Plan Wakacyjny ?OKiS.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
30.06.2017.

W za??czeniu zamieszczamy plan wakacyjny ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

 
Jubileusz 91 urodzin Pani Bronis?awy.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
28.06.2017.

Dnia 27.06.2017 r., Jubileusz 91 urodzin obchodzi?a Pani Bronis?awa Luczek mieszkaj?ca w Koszwa?ach. Z tej wyj?tkowej okazji ?yczenia i gratulacje z?o?y?a Pani Sekretarz Gminy Cedry Wielkie El?bieta Prymaczek oraz Pani Kierownik Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej Gra?yna Bereza, wr?czaj?c Jubilatce bukiet kwiatów. Zorganizowana na t? okoliczno?? rodzinna uroczysto?? przebiega?a w bardzo mi?ej atmosferze. Pani Bronis?awa jest bardzo pogodna, weso?a i w doskona?ej formie fizycznej. Raz jeszcze ?yczymy Pani Bronis?awie du?o zdrowia, pogody ducha, pomy?lno?ci i d?ugich jeszcze lat ?ycia !

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2016/2017.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
28.06.2017.

23 czerwca br. we wszystkich placówkach szkolnych i w O?rodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Giemlicach odby?y si? uroczyste apele zwi?zane z zako?czeniem roku szkolnego. Ka?dy rok szkolny to czas wyt??onej pracy, wysi?ku, ale tak?e sukcesów i rado?ci. Z okazji zako?czenia roku szkolnego w specjalny sposób nagrodzono uczniów posiadaj?cych najwy?sze ?rednie ocen. Dyrektorzy szkó? podsumowali osi?gni?cia uczniów wr?czaj?c nagrody pieni??ne za wyniki w nauce i osi?gni?cia sportowe.

W tym roku nagrody Wójta Gminy Cedry Wielkie w postaci nagrody pieni??nej, nagrody rzeczowej oraz statuetk? dla najlepszego absolwenta gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali Kinga Topór z gimnazjum w Cedrach Wielkich, Joanna Goli?ska, Natalia Siemieniuk, Nikola J?drzejczyk z gimnazjum w Cedrach Ma?ych. Wójt Gminy ?yczy? absolwentom gimnazjum i wszystkim uczniom wielu sukcesów, wysokich wyników w dalszej nauce, wspania?ych i bezpiecznych wakacji, a nauczycielom, pracownikom obs?ugi i administracji wakacji pe?nych rado?ci i u?miechu oraz wszystkim szcz??liwego powrotu do szko?y.

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
"PALINOCKA ?U?AWSKA" na Przystani ?eglarskiej w B?otniku.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
27.06.2017.

W dniu 24 czerwca 2017 r. na Przystani ?eglarskiej w B?otniku odby?a si? impreza pn: „PALINOCKA ?U?AWSKA” zorganizowana przez Gmin? Cedry Wielkie i ?OKiS. Wydarzenie to zosta?o zrealizowane dzi?ki dofinansowaniu z Unii Europejskiej za po?rednictwem LGD „Trzy Krajobrazy” operacji pn. ORGANIZACJA IMPREZY MARKOWEJ BAZUJ?CEJ NA LOKALNYCH PRODUKTACH ZWI?ZANYCH ZE SPECYFIK? OBSZARU PN. „PALINOCKA ?U?AWSKA” w ramach poddzia?ania 19.2 „Wsparcie na wdra?anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo?eczno??” obj?tego PROW na lata 2014-2020.

W tradycji ludowej Noc ?wi?toja?ska jest ?wi?tem wody i ognia, s?o?ca i ksi??yca i w takiej konwencji by?a przygotowana impreza stanowi?ca wizytówk? podejmowanych przez Gmin? dzia?a? w zakresie promocji kultury i sportu. Imprez? zapocz?tkowa?a Msza ?wi?ta na wodzie, odprawiona przez ksi?dza proboszcza dr Czes?awa So?tys z ko?cio?a filialnego pw. Ducha ?wi?tego w Cedrach Ma?ych. Nast?pnie g?ównym pomostem, na g?ówne miejsce imprezy przesz?a parada kolorowych postaci tj.: czarownic, rusa?ek i nimf wodnych, w które wcieli?y si? przedszkolaki i uczniowie z placówek o?wiatowych Gminy Cedry Wielkie, Panie z Kó? Gospody? Wiejskich i so?ectw z terenu Gminy Cedry Wielkie, a tak?e mieszka?cy oraz zaproszeni go?cie. Uroczystego otwarcia imprezy dokona? Pan Janusz Goli?ski Wójt Gminy oraz Pani Bo?ena Daszewska Przewodnicz?ca Rady Gminy Cedry Wielkie.

Na pocz?tku imprezy odby?y si? liczne wyst?py artystyczne KGW, dzieci i m?odzie?y z terenu Gminy Cedry Wielkie oraz koncert lokalnego zespo?u rockowego MIDNIGHT. Ponadto w dwóch ods?onach wyst?pi? chór MUNDUS CANTAT, zespó? m?odzie?owy OVERTIME oraz zespó? ReqQuest - Magdy Koz?owskiej. Pó?nym wieczorem rozpocz?? si? najbardziej wyczekiwany koncert zespo?u DeMono, a po nim zabawa taneczna z zespo?em RELAX, który gra? dla rozta?czonej publiczno?ci do bia?ego rana.

