Przetargi
Organizacja wyjazd?w edukacyjnych dla uczni?w szk?? podstawowych i gimnazj
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
27.06.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjów z Gminy Cedry Wielkie, w ramach projektu pn. „LEPSZY START M?ODEGO ?U?AWIAKA!”.

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (04.07.2017 r.) >> ZA??CZNIK

Odpowiedzi na pytania + Zmiana SIWZ (4.07.2017 r.) >> ZA??CZNIK

Odpowiedzi na pytania (30.06.2017 r.) >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy >> ZA??CZNIK

 
Wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych pomieszcze? szk?? w Woc?awach i Giemlicach.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
31.05.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: Wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych pomieszcze? szkó?: Szko?y Podstawowej w Woc?awach i Szko?y Podstawowej w Giemlicach, w ramach projektu pod nazw? „Lepszy Start M?odego ?u?awiaka!”.

 

Informacja z otwarcia ofert (21.06.2017 r.) >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 7a do SIWZ - wzór umowy zadanie 1 >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 7b do SIWZ - wzór umowy zadanie 2 >> ZA??CZNIK

Przedmiar Giemlice >> ZA??CZNIK

Przedmiar Woc?awy >> ZA??CZNIK

Pozwolenie na budow? Woc?awy >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 8 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy Szko?a Woc?awy >> ZA??CZNIK

 
Remont pokrycia dachu ko?cio?a oraz ogrodzenia wok?? terenu przy budynku ko?cio?a w Giemlicach.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
31.05.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: Remont pokrycia dachu budynku ko?cio?a pw. ?w. Jana Chrzciciela w Giemlicach oraz remont ogrodzenia wokó? terenu przy budynku Ko?cio?a pw. ?w. Jana Chrzciciela w Giemlicach, w ramach projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa ?u?aw poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach po?o?onych na terenach obj?tych ochron? konserwatorsk? w gminach ?u?awskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promuj?cej to?samo?? ?u?aw”.

 

Og?oszenie >> ZA??CZNIK

Informacja dotycz?ca dokumentacji >> ZA??CZNIK

Informacja na temat Zamawiaj?cego >> ZA??CZNIK

Opis przedmiotu zamówienia >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 2 do og?oszenia - wzór umowy >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej >> ZA??CZNIK

Rysunek 1 - dach >> ZA??CZNIK

Rysunek 2 - dach >> ZA??CZNIK

Rysunek 3 - dach >> ZA??CZNIK

Rysunek 4 - dach >> ZA??CZNIK

Projekt budowlany - dach >> ZA??CZNIK

Przedmiar - dach >> ZA??CZNIK

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - dach >> ZA??CZNIK

Przedmiar - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Rysunek 1 - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Rysunek 2 - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Rysunek 3 - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Rysunek 4 - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Rysunek 5 - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Rysunek 6 - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Rysunek 7 - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

Projekt budowlany - ogrodzenie >> ZA??CZNIK

 
I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci gruntowych w Trzcinisku i B?otniku.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
29.05.2017.

Wójt Gminy Cedry Wielkie og?asza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nast?puj?cych nieruchomo?ci gruntowych w miejscowo?ci Trzcinisko i B?otnik.

Przetarg odb?dzie si? w dniu 29.06.2017 r. o godzinie 11.00, w sali posiedze? Urz?du Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. P?a?y?skiego 16.

Minimalna wysoko?? post?pienia wynosi 1% ceny wywo?awczej nieruchomo?ci.

Warunkiem wzi?cia udzia?u w przetargu jest wp?acenie wadium w wysoko?ci 10% ceny wywo?awczej (z podaniem numeru dzia?ki na przelewie) przelewem do dnia 24.06.2017 r. na konto Urz?du Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spó?dzielczym Pruszcz Gda?ski o/ Cedry Wielkie. Dat? dokonania wp?aty wadium jest dzie? uznania rachunku bankowego Gminy.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce sprzeda?y dzia?ek mo?na uzyska? w pokoju nr 16 w Urz?dzie Gminy Cedry Wielkie ul. M. P?a?y?skiego 16 lub telefonicznie pod nr (058) 692 20 35.

Pe?na tre?? og?oszenia >> ZA??CZNIK

Informacja o wyniku przetargu (30.06.2017 r.) >> ZA??CZNIK

 
Nadz?r inwestorski - Budowa wielofunkcyjnego, og?lnodost?pnego boiska sportowego w Woc?awach.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
29.05.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazw? „Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodost?pnego boiska sportowego w miejscowo?ci Woc?awy w Gminie Cedry Wielkie”.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.06.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Informacja z otwarcia ofert (07.06.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

O?wiadczenie grupa kapita?owa (07.06.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (31.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Informacja o zamieszczeniu poprawionego wzoru umowy (31.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Prawid?owy wzór umowy (31.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy >> ZA??CZNIK

Dokumentacja projektowa >> ZA??CZNIK

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  >> ZA??CZNIK

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 329