Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
18.09.2008.

Obowi?zuj?ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporz?dzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Obszar wsi B?otnik                                       tre?? uchwa?y  >>

za??czniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2

 

Obszar wsi Cedry Ma?e                                  tre?? uchwa?y  >>

za??czniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2

 

Obszar wsi Cedry Wielkie                              tre?? uchwa?y  >>

 za??czniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2

 

Obszar wsi D?ugie Pole                                 tre?? uchwa?y  >>

 za??czniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2

 

Obszar wsi Giemlice                                     tre?? uchwa?y  >>

 za??czniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2 / MAPA 3

 

Obszar wsi Kiezmark                                    tre?? uchwa?y  >>

 za??czniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2

 

Obszar wsi Koszwa?y                                    tre?? uchwa?y  >>

 za??czniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2

 

Obszar wsi Leszkowy                                    tre?? uchwa?y  >>

 za??czniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2

 

Obszar wsi Mi?ocin                                        tre?? uchwa?y  >>

 za??czniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2

 

Obszar wsi Stanis?awowo                              tre?? uchwa?y  >>

 za??cznik graficzny >> MAPA 1

 

Obszar wsi Trutnowy                                    tre?? uchwa?y  >>

 za??czniki graficzne >> MAPA 1 / MAPA 2 / MAPA 3

 

Obszar wsi Trzcinisko                                   tre?? uchwa?y  >>

 za??cznik graficzny >> MAPA 1

 

Obszar wsi Woc?awy                                     tre?? uchwa?y  >>

                             za??cznik graficzny >> MAPA 1

 

(Ze wzgl?du na du?? pojemno?? za??czników graficznych z planami zagospodarowania zalecamy zapisanie za??czników na dysku twardym komputera i otwieranie plików bezpo?rednio w systemie).

 


 

Obowi?zuj?ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporz?dzone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Uchwa?a NR XXII/179/16 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 28 wrze?nia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmuj?cych cz??? obr?bu geodezyjnego Koszwa?y w gminie Cedry Wielkie.

Tre?? uchwa?y XXII/179/16 z dnia 28.09.2016 r.  >> 

Za??cznik graficzny  >> 

 

Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj?cych fragmenty obr?bów geodezyjnych Woc?awy, Stanis?awowo, Trutnowy, gmina Cedry Wielkie.

Tre?? uchwa?y NR XVI/137/12 z dnia 30.05.2012 r.  >> 

Prognoza oddzia?ywania na ?rodowisko >>

Za??czniki do prognozy  >> CZ?? 1 / CZ?? 2 / CZ?? 3

 

Uchwa?a Nr VII/65/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia?ki nr 138/1 w obr?bie geodezyjnym Koszwa?y w gminie Cedry Wielkie.

Tre?? uchwa?y Nr VII/65/15 z dnia 30.06.2015 r.  >> 

Za??cznik graficzny >>

 

Uchwa?a Nr XII/97/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmuj?cych cz??? obr?bu geodezyjnego B?otnik w gminie Cedry Wielkie.

Tre?? uchwa?y Nr XII/97/15 z dnia 09.12.2015 r.  >> 

Za??cznik graficzny >>

 

Uchwa?a Nr XII/99/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmuj?cych dzia?ki: 56 i 109/1 w obr?bie geodezyjnym B?otnik, 141 w obr?bie geodezyjnym Kiezmark oraz 235 w obr?bie geodezyjnym Leszkowy w gminie Cedry Wielkie.

Tre?? uchwa?y Nr XII/99/15 z dnia 09.12.2015 r.  >> 

Za??cznik graficzny 1A >>

Za??cznik graficzny 1B >>