Ponadto w programie organizator zapewni? konkursy dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych, w tym: pokaz mody, zawody kajakowe z przymru?eniem oka dla przebranych Pa? z KGW i so?ectw z terenu Gminy, warsztaty wyplatania wianków, konkurs plastyczny pt. ”Wianki, wianuszki, wianeczki”, konkurs zielarski. Du?e zainteresowanie w?ród najm?odszych wzbudzi?o przedstawianie teatralne pt. „Podwórko Dyzia Piórko”.

Uczestnicy wszystkich konkurencji i konkursów zostali nagrodzeni wyj?tkowymi i cennymi upominkami, których fundatorem by? Pan Janusz Goli?ski - Wójt Gminy Cedry Wielkie. Wydarzenie obfitowa?o równie? w atrakcje dla dzieci - zabawy, konkursy, darmowe weso?e miasteczko i stoiska wystawiennicze Kó? Gospody? Wiejskich, oraz partnerów Gminy Cedry Wielkie, na których nie zabrak?o specja?ów tradycyjnej kuchni.

Impreza cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem, co potwierdzi?a frekwencja uczestników, natomiast dla organizatorów to dowód na konieczno?? wpisania jej na sta?e w kalendarz, jako cyklicznej imprezy na Przystani ?eglarskiej w B?otniku. Do zobaczenia za rok.

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
Szko?a Podstawowa w Giemlicach - "Szko?? Demokracji".
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
26.06.2017.

Szko?a Podstawowa im. Jana Brzechwy w Giemlicach otrzyma?a tytu? „Szko?a Demokracji” w drugiej edycji ogólnopolskiego programu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. G?ównym celem programu „Szko?a Demokracji” jest zwi?kszanie udzia?u uczniów w ?yciu szko?y oraz wzmocnienie samorz?dno?ci uczniowskiej. Otrzymany tytu? po?wiadcza, ?e szko?a spe?nia wszystkie kryteria do rozwoju spo?ecznej aktywno?ci, samorz?dno?ci uczniowskiej i praktycznej edukacji obywatelskiej. Warunkiem otrzymania certyfikatu by?o spe?nienie wszystkich wymaga? w ramach siedmiu obszarów: wybory reprezentacji, komunikacja i media, dzia?ania uczniów, podejmowanie decyzji, uczenie si? i nauczanie, zasoby i kwestie formalne oraz otwarta szko?a. Koordynatorem projektu by?a Pani Ma?gorzata Margulewicz - opiekun Samorz?du Uczniowskiego, a Samorz?d Uczniowski reprezentowali Natalia Olechnowicz, Doriana Gara oraz Julia Jankowska, przy wsparciu Dyrektora Szko?y, Pana Tomasza Szlak. 

Po zako?czeniu projektu, reprezentacja szko?y otrzyma?a zaproszenie do wzi?cia udzia?u w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów M?odzie?owych, inicjatywie organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej od kilkunastu lat w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzia?anie to umo?liwia uczestnikom programów Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprezentowanie efektów swojej pracy w formie targów. Reprezentacja Szko?y Podstawowej w Giemlicach w sk?adzie opiekuna Samorz?du Uczniowskiego oraz delegacji uczniów mia?a mo?liwo?? zaprezentowania rezultatów osi?gni?tych w projekcie Szko?a Demokracji oraz wymiany do?wiadcze? z reprezentacjami szkó? realizuj?cych projekty Centrum Edukacji Obywatelskiej. By?o to bardzo ciekawe do?wiadczenie, które zaowocowa?o nowymi znajomo?ciami oraz pomys?ami na realizacj? nowych projektów. Serdecznie gratulujemy !

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
Komunikat operatora sieci wod-kan.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
24.05.2017.

Operator sieci wod-kan informuje, ?e w dniu 27.06.2017 r. (wtorek) w godzinach od 12.20-13.20 w miejscowo?ci Mi?ocin od numeru budynku 2 do 34 zostanie wstrzymana dostawa wody z powodu prac modernizacyjnych. Za utrudnienia przepraszamy.

 
Gmina Cedry Wielkie na Festynie Transportowca.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
26.06.2017.

Dnia 23 czerwca 2017 r. na terenie Faltomu Le?nego w Nowym Dworze Wejherowskim po raz kolejny odby? si? Festyn Transportowca zorganizowany przez Pomorskie Stowarzyszenie Przewo?ników Drogowych. Do O?rodka Faltom Le?ny przyjecha?o kilkudziesi?ciu przewo?ników oraz zaproszonych go?ci. W gronie uczestników oprócz firm transportowych, ubezpieczeniowych, leasingowych, dealerów paliwowych, po raz kolejny na zaproszenie Pomorskiego Stowarzyszenia Przewo?ników Drogowych udzia? wzi??a Gmina Cedry Wielkie, któr? reprezentowa? Pan Janusz Goli?ski - Wójt Gminy.

