytelnictwo,
 6. wspó?dzia?anie z bibliotekami wchodz?cymi w sk?ad ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszka?ców gminy i u?ytkowników biblioteki,
 7. realizacja dzia?a? w zakresie wychowania, edukacji i upowszechnienia kultury,
 8. wielokierunkowa dzia?alno?? kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem spo?eczno?ci lokalnej,
 9. animacja amatorskiego ruchu artystycznego.

Ksi?gozbiór biblioteczny

Na ksi?gozbiór biblioteczny sk?adaj? si?:

 1. Dla dzieci i m?odzie?y - lektury szkolne, bajki, literatura m?odzie?owa, ksi??ki popularno-naukowe z ró?nych dziedzin.
 2. Dla doros?ych - powie?ci, poradniki, literatura obozowa i historyczna, spo?eczna itp.
 3. Czasopisma - m?odzie?owe i dla doros?ych, z terenu Gminy i powiatu bielskiego
 4. W Czytelni - encyklopedie, s?owniki, atlasy, albumy, kroniki, leksykony, przewodniki.
 5. Dzia? wiadomo?ci o regionie.

ABC czytelnika

Kto mo?e zosta? naszym czytelnikiem?

 1. Z biblioteki mog? korzysta? wszyscy mieszka?cy gminy.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezp?atne.
 3. Przy zapisie zg?aszaj?cy si? powinien :
  • Okaza? dowód osobisty
  • Wype?ni? kart? zapisu i zobowi?za? si? podpisem do przestrzegania regulaminu
 4. Za niepe?noletniego Czytelnika odpowiadaj? i podpisuj? zobowi?zanie rodzice lub opiekunowie prawni.

II. Co i ile mo?na wypo?yczy??

 1. Wypo?yczy? mo?na jednorazowo 4 ksi??ki na okres nie d?u?szy ni? 1 miesi?c.
 2. Z ksi?gozbioru podr?cznego mo?na korzysta? tylko na miejscu w czytelni.

III.   G?ówne wskazówki:

 1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezp?atne.
 2. Nowy czytelnik powinien posiada? dowód to?samo?ci, w którym jest adres.
 3. Powinien zapozna? si? z regulaminem, który dost?pny jest w bibliotece i w Internecie.
 4. Czytelnik mo?e sam wybiera? ksi??ki lub korzysta? z pomocy bibliotekarza.
 5. Ksi?gozbiór jest skomputeryzowany, co u?atwia poszukiwanie odpowiedniej ksi??ki i informacji.
 6. Ksi?gozbiór u?o?ony jest wed?ug klasyfikacji dziesi?tnej UKD.
 7. Czytelnia internetowa jest ogólnodost?pna i bezp?atna.
 
następny artykuł »