Przetargi
Modernizacja drogi transportu rolnego w Mi?ocinie, dzia?ka nr 89.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
28.08.2015.

Og?oszenie o przetargu pn.: Modernizacja drogi transportu rolnego w Mi?ocinie, dzia?ka nr 89 w Gminie Cedry Wielkie.

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (02.10.2015)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.09.2015)  >> ZA??CZNIK

Odpowied? na pytanie (11.09.2015)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 1 do SIWZ - projekt budowlany  >>  ZA??CZNIK

Za??czniki nr 2 do SIWZ - przedmiar  >>  ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >>  ZA??CZNIK

 

 

 
Utwardzenie nawierzchni dr?g gminnych w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
20.08.2015.

Og?oszenie o przetargu pn.: "Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie".

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (22.09.2015 r.)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.09.2015 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik nr 1 do SIWZ - Projekt utwardzenia dróg gminnych >>  ZA??CZNIK

Za??cznik nr 2 do SIWZ - Szczegó?owa Specyfikacja Techniczna D-00.00  >>  ZA??CZNIK

Za??cznik nr 3 do SIWZ - Szczegó?owa Specyfikacja Techniczna D-04.01  >>  ZA??CZNIK

Za??cznik nr 4 do SIWZ - Szczegó?owa Specyfikacja Techniczna D-04.04  >>  ZA??CZNIK

Za??cznik nr 5 do SIWZ -  Szczegó?owa Specyfikacja Techniczna D-10.03  >>  ZA??CZNIK

Za??cznik nr 6 do SIWZ - przedmiar robót Cedry Wielkie >>  ZA??CZNIK

Za??cznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót Kiezmark >>  ZA??CZNIK

Za??cznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót Trzcinisko >>  ZA??CZNIK

Za??cznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót Cedry Ma?e >>  ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >>  ZA??CZNIK
 
Rokowania po II przetargu na sprzeda? nieruchomo?ci w Cedrach Ma?ych.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
17.08.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie og?asza rokowania po II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda? dzia?ek niezabudowanych, po?o?onych w miejscowo?ci Cedry Ma?e w gminie Cedry Wielkie przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczaln? funkcj?: zabudowy us?ugowej z zakresu handlu, gastronomii, obs?ugi rekreacji, kultury, o?wiaty i wychowania, s?u?by zdrowia i opieki spo?ecznej, rzemios?a towarzysz?cego funkcji mieszkaniowej, zabudowy gospodarczej

Dzia?ki uzbrojone s? w przy??cza sieci wodoci?gowej i kanalizacji sanitarnej w postaci studzienek znajduj?cych si? na ka?dej z dzia?ek oraz w przy??cze sieci energetycznej (przy ka?dej z dzia?ek zainstalowana szafka elektryczna). Do dzia?ek prowadzi utwardzona droga dojazdowa.

Rokowania odb?d? si? w dniu 25.09.2015r. o godzinie 11.00, w sali posiedze? Urz?du Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. P?a?y?skiego 16.

Przedmiotowe nieruchomo?ci s? wolne od wszelkich obci??e? i praw osób trzecich. Minimalna wysoko?? post?pienia wynosi 1% ceny wywo?awczej nieruchomo?ci. Warunkiem wzi?cia udzia?u w przetargu jest wp?acenie wadium w wysoko?ci 10% ceny wywo?awczej (z podaniem numeru dzia?ki na przelewie) przelewem do dnia 21.09.2015r. na konto Urz?du Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spó?dzielczym Pruszcz Gda?ski o/ Cedry Wielkie.

 

Pe?na tre?? og?oszenia  >>
 

 

 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci w msc. Leszkowy.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
23.07.2015.

Pe?na tre?? og?oszenia  >>
 

 

 
Dow?z wychowank?w O?rodka Rewalidacyjno Wychowawczego "?u?awski S?onecznik" do siedziby O?rodka.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
17.07.2015.

Og?oszenie o przetargu pn.: ?wiadczenie us?ugi dowozu wychowanków O?rodka Rewalidacyjno Wychowawczego „?u?awski S?onecznik” do siedziby O?rodka mieszcz?cego si? w budynku szko?y podstawowej w Giemlicach w roku szkolnym 2015-2016.

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (19.08.2015)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.08.2015)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 1 do SIWZ - harmonogram  >>  ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >>  ZA??CZNIK

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 55 - 63 z 329