Uczestnictwo w tej imprezie mia?o na celu zaprezentowanie mo?liwo?ci rozwoju transportu w naszej gminie. Mimo licznych atrakcji zapewnionych przez organizatora stoisko Gminy Cedry Wielkie budzi?o du?e zainteresowanie. Go?ciem stoiska by? m.in. Pan Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewo?ników Drogowych Pan Tomasz Rejek. Festyn Transportowca by? doskona?? okazj? dla Gminy, do nawi?zania kontaktów z przedsi?biorcami bran?y transportowej, którzy z racji po?o?enia Gminy przy wa?nych ci?gach komunikacyjnych przejawiaj? zainteresowanie utworzeniem na naszym terenie swoich baz, b?d? punktów obs?ugi.

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
GOPS: og?oszenie o naborze.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
22.06.2017.

Kierownik Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Cedrach Wielkich og?asza nabór na stanowisko: Pracownik Socjalny - 1 etat.

Wymagane dokumenty nale?y przes?a? na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub osobi?cie sk?ada? w Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Cedrach Wielkich do dnia 3 lipca 2017 r. b?d? przes?a? poczt? na adres: Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Cedrach Wielkich Ul. M. P?a?y?skiego 16, 83-020 Cedry Wielkie.

 
Komunikat Lokalnej Grupy Rybackiej.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
20.06.2017.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Bra? Mierzei przedstawia wyniki Konkursu 1/2017 w ramach przedsi?wzi?cia 1.1.1 Ca?oroczne produkty turystyczne przeprowadzonego w dniach 15-31.05.2017 r. Wi?cej informacji znajduje si? na stronie www  >> LINK

 
"PALINOCKA ?U?AWSKA" - KONCERT ZESPO?U DE MONO.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
19.06.2017.

Gmina Cedry Wielkie zaprasza w dniu 24 czerwca 2017 r. (sobota) na Przysta? ?eglarsk? w B?otniku na imprez? pn: „PALINOCKA ?U?AWSKA”. W tradycji Noc ?wi?toja?ska jest ?wi?tem wody i ognia, s?o?ca i ksi??yca. Zaplanowane wydarzenie b?dzie mia?o charakter ponadregionalny i stanowi? b?dzie wizytówk? podejmowanych przez Gmin? dzia?a? w zakresie kultury i sportu. Impreza rozpocznie si? Msz? ?wi?t? na wodzie o godz. 15.30. Nast?pnie parada w postaci korowodu czarownic, dziwów, nimf wodnych przejdzie na g?ówne miejsce uroczysto?ci na plac obok przystani.

W programie ca?ego wydarzania zaplanowano szereg atrakcji zarówno dla dzieci, m?odzie?y jak i osób doros?ych z koncertem Polskiego Zespo?u Rockowego DE MONO na czele.

Ponadto w programie konkurs na najbardziej pomys?owy strój czarownicy, regaty na ?odziach klasy Optymist, zawody kajakowe dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych, warsztaty robienia wianków, puszczanie wianków na wodzie, mini weso?e miasteczko dla dzieci.

Wydarzenie obfitowa? b?dzie równie? w zabawy i konkursy dla dzieci i doros?ych, b?dzie mo?na obejrze? stoiska wystawiennicze Kó? Gospody? Wiejskich i partnerów Gminy Cedry Wielkie, na których nie zabraknie równie? specjalno?ci tradycyjnej kuchni.

Program wydarzenia  >> Za??cznik
Plakat  >> Za??cznik
 
Aktualizacja Inwentaryzacji azbestu w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
19.06.2017.
 
Bezpieczne Wakacje z Par? Prezydenck?.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
14.06.2017.

W poniedzia?ek 12 czerwca br. uczniowie klas trzecich szko?y podstawowej w Cedrach Ma?ych z Panem Januszem Goli?skim Wójtem Gminy Cedry Wielkie i Panem Piotrem Bukowskim dyrektorem szko?y, spotkali si? w ogrodach Pa?acu Prezydenckiego z Prezydentem RP wraz z Pierwsz? Dam? Agat? Kornhauser-Dud? w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje z Par? Prezydenck?”. Wydarzenie wspó?organizowane by?o przez Biuro Bezpiecze?stwa Narodowego oraz s?u?by i spo?eczne organizacje ratownicze.

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania „Bezpieczne Wakacje z Par? Prezydenck?” ?yczy? dzieciom udanych i bezpiecznych wakacji. Zapowiedzia? te? zg?oszenie projektu nowelizacji kodeksu wykrocze?, który wyeliminuje nieuzasadnione blokowanie numerów ratunkowych. Dzieci uczestniczy?y w zaj?ciach przygotowanych przez s?u?by i formacje ratownicze oraz zapozna?y si? z zasadami bezpiecznego zachowania i reagowania w sytuacjach zagro?enia. Przedstawiciele instytucji oraz s?u?by ratownicze zaprezentowali m.in. sposoby udzielania pierwszej pomocy, post?powania ze zwierz?tami, czy reagowania przeciwpo?arowego. Odby? si? tak?e pokaz tresury psów ?andarmerii Wojskowej. Spotkanie to by?o kontynuacj? akcji zapocz?tkowanej przez Prezydenta Lecha Kaczy?skiego i Mari? Kaczy?sk?, którzy w 2008 r. zorganizowali „Bezpieczny Dzie? Dziecka z Par? Prezydenck?”, a w 2009 r. „Bezpieczne Wakacje z Par? Prezydenck?”.

W ramach podzi?kowania za zaproszenie na „Bezpieczne Wakacje z Par? Prezydenck?” Pan Janusz Goli?ski i Pan Piotr Bukowski wraz z grup? uczniów wr?czyli upominki dla Pary Prezydenckiej, sk?adaj?c jednocze?nie ?yczenia i pozdrowienia z regionu ?u?aw.

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
Umowa na budow? hali sportowej w Cedrach Wielkich podpisana.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
14.06.2017.

W ?rod? 14 czerwca 2017 roku zosta?a podpisana umowa na budow? hali sportowej w Cedrach Wielkich pomi?dzy Gmin? Cedry Wielkie a Konsorcjum firm w sk?adzie: Tym-Bud Zak?ad Remontowo - Budowlany Waldemar Tymoszewski z Pruszcza Gda?skiego i BONITERM M. Osma?ski, P. Ko?odziejczak Sp.j. ze Straszyna. Hala sportowa powstanie w bezpo?rednim s?siedztwie Zespo?u Szkó? w Cedrach Wielkich. Warto?? kontraktu wynosi 9 961 487,26 z? brutto z czego 2 500 000,00 z? stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach podpisanej umowy powstanie nowoczesny obiekt sportowy z pe?nowymiarowym boiskiem. Hala posiada? b?dzie cztery g?ówne boiska do gier zespo?owych oraz boiska treningowe. W cz??ci zaplecza na parterze wykonana zostanie sala ?wicze? dla osób niepe?nosprawnych, oraz sala do ?wicze? korekcyjnych. Na parterze rozmieszczone zostan? równie? magazyny na sprz?t sportowy, pomieszczenie trenera oraz pokój lekarski. Na antresoli powstanie widownia na 214 osób, ponadto wykonana zostanie rozsuwana trybuna na 96 miejsc.

Dzisiejsze podpisanie umowy to jest kolejny krok do realizacji inwestycji, która jest tak bardzo oczekiwana przez naszych mieszka?ców a szczególnie przez uczniów szkó? oraz kluby sportowe. Zgodnie z umow? hala powinna zosta? oddana do u?ytku do dnia 31.10.2018 r.

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
Konkurs "Pi?kna Wie? Pomorska 2017" w Gminie Cedry Wielkie rozstrzygni?ty.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
14.06.2017.

Dnia 6 czerwca 2017 r. komisja gminna powo?ana Zarz?dzeniem Wójta, sk?adaj?ca si? z przedstawicieli: PODR - Macieja Górskiego, Izby Rolniczej - Andrzeja Tymoszuka i Urz?du Gminy - El?biety Prymaczek oraz Marty Kucharczyk wy?oni?a laureatów gminnego etapu konkursu „Pi?kna Wie? Pomorska 2017”. Wszyscy nagrodzeni otrzymaj? ?rodki finansowe przeznaczone na zakup ro?lin i materia?ów s?u??cych podniesieniu estetyki otoczenia, a zdobywcy pierwszych miejsc wezm? równie? udzia? w etapie powiatowym konkursu.

W kategorii „Wie?” najbardziej estetyczn? i przyjazn? mieszka?com okaza?a si? wie? Giemlice, a drugie miejsce zaj??a wie? Mi?ocin.

Natomiast w kategorii „Zagroda” wy?oniono nast?puj?cych laureatów:

I miejsce - Gospodarstwo Rolne Arletta i Tomasz Solarz, Trutnowy.

II miejsce - Gospodarstwo Rolne Irena i Edward Wo?niak.

W kategorii „Zagroda nierolnicza”, która zosta?a dodana w naszej Gminie w zwi?zku z du?ym zainteresowaniem mieszka?ców, wy?oniono nast?puj?cych laureatów:

I miejsce - Pa?stwo Gra?yna i Henryk Jagie??o, Koszwa?y.

II miejsce - Pani Maria Kaniecka, Trutnowy.

III miejsce - Pani Anna D?bek-Bie?kowska, B?otnik.

Uroczyste wr?czenie nagród odb?dzie si? podczas Do?ynek Gminnych. Jednocze?nie sk?adamy gratulacje, ?yczymy powodzenia na dalszych etapach konkursu oraz wytrwa?o?ci w dbaniu o swoje zagrody i wsie. Osobom, które przyst?pi?y do konkursu i zaanga?owa?y si? w popraw? wygl?du swojego otoczenia serdecznie dzi?kujemy. Kolejny konkurs za rok !

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
Spotkanie z przewo?nikami obs?uguj?cymi linie autobusowe nr 865 i 804.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
14.06.2017.

W dniu 13 czerwca odby?o si? w Urz?dzie Gminy w Cedrach Wielkich spotkanie z przewo?nikami obs?uguj?cymi linie autobusowe Nr 865 i 804. Bior?c pod uwag? jak wa?ny jest transport publiczny na terenie Gminy, Wójt oraz Przewodnicz?ca Rady Gminy zaprosili przedstawicieli firm 2Lee Travel Autokary i Plus Express S.J. obs?uguj?cych przewozy na trasie tych linii. G?ównym tematem spotkania by?a organizacja przewozów w zwi?zku z zaistnia?ymi zmianami rozk?adu jazdy autobusów na trasie Cedry Wielkie - Gda?sk - Cedry Wielkie. Zaniepokojenie mieszka?ców wzbudzi? fakt, i? od 1 czerwca w godzinach przedpo?udniowych kursy s? obs?ugiwane przez Firm? Plus Express a po po?udniu przez 2Lee Travel Autokary oraz znacznie zmniejszono cz?stotliwo?? kursowania autobusów.

Podczas spotkania przewo?nicy wyja?niali, ?e wprowadzone zmiany s? spowodowane bardzo wysokimi kosztami utrzymania firmy. Warunki ekonomiczne zadecydowa?y o redukcji etatów (obowi?zkowa umowa o prac?, wzrost najni?szego wynagrodzenia itp.) oraz zmianach dotychczasowych rozk?adów jazdy. Ka?dy z przewo?ników zredukowa? o po?ow? liczb? kursów. Bilety miesi?czne nale?y wykupowa? na kursy poranne w Firmie Plus Express a na popo?udniowe w Firmie 2Lee Travel Autokary. Jednak?e nie jest to koniec zmian a tylko rozwi?zanie tymczasowe, gdy? do ko?ca nie s? znane zapisy w projektowanej „Ustawie o transporcie publicznym”. Odno?nie skarg mieszka?ców na przepe?nione autobusy, przewo?nicy obiecali zapewni? odpowiedni tabor. Z dniem 1 czerwca zlikwidowano te? poranne kursy do miejscowo?ci Leszkowy - Serowo ze wzgl?du na bardzo nisk? frekwencj? (2 bilety miesi?czne). Przewo?nicy przepraszaj? pasa?erów za opó?nienia na trasie spowodowane remontami dróg oraz korkami ulicznymi.

Wójt wyja?nia, ?e Gmina nie jest organizatorem przewozów i nie mo?e narzuci? niezale?nym przewo?nikom warunków w sprawie kursowania autobusów na liniach 865 i 804. Dzia?aj? oni na podstawie koncesji wydanej przez Urz?d Marsza?kowski Województwa Pomorskiego, który sprawuje nad nimi nadzór. Jednocze?nie informuje, ?e s? projektowane zmiany w „Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym”. Nowela wprowadza m.in. dla publicznego transportu zbiorowego tak zwan? „konkurencj? regulowan?” zgodnie ze stosownymi dyrektywami UE. Organizator transportu powo?any dla okre?lonych jednostek samorz?du nabywa du?e mo?liwo?ci kszta?towania zintegrowanego i spójnego systemu przewozów na swoim terenie. Zak?ada wprowadzenie narz?dzi integracji przewozów, linii, rozk?adów jazdy, taryf i systemów biletowych. Niestety nie jest znany termin wprowadzenia zmian w Ustawie.

Zdj?cie ze spotkania  >> Za??cznik
 
Podpisanie umowy na prace remontowe i konserwatorskie w ko?ciele w Kiezmarku.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
14.06.2017.

W dniu 8 czerwca 2017 r., w ?wietlicy wiejskiej w Kiezmarku odby?o si? uroczyste podpisanie umowy na prace remontowe w obiekcie sakralnym w Kiezmarku w ramach projektu unijnego „Zachowanie Wielokulturowego Dziedzictwa ?u?aw poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach po?o?onych na terenach obj?tych ochron? konserwatorsk? w gminach ?u?awskich oraz stworzenie spójnej oferty”.

Umow? podpisali: w imieniu Parafii Kiezmark Ks. Czes?aw So?tys oraz w imieniu Wykonawcy tj. Konsorcjum Ekoinbud Sp. z o.o. -  Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o. Panowie: Tomasz Balcerowski - Prezes Zarz?du i Pan Marcin Korszlak - Wiceprezes Zarz?du.

Podpisana umowa obejmuje realizacj? w/w zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. W ramach inwestycji oprócz dokumentacji projektowej zostanie wykonana renowacja wybranych elementów ko?cio?a tj.: witra?y, drewnianego stropu, tynków wewn?trznych oraz drewnianego sklepienia z lunetami. Koszt zadania wynosi 774 285,00 z? z czego 60 % stanowi dofinansowanie ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 

 
Jubileusz 90 urodzin Pani Czes?awy.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
14.06.2017.

Do grona 90-latków do??czy?a Pani Czes?awa Skórka zamieszka?a w Koszwa?ach. Z tej okazji w dniu 13.06.2017 r. delegacja w osobie Wójta Gminy Cedry Wielkie Pana Janusza Goli?skiego oraz pracownika socjalnego Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Cedrach Wielkich Pani Marii Wawer uda?a si? do Jubilatki z kwiatami oraz okoliczno?ciowym upominkiem, sk?adaj?c ?yczenia w imieniu w?asnym oraz mieszka?ców. Spotkanie w gronie najbli?szych up?yn??o w mi?ej atmosferze. Do zobaczenia za rok na kolejnym Jubileuszu.

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
Podsumowanie kampanii "Rowerowy Maj".
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
14.06.2017.

31 maja br. zako?czy?a si? kampania "Rowerowy Maj", w której czynny udzia? wzi?li uczniowie z dwóch szkó? - Giemlic i Cedrów Ma?ych. Akcja cieszy?a si? niesamowit? popularno?ci?, co by?o wida? po ilo?ci zaparkowanych pod szko?ami rowerów i hulajnóg. Wyniki kampanii zostan? og?oszone 20 czerwca o godz. 11.00, podczas obchodów Dnia Bezpiecze?stwa na Miasteczku Ruchu Drogowego w Cedrach Wielkich, gdzie oprócz zako?czenia "Rowerowego Maja" podsumowany b?dzie projekt pn. "Nasza Wis?a". Zwyci?skie szko?y i klasy otrzymaj? nagrody, za? wszyscy uczestnicy kampanii gad?ety rowerowe.

Wszystkim bior?cym udzia? w akcji serdecznie dzi?kujemy, a zwyci?zcom gratulujemy. Zdobyt? wiedz? i umiej?tno?ci wykorzystajcie podczas wypraw rowerowych w wakacje oraz pami?tajcie o zachowaniu zasad bezpiecze?stwa.

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
Zapraszamy do punkt?w konsultacyjnych dotycz?cych zmiany Studium.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
14.06.2017.
 
Kolonie dla dzieci rolnik
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
12.06.2017.

Pomorska Izba Rolnicza obecnie prowadzi nabór na kolonie letnie, dofinansowane ze ?rodków Funduszu Sk?adkowego Ubezpieczenia Spo?ecznego Rolników dla dzieci i m?odzie?y szkolnej do 16 roku ?ycia, których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pe?nym zakresie lub jedno z rodziców jest uprawnione do ?wiadcze? z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego.

Wszystkich rolników zainteresowanych wyjazdem dzieci na kolonie zapraszamy do biur powiatowych jak i te? do siedziby zarz?du Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gda?skim przy ulicy Zygmunta Wróblewskiego 3.

Obecnie istniej? wolne miejsca:

  • Zakopane O?rodek wypoczynkowy „HELENA” Harenda 27B, termin od 10.07 do 23.07.br, koszt 450 z? (wyjazd poci?giem z Gdyni).
  • Bia?y Dunajec (góry) termin od 15.07 do 25.07, koszt 400 z? (wyjazd z Pruszcza Gd. Autokarem).
Osoba do kontaktu: Renata Wiczling, tel. (58)303-19-39 lub 695-426-599.
 
XXXI sesja Rady Gminy.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
12.06.2017.

Przewodnicz?cy Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, ?e XXXI sesja Rady Gminy odb?dzie si? w dniu 22 czerwca (czwartek) 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dost?pne s? w za??czniku poni?ej.

 
Informacja dotycz?ca aktualizacji inwentaryzacji azbestu.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
09.06.2017.

Informujemy, ?e w najbli?szych miesi?cach (czerwiec-wrzesie?) odwiedz? Pa?stwa pracownicy firmy Ekolog Sp. z o.o., celem dokonania spisu wyrobów zawieraj?cych azbest. Spis jest obowi?zkowy. W zwi?zku z tym prosimy o u?atwienie przeprowadzenia inwentaryzacji. Ponadto tylko wyroby wykazane w spisie b?d? mog?y zosta? uwzgl?dnione w dotacji do utylizacji wyrobów azbestowych. W przypadku w?tpliwo?ci prosimy o kontakt z Urz?dem pod nr tel.: 58 692-20-37.

 
Jubileusz 105 urodzin Pani Katarzyny.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
08.06.2017.

Dzie? 06.06.2017 r. by? wyj?tkowym dniem dla Pani Katarzyny Glier mieszkanki Cedrów Wielkich z racji przypadaj?cych w tym dniu 105 urodzin. Dostojn? Jubilatk? odwiedzili Wójt Gminy Pan Janusz Goli?ski, Ks. proboszcz Leszek Laskowski wraz z Kierownikiem Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej Pani? Gra?yn? Bereza z kwiatami i okoliczno?ciowym prezentem sk?adaj?c ?yczenia w imieniu w?asnym oraz mieszka?ców gminy. Spotkanie w gronie najbli?szych up?yn??o w mi?ej atmosferze. Do zobaczenia za rok na kolejnym Jubileuszu.

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
Festyn Rodzinny w Giemlicach.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
06.06.2017.

1 czerwca obchodzony jest w Polsce Dzie? Dziecka i równie? Szko?a Podstawowa im. Jana Brzechwy w Giemlicach postanowi?a ?wi?towa? ten dzie?. Wszyscy pracownicy szko?y, jej Przyjaciele i Rada Rodziców zorganizowali dla uczniów oraz m?odszych dzieci z Giemlic i D?ugiego Pola Festyn Rodzinny.

Dyrektor Szko?y Pan Tomasz Szlak uroczy?cie przywita? wszystkich zebranych, przedstawi? program imprezy i rozpocz?? wspóln? zabaw?. Jak co roku by?o mnóstwo atrakcji: gry indywidualne i grupowe, malowanie twarzy, loteria fantowa i fotobudka, by?y te? wyst?py wokalne w wykonaniu uczniów szko?y. Du?ym zainteresowaniem w?ród dzieci cieszy? si? radiowóz Policji i wóz Stra?y Po?arnej. Na Festyn przyby? równie? Stra?ak z Gda?ska z psem Nero, który opowiedzia? o swojej pracy i zaprezentowa? tresur? labradora. W kawiarence serwowano pyszne ciasta i s?odko?ci.

Zabawa trwa?a w najlepsze, ale wszyscy oczekiwali na g?ówn? atrakcj? festynu, któr? by?o losowanie roweru górskiego spo?ród dzieci, które bra?y udzia? w grach i zabawach grupowych. G?ówna nagroda trafi?a w r?ce uczennicy oddzia?u przedszkolnego Mariki Chajbos. By?y te? inne nagrody jak deskorolki, r?cznie malowane kubki wykonane przez Kaj? Rydel, obiad rodzinny w „?u?awskim Dworze” w Grabinie Zameczku, deser w „Cedrowym Dworku” w Cedrach Wielkich oraz talony do wykorzystania w „Burgerowni” w Cedrach Wielkich.

Dzi?kujmy Sponsorom, rodzicom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaanga?owali si? w organizacj? festynu. Ju? dzi? zapraszamy na kolejny festyn za rok.

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
Gminne obchody Dnia Dziecka.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
05.06.2017.

3 czerwca 2017 r. na terenie ?u?awskiego O?rodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odby? si? Gminny Dzie? Dziecka. Od godziny 12.00 mo?na by?o podziwia? i uczestniczy? w szeregu atrakcji przygotowanych specjalnie na t? okazj?. Dzia?o si? bardzo du?o, zarówno na scenie jak i ca?ym terenie ?OKiSu.

Festyn z okazji Dnia dziecka zosta? otwarty koncertem zespo?u Midnight, który zaprezentowa? swoje najnowsze utwory. W ramach wydarzenia przygotowano mnóstwo konkursów, animacji i zabaw przy udziale ?ywych maskotek i profesjonalnych animatorów. Do g?ównych atrakcji zaliczy? mo?na, wyst?py sekcji artystycznych dzia?aj?cych przy ?OKIS, w tym w szczególno?ci Gminny Zespó? Ta?ca Ludowego, plener malarski pn. „Wakacje marze?”, zawody sportowe, spotkanie z bajk?, malowanie twarzy, k?cik gier tradycyjnych, zaj?cia r?kodzielnicze - zabawki z papieru i spektakl teatralny Teatru Qfer pt. „?mieciowisko”. W ramach wydarze? organizowanych podczas tego Dnia, dzieci otrzymywa?y nagrody i niespodzianki ufundowane przez Pana Janusza Goli?skiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie.

Dodatkowo dzieci i m?odzie? mog?a skorzysta? z darmowego weso?ego miasteczka i stoisk, których w tym roku by?o bardzo du?o. Na ka?de dziecko w tym dniu czeka?y równie? darmowe balony, wiatraki, s?odycze, dro?d?ówki, napoje i owoce. W przygotowanie wydarzenia, zaanga?owa?a si? równie? Gminna Biblioteka Publiczna, Ko?o Gospody? Wiejskich z Cedrów Wielkich, Ko?o Gospody? Wiejskich Leszkowy, Gda?ski Klub Morski „CEDRUS” i Szkó?ka ?eglarska z B?otnika, a wsparcia finansowego i rzeczowego poza Gmin? Cedry Wielkie udzieli?y lokalne podmioty, w tym: Pan Mariusz Kuba „Kubu?” Sklep Spo?ywczo-Przemys?owy, Pa?stwo Anna i Grzegorz Moritz Sklep Spo?ywczo-Przemys?owy Cedry Ma?e, Anna i Zdzis?aw Gurda - firma ADRUG, Pa?stwo Katarzyna i Daniel Ejnik, a tak?e firma Base Group oraz Bank Spó?dzielczy w Pruszczu Gda?skim

Wszystkim dzieciom ?yczymy jeszcze raz WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO.

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
VII Olimpiada Przyja?ni w Giemlicach.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
05.06.2017.

Ju? po raz siódmy 27 maja br. odby?a si? Olimpiada Przyja?ni zorganizowana przez O?rodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Giemlicach. W tym roku go?cili?my wychowanków z ORW Caritas, OREW Lasowice, OREW Czarna Woda, OREW Jeziernik, OREW Prabuty, OREW Okr?g?a ??ka. Przybyli równie? uczniowie s?siedzkiej Szko?y Podstawowej w Giemlicach oraz nasi wychowankowie.

Na zawodników czeka?o pi?tna?cie konkurencji, mi?dzy innymi: przeci?ganie liny, unihokej, odgadywanie przedmiotów bez kontroli wzroku, budowanie z megaklocków, ?owienie przedmiotów ukrytych w materia?ach sypkich, strzelanie pi?k? z procy. Najwi?cej entuzjazmu wzbudza?o rzucanie balonem z wod? do celu. Piecz?tki przybite po ka?dej konkurencji na karcie ka?dego uczestnika gwarantowa?y odbiór nagród, zapewnionych przez sponsorów - którzy jak co roku od serca obdarowali naszych go?ci i wychowanków.

Pan Janusz Goli?ski Wójt Gminy Cedry Wielkie osobi?cie wr?czy? puchary oraz medale w ramach podzi?kowania za udzia? w Olimpiadzie. Pani dyrektor Janina Gruchocka serdecznie dzi?kowa?a wszystkim, którzy pomogli w organizacji olimpiady, w tym coraz wi?kszemu gronu wolontariuszy. Niech dobro powraca !

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
XVI Powiatowy Konkurs "?u?awy Gda?skie - Nasza Ma?a Ojczyzna".
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
05.06.2017.

?u?awy to kraina, o której pi?kno i unikatowy charakter nale?y dba? nie tylko poprzez dzia?ania ekologiczne, ale równie? ?wiadomo?? historyczn? i kulturaln? jej mieszka?ców. Nauczyciele Zespo?u Szkó? w Cedrach Wielkich od kilkunastu ju? lat staraj? si? wpoi? szacunek do regionu poprzez zapoznawanie uczniów z jego przesz?o?ci?, zwracaj?c uwag? na zabytkowe budowle, literatur? i pi?kn? przyrod?. Bardzo dobr? okazj? do zg??biania tej wiedzy jest w?a?nie udzia? w konkursie „?u?awy Gda?skie - Nasza Ma?a Ojczyzna”.

W tym roku po raz szesnasty w murach Zespo?u Szkó? w Cedrach Wielkich odby? si? konkurs, który wzbogaca wiedz? na temat ?u?aw, a tak?e kszta?tuje w uczniach poczucie w?asnej to?samo?ci regionalnej. Do turnieju przyst?pili uczniowie pi?ciu szkó? podstawowych: Cedry Wielkie, Cedry Ma?e, Giemlice, Woc?awy i szko?a podstawowa nr 4 z Pruszcza Gda?skiego, oraz czterech gimnazjów: Cedry Wielkie, Cedry Ma?e, nr 4 z Pruszcza Gda?skiego i Katolickie Szko?y Niepubliczne z Pruszcza Gda?skiego. Uczestnicy, jak co roku, wzi?li udzia? w konkursie wiedzy o regionie, zaprezentowali piosenk? turystyczn? z tekstem nawi?zuj?cym do rzeki Wis?y, talent plastyczny, fotograficzny, umiej?tno?ci r?kodzielnicze a nawet kulinarne. W?ród uczniów szkó? podstawowych w konkursie plastycznym „Wis?a jak? znam” najlepsz? prac? wykona?a Amelia Le?nikowska ze Szko?y Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gda?skim, za naj?adniejsz? maskotk? „Dobrego duszka Wis?y” jury nagrodzi?o Ameli? Gleb?-Sawick? ze Szko?y Podstawowej w Woc?awach, a nagrod? za najsmaczniejszy chleb otrzyma? Marceli Doli?ski ze Szko?y Podstawowej w Cedrach Ma?ych. Natomiast najbardziej utalentowane wokalnie okaza?y si? uczennice SP z Woc?aw.

Organizatorzy konkursu chcieli uczci? Rok Rzeki Wis?y.  W zwi?zku z tym w?ród konkurencji przeznaczonych dla gimnazjalistów pojawi?o si? wiele propozycji nawi?zuj?cych do królowej polskich rzek. Za prac? fotograficzn? „?u?awy - krain? nadwi?la?sk?” pierwsz? nagrod? otrzyma?a Julia Benedyk z Gimnazjum w Cedrach Wielkich, Ines Zwolak z Pruszcza Gda?skiego zosta?a nagrodzona za wyrób plastyczny przestrzenny „Fauna i flora w poprzecznym przekroju Wis?y”, a akcesoria rybackie z wikliny najlepiej wykona?a Maja Bukowska z Cedrów Ma?ych. W tegorocznym festiwalu piosenki nadwi?la?skiej zwyci??y? zespó? z Gimnazjum nr 4 w Pruszczu Gda?skim. Jednak spo?ród wszystkich konkurencji, w których uczestnicy brali udzia?, najwa?niejszym jest konkurs wiedzy o regionie. Tu, w kategorii szkó? podstawowych, najwi?ksz? wiedz? wykazali si? uczniowie ze Szko?y nr 4 w Pruszczu Gda?skim, natomiast w?ród gimnazjalistów najwi?cej o ?u?awach wiedzieli wychowankowie z Cedrów Wielkich.

Wszyscy uczestnicy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody, które zosta?y zakupione dzi?ki ?yczliwo?ci sponsorów, w?ród których znalaz?y si? w?adze Gminy Cedry Wielkie, Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gda?skim, Zwi?zku Miast i Gmin Morskich w Gda?sku, Stowarzyszenie „?u?awy Gda?skie” w Trutnowach, ?OKiS w Cedrach Wielkich, BS w Cedrach Wielkich oraz miejscowi przedsi?biorcy i w?a?ciciele sklepów.

Zapraszamy do galerii zdj??  >> Za??cznik
 
Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
05.06.2